Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Polish Vocabulary

Learning new words and phrases

PolishEnglish
w osobnym pokoju in a separate room
czyli that is
odtwarzacz do płyt CD CD player
kuchenka cooker, stowe
stanowisko job, position
urząd pracy job agency
kaseta wideo video cassette
płyta DVD DVD
akademik dorms
nie działa out of order
zdanie phrase
podręcznik textbook
projektowanie design
ciąg dalszy nastąpi to be continued
nienawidzieć to hate
niepoprawnie incorrectly
gniewnie angrily
pokaz powietrzny airshow
przy okazji by the way
publiczność audience
ratować to save
spadochron parachute
spadochroniarz parachutist
sztuczka trick
trenować to train
upadły fallen
wypchany stuffed
dobrze fine, okay, all right
sześćdziesiatych 1960's
zbyt too
jakieś some sort of
jaki what, what sort of
jakby, jak gdyby as if
żeby so as to
gdy when, as
gdyby if
a and, but, whereas
wyćwiczony trained
herbata ziołowa herbal tea
wliczać/wliczyć to include
wliczać coś w cenę to include something in the price
dzbanek jug, pitcher
obowiązkowy obligatory, mandatory
położyć to put
wychowywać dziecko to raise a child
starać się to try
mężatka married woman
zaręcony/zaręczona engaged
współpracownicy coworkers
współlokator flatmate
koledzy z klasy classmates
związek na odległość long distant relationship
Czy masz coś przeciwko Do you mind
szkoła średnia secondary school
zapisanie się enrolment
przedmiot subject
obrzeże edge, outskirts
uprawiać sport to play sports
szachy chess (plural only)
sprawiać to cause, to make
pianino piano
prawie nigdy hardly ever
taki so
dachówka tile
wyprowadzać psa to walk the dog
głaskać psa to stroke the dog
przegapiać/przegapić to miss
pechowy unlucky
dodawać to add
odejmować to subtract
głosować to vote
rozciągać się to do stretches
walc waltz
pełen energii energetic
pełen full
rozważny sensible
odpowiedzialny responsible
wrażliwy sensitive
pomocny helpful
uprzejmy polite
pogląd view, outlook, belief
nieśmiały shy
zmywanie naczyń washing up
naczynia plate, the dishes
nieuprzejmy rude
zapominalski forgetful
straszyć to scare
podkreślać /podkreślić to emphasize, to highlight
akta fact files
akta osobowe personnel files
taśma klejącą sticky tape
nagły wypadek emergency
wynik result
otrzymywać/otrzymać to get, to receive, to obtain, to have
popełniać błąd to make a mistake
zadać pytanie to ask a question
zadać to ask, to demand, to request, to expect
powtarzać to repeat, to review, to go over
przód front
kierunek studiów field of study, major, degree
nie znosić to hate, to not tolerate
oblac fail
zdawać ponownie to retake, to reset
ponownie over, again, once again
mnożenie multiplication
mnożyć to multiply
piesżo (na piechotę) on foot
rozbić się to crash, to destroy, to break
uwazać to watch out, to consider, to believe
sądzić to judge, to think, to believe
komisariat policji police station
straż pożarna fire service
warunek condition, requisite, term, provision
jednocześnie once, simultaneously
niedozwolony not allowable, illicit, illegitimate
mrożonki frozen foods
zamiatać/pozamiatać to sweep
facet guy, fella, fellow
facet kablówki cable guy
zestaw set meal
zamówienie order
wyjście exit, way out, going
klotka schodowa staircase
jajecznica scrambled eggs
ochładzać /ochłodzić to cool, to refrigerate
garnek pot
podgrzewać to warm up, to heat up
podgrzać to reheat
grzanka toast, crouton
sikać/suisiać to pee
wyłącznie only, entirely, strictly, solely
szczyt top, the top of
docierać/dotrzeć to get, to reach, to get through to
gwałtowny violent, intense, torrential
kawał joke, spoof, prank, block
przeszukawy having been searched, searched
przykrość distress, regret
z przykrością with regret
opiekacz toaster
następować/nastąpić to occur
zdążać/zdązyć to be on time
zdązyć na samolot to catch the plane
nie zdązyć na pociąg to miss the train
zasłony drapes
odsłaniać/odsłonić to undercover
wypuszczać/wypuścić to let in
cofnąć to withdraw
cofnąć się to stand back, to fall back, to draw back
swędzieć/swędzić to itch
podrapać/zadrapać to scratch
połykać to swallow
zażywać/zażyć to take, to use
odległy, oddalony away
chytry shy
przedszkole kindergarten
słuchawka phone handset
włączyć, odkręcić to turn on
wyłączyć, zakręcić to turn off
doradca consultant
pomocnik helper
praca ręczna manual work
śmiertelny deadly
rozprzestrzeniać się to spread
zastygać w bezruchu to freeze up
zmieszany confused
dopasowany suitable
dotrzeć to arrive
dryfować to float, to drift
hamulec the brake
kolysać to pitch
sprawdzać to check
wzdłuż along
ciąg the flow
łykać to swallow
morderca killer, murderer
pielęgnować to rehabilitate, to nurse
tankowiec tanker
wyczyszczony cleaned
medyczny medical
odmówić to refuse
opracować to develop
sygnał to beep
szczególnie especially
gryźć/ugryźć to bite
klawiatura keyboard
komar mosquito
panika panic
zagadka mystery
starać się/postarać się to try to, to try to get
przestraszony afraid, frightened, scared
gigantyczny gigantic
głaskać/pogłaskać to strike
niczyj on-one's, nobody's
okazywać się/okazać się to turn out, to prove to be
towarzyszyć to accompany
siekiera hatchet, small axe
uderzać/uderzyć to rap, to strike, to hit
piwnica cellar, basement
celować/wycelować to aim at
zamurowywać/zamurować to wall up
Created by: Nicky495
Popular Polish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards