Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1000 słówek

TermDefinition
name(nejm) nazwa,nazwisko
very(weri) bardzo
to(tu) do,ku,na,po,za,dla,przy,aby,żeby
through(fru) przez
and(end) i
just(dżast) tylko,właśnie
a(e) stawiane-przez-rzeczownikiem-zaczynającym-się-spółgłoską
form(form) forma,tworzyć
in(yn) w
sentence(senstens) zdanie
is(ys) jest-w-3-osobie-liczby-pojedynczej
it(yt) to
great(grejt) świetnie
think(fynk) myśleć,uważać
you(ju) ty
say(sej) mówić,powiedzieć
that(wet) że,ten,tamten,to,który
help(help) pomoc,pomagać
he(hi) on
low(loł) niski,cichy,nisko,cicho,przygnębiony-
was(łos) być-w-czasie-przeszłym-w-1.-i-3.-osobie-liczby-pojedynczej
line(lajn) linia,lina,kolejka,rząd
for(for) dla,do,po
differ(dyfer) różnic-się
on(on) na
turn(tern) skręcić,zakręt,obrót
are(ar) są,jesteś
cause(koz) przyczyna,powód,pot:-ponieważ
with(łyf) z
much(macz) dużo
as(ez) kiedy,gdy,ponieważ,tak-jak
mean(min) znaczyć,skąpy,złośliwy,średni
i(aj) ja
before(bifor) przed
his(hys) jego
move(muw) ruszać,ruch
they(wej) oni
right(rajt) prawy,poprawny,dobry
be(bi) być
boy(boj) chłopiec
at(et) przy,w,o,na
old(old) stary
one(łan) jeden
too(tu) także,za
have(hew) mieć
same(sejm) ten-sam,taki-sam
this(dys) ten,ta
tell(tel) powiedzieć
from(from) od,z
does(das) robić-w-3.-osobie-liczby-pojedynczej
or(or) albo
set(set) komplet,grupa
had(hed) miał,mieliśmy
three(fri) trzy
by(baj) przez
want(łont) chcieć
hot(hot) gorący
air(er) powietrze
word(łerd) słowo
well(łel) cóż,dobrze
but(bat) ale
also(olso) także
what(łot) co
play(plej) grać,gra
some(sam) kilka,niektóre
small(smol) małe
we(łi) my
end(end) koniec,kończyć
can(ken) umieć,potrafić
put(put) położyć
out(ałt) na-zewnątrz
home(hołm) dom
other(awer) inne
read(rid) czytać
were(łer) byli,byłeś
hand(hend) dłoń
all(ol) wszystko
port(port) port
there(wer) tam
large(lardż) olbrzymi
when(łen) kiedy,gdy
spell(spel) zaklęcie,literować
up(ap) na
add(ed) dodac
use(czasownik:-juz,rzeczownik:-jus) używać,użycie
even(iwen) nawet,równy
your(jor) twój
land(lend) ziemia,lądować
how(hał) jak
here(hir) tutaj
said(sed) powiedział
must(mast) musieć
an(en) stawiamy-przed-samogłoską-lub-przed-niemym-h
big(byg) duży
each(icz) każdy
high(haj) wysoki,wysoko
she(szi) ona
such(sacz) taki
which(łicz) który
follow(foloł) stosować-sie-do,iść-za,śledzić
new(nju) nowy
city(siti) miasto
work(łork) praca,pracować
tree(tri) drzewo
part(part) część
cross(kros) krzyż,przechodzić-przez
take(tejk) wziąć
farm(farm) gospodarstwo,uprawiać
get(get) dostać
hard(hard) twardy,trudny
place(plejs) miejsce
start(start) zaczynać
made(mejd) robić-w-czasie-przeszłym-i-zrobione
might(majt) móc
live(lyw) mieszkać,żyć
story(story) opowiadanie,historia
where(łer) gdzie
saw(so) widzieć-w-czasie-przeszłym
after(after) po
far(far) daleko
back(bek) z-powrotem,plecy
sea(si) morze
little(lytyl) mało.-mały
draw(dro) rysować
only(onli) tylko
left(left) lewy,pozostawiony
round(rałnd) okrągły,okrążać,w-kółko,runda
late(lejt) późno
man(men) człowiek,mężczyzna
run(ran) biegać
year(jer) rok
don't(dont) przeczenie-do-not-nie-rób-lub-operator-w-present-simple-w-zdaniach-przeczących
came(keim) przyjechał,przyszła…
while(łajl) podczas-gdy,pewien-czas
show(szoł) pokazywać
press(pres) nacisnąć,prasa
every(ewri) każdy
close(klołs) blisko
good(gud) dobry,dobrze
night(najt) noc
me(mi) mi,mnie
real(ril) prawdziwy
give(gyw) dawać
life(lajf) życie
our(ałer) nasze
few(fju) niewiele
under(ander) pod
north(norf) północ,północny
open(ołpen) otwierać
ten(ten) dziesięć
seem(sim) wydawać-się
simple(sympl) proste
together(tugewer) razem
several(seweral) kilka
next(nekst) następny
vowel(wałel) samogłoska
white(łajt) biały
toward(tełord) w-kierunku,do,ku
children(czyldren) dzieci
war(łor) wojna
begin(begyn) zaczynać
lay(lej) leżeć-w-czasie-przeszłym,kłaść,nakładać
got(got) dostawać,stawać-się-w-czasie-przeszłym
against(egejnst) przeciwko
walk(łok) chodzić,spacerować
pattern(patern) wzór
example(ikzampl) przykład
slow(sloł) wolny,wolno
ease(iz) łatwość,łagodzić
center(senter) centrum,środek
paper(pejper) papier,gazeta
love(law) miłość,kochać
group(grup) grupa,zespół
person(person) osoba
always(olłejs) zawsze
money(many) pieniądze
music(mjuzik) muzyka
serve(serw) służyć,obsługiwać
those(dołz) tamte
appear(epir) pojawiać-się
both(bołw) razem,oboje
road(rołd) droga
mark(mark) zaznaczać,ocena,znak,ślad
map(mep) mapa
often(ołfen) często
rain(rejn) deszcz,pada-deszcz
letter(leter) list,litera
rule(rul) rządzić,zasada
until(antil) dopóki
govern(gower) rządzić
mile(majl) mila
pull(pul) ciagnąć,nalewać
river(rywer) rzeka
cold(kold) zimny
car(kar) samochód
notice(nołtys) zauważyć,ogłoszenie,wymówienie
feet(fit) stopy
voice(wojs) głos
care(ker) opieka,troszczyć-się
unit(junit) rozdział,jednostka
second(sekend) drugi
power(pałer) siła,władza
book(buk) książka
town(tałn) miasto
carry(keri) nosić
fine(fajn) świetny,w-porządku
took(tuk) zabrać-w-czasie-przeszłym
certain(sertyn) pewny
science(sajens) nauki-ścisłe
fly(flaj) latać
eat(it) jeść
fall(fol) spadać,upadek
room(rum) pokój,miejsce
lead(lid) prowadzić,przewodzić,kierować
friend(frend) przyjaciel
cry(kraj) płakać
began(began) zaczynać-w-czasie-przeszłym
dark(dark) ciemny,mroczny
idea(ajdija) pomysł
machine(maszin) maszyna
fish(fysz) ryba,łowić-ryby
note(nołt) zanotować,notatka,zauważyć
mountain(małntyn) góra,górski
wait(łejt) czekać
stop(stop) zatrzymać-się
plan(plan) plan,zaplanować
once(łans) jeden-raz,kiedyś
figure(figie) liczba,figura,postać,dojść-do-wniosku
base(bejz) podstawa,spód
star(star) gwiazda
hear(hir) słyszeć
box(boks) pudełko
horse(hors) koń
noun(nałn) rzeczownik
cut(kat) ciąć,obcinać
field(fild) pole,boisko,dziedzina
sure(szur) pewny
rest(rest) odpoczynek,odpoczywać
watch(łocz) oglądać
correct(korekt) poprawiać
color(kala) kolor,kolorować
able(ejbl) być-w-stanie-coś-zrobić
face(fejs) twarz
pound(pałnd) walić,funt
wood(łud) drewno,las
done(dan) zrobione-i-do-w-czasie-perfest
main(mejn) główny
beauty(bjuti) piękno
enough(inaf) wystarczająco
drive(drajw) prowadzić-samochód
plain(plejn) zwykły,prosty,gładki,bez-dodatków
stood(stud) stać-w-czasie-przeszłym
girl(gerl) dziewczynka
contain(kontejn) zawierać
usual(jużual) zwykły
front(front) przód
young(jang) młody
teach(ticz) uczyć-kogoś
ready(redi) gotowy
week(łik) tydzień
above(ebaw) nad
final(fajnal) ostatni,końcowy,finał
ever(ewer) zawsze,kiedykolwiek
gave(gejw) dawać-w-czasie-przeszłym
red(red) czerwony
green(grin) zielony
list(lyst) lista,spis,wymieniać
oh(oł) och-
though(woł) chociaż,jednak
quick(kłik) szybki
feel(fil) czuć
develop(dewelołp) rozwijać
talk(tok) rozmawiać
ocean(ołszyn) ocean
bird(berd) ptak
warm(łorm) ciepły
soon(sun) wkrótce
free(fri) wolny,darmowy
body(bodi) ciało
minute(mynyt) minuta
dog(dog) pies
strong(strong) silny
family(femyli) rodzina,rodzinny
special(speszial) specjalny,szczególny
direct(dajrekt) bezpośredni
mind(majnd) umysł
pose(połz) poza
behind(bihajnd) za,z-tyłu
leave(liv) opuścić.-wychodzić,zostawiać
clear(klir) wyraźny,przejrzysty,czyścic
song(song) piosenka
tail(tejl) ogon
measure(meżer) miara,mierzyć
produce(prodjus) produkować
door(dor) drzwi
fact(fakt) fakt
product(prodakt) produkt
street(strit) ulica
black(blek) czarny
inch(yncz) cal
short(szort) krótki
multiply(multiplaj) pomnożyć
numeral(njumeral) liczebnik
nothing(nafyng) nic
class(kles) klasa,klasowy
course(kors) kurs
wind(łynd) wiatr
stay(stej) zostać
question(kłeszczyn) pytanie
wheel(łil) koło,kierownica
happen(hapen) stać-się,zdarzyć
full(ful) pełny
complete(komplit) całkowity,ukończony
force(fors) siła,zmuszać
ship(szyp) statek
blue(blu) niebieski
area(arija) teren,obszar
object(obdżekt) przedmiot,cel
half(half) połowa
decide(dysajd) decydować
rock(rok) skała
surface(serfys) powierzchnia
order(order) porządek,rozkaz,zamówienie
deep(dip) głęboki
fire(fajer) pożar,ogień
moon(mun) księżyc
south(sałf) południe
island(ajlend) wyspa
problem(problem) problem,zadanie
foot(fut) stopa
piece(pis) kawałek
system(system) układ,system
told(tell) powiedzieć-w-czasie-przeszłym
busy(byzi) zajęty
knew(nju) widzieć,znać-w-czasie-przeszłym
test(test) testować,badać,próbować,próba,badanie
pass(pas) zdawać,podawać
record(rzecz:-rekord,czasow:-rikord) płyta,nagrywać
since(syns) od,od-tego-czasu,odkąd
boat(bołt) łódź
top(top) szczyt
common(komon) powszechny,wspólny,pospolity
whole(hol) cały
gold(gold) złoto,złoty
king(king) król
possible(posybl) możliwy
space(spejs) przestrzeń,miejsce,kosmos
plane(plejn) samolot
heard(herd) usłyszeć-w-czasie-przeszłym
stead(sted) zamiast-kogoś
best(best) najlepszy
dry(draj) suchy
hour(ałer) godzina
wonder(łander) cud,zastanawiać-się
better(beter) lepszy
laugh(laf) śmiać-się
true(tru) prawdziwy
thousand(fałzynd) tysiąc
during(djuring) podczas
ago(egoł) temu-np.-2-dni-temu
hundred(handryd) sto
ran(ran) biegać-w-czasie-przeszłym
five(fajw) pięć
check(czek) sprawdzić
remember(rimember) pamiętać
game(gejm) gra
step(step) krok,stopień
shape(szejp) kształt,forma
early(erli) wczesny
equate(ikłejt) przyrównywać
hold(hold) trzymac
hot(hot) gorący
west(łest) zachód
miss(mys) tracić,spóźnić-się,panna
ground(grałnd) ziemia,teren,grunt
brought(brot) przynosić-w-czasie-przeszłym
interest(intrest) zainteresowanie,udział,odsetki
heat(hit) upał,podgrzewać
reach(ricz) sięgać
snow(snoł) śnieg,pada-śnieg
fast(fast) szybki,szybko
tire(tajer) męczyć-się
verb(werb) czasownik
bring(bryng) przynosić
sing(syng) śpiewać
yes(jes) tak
listen(lysyn) słuchać
distant(dystant) odległy,daleki
six(syks) sześć
fill(fyl) wypełniać
table(tejbl) stół
east(ist) wschód
travel(trawel) podróżować
paint(pejnt) malować
less(les) mniej
language(lengłydż) język
morning(morning) rano
among(emong) wśród
grand(grand) wielki,okazały,świetny
cat(ket) kot
ball(bol) piłka,bal
century(sentri) wiek
yet(jet) jeszcze,a-mimo-to
consider(konsyder) brać-pod-uwagę,rozważać
wave(łejw) fala,machać
type(tajp) typ,rodzaj,pisać-na-maszynie
drop(drop) upuścić,spadek,kropla
law(lo) prawo
heart(hart) serce
bit(byt) kawałek,trochę
am(em) jestem
coast(kołst) wybrzeże
present(present) teraźniejszy,obecny
copy(kopi) kopia,kopiować
heavy(hewi) ciężki
phrase(frejz) zwrot,wyrażenie
dance(dens) taniec,tańczyć
silent(sajlent) cichy
engine(endżin) silnik
tall(tol) wysoki
position(pozyszyn) pozycja,położenie,stanowiski
sand(send) piasek
arm(arm) ręka
soil(sojl) gleba,ziemia
wide(łajd) szeroki
roll(rol) toczyć,rolka,bułka
sail(sejl) żeglować
temperature(tempricze) temperatura
material(matirjal) materiał,materialny
finger(finger) palec-u-ręki
size(sajz) rozmiar
industry(indastri) przemysł
vary(wari) urozmaicać,różnić-sie
value(walju) wartość
settle(setl) roztrzygać,zasiedlać
fight(fajt) walka,walczyć
speak(spik) mówić
lie(laj) leżeć,kłamać,kłamstwo
weight(łejt) waga
beat(bit) bicie,bić,rytm
general(dżeneral) ogólny,generalny,generał
excite(iksajt) ekscytować,podniecać-się
ice(ajs) lód
natural(naczural) naturalny
matter(mater) sprawa,materiał,mieć-znaczenie
view(wju) widok,pogląd
circle(syrkl) koło.-okrąg,krążyć
sense(sens) sens,znaczenie
pair(per) para
ear(ir) ucho
include(inklud) zawierać
else(els) jeszcze,inne
divide(dywajd) podzielić
quite(kłajt) całkiem
syllable(sylabl) sylaba
broke(złamałam) złamać-w-czasie-przeszłym
felt(czułam) czuć-w-czasie-przeszłym
case(kejs) sprawa,przypadek,walizka,skrzynia
perhaps(perhaps) może
middle(mydl) środkowy
pick(pyk) podnosić
kill(kyl) zabić
sudden(sadden) nagły
son(san) syn
count(kałnt) liczyć
lake(lejk) jezioro
square(skłer) kwadrat
moment(moment) chwila,moment
reason(rizon) powód
scale(skejl) skala,rozmiar
length(lengf) długość
loud(lałd) głośny
represent(reprizent) reprezentować
spring(spryng) wiosna
art(art) sztuka
observe(obzerw) obserwować,zauważyć
subject(sabdżekt) podmiot,przedmiot
child(czajld) dziecko
region(ridżyn) okolica,rejon
straight(strejt) prosty,jasny,bezpośredni
energy(enerdżi) energia
consonant(konzonant) spółgłoska
hunt(hant) polować
nation(nejszyn) naród
probable(probabl) prawdopodobny
dictionary(dykszoneri) słownik
bed(bed) łóżko
milk(mylk) mleko
brother(brawer) brat
speed(spid) prędkość,szybkość
egg(eg) jajko
method(mefod) metoda,sposób
ride(rajd) jazda,jeździć
organ(orgen) narząd,organ
cell(sel) komórka
pay(pej) płacić
believe(byliw) wierzyć,uważać
age(ejdż) wiek
fraction(frakszyn) odrobina,ułamek
section(sekszyn) sekcja,część,odcinek
forest(forest) las
dress(dres) sukienka
sit(syt) siadać
cloud(klałd) chmura
race(rejs) rasa,wyścig
surprise(syprajz) zaskoczyć,niespodzianka
window(łindoł) okno
quiet(kłajet) cichy,cicho
store(stor) sklep,zapasy,schowek
stone(stołn) kamień
summer(samer) lato
tiny(tajni) malutki
train(trejn) pociąg
climb(klajm) wspinać-się
sleep(slip) spać
cool(kul) chłodny,opanowany
prove(pruw) udowadniać,dowód
design(dyzajn) projekt,projektować
lone(lołn) samotny
poor(pur) biedny
leg(leg) noga
lot(lot) wiele
exercise(iksysajs) ćwiczenie,ćwiczyć
experiment(iksperiment) doświadczenie,eksperyment
wall(łol) ściana
bottom(bottom) dno,dół,pupa
catch(kecz) złapać
key(ki) klucz
mount(małnt) wierzchowiec,dosiadać
iron(ajen) żelazo,prasować,żelazko
wish(łysz) pragnienie,życzenie
single(syngl) pojedynczy
sky(skaj) niebo
stick(styk) kij,przyklejać,wtykać
board(bord) tablica,pokład,deska
flat(flat) mieszkanie,płaski
joy(dżoj) radość
twenty(tłenti) dwadzieścia
winter(łinter) zima
skin(skyn) skóra
sat(set) siedzieć-w-czasie-przeszłym
smile(smajl) uśmiech.-uśmiechać-się
written(rytyn) napisane-lub-pisać-w-czasie-perfect
crease(kriz) gnieść,zmarszczka,zagięcie
wild(łajld) dziki
hole(hol) dziura
instrument(ynstrument) instrument,narzędzie
trade(trejd) handel,wymieniać,handlować
kept(kept) trzymany-lub-trzymać-w-czasie-perfect
melody(melodi) melodia
glass(gles) szkło,szklanka
trip(tryp) wycieczka
grass(gras) trawa
office(ofys) biuro
cow(kał) krowa
receive(rysiw) otrzymywać
job(dżob) praca
row(roł) rząd,wiosłować
edge(edż) skraj,krawędź
mouth(małf) buzia
sign(sajn) znak
exact(ikzakt) dokładny
visit(wyzyt) odwiedzać
symbol(simbl) symbol
past(past) przeszły,miniony
die(daj) umierać
soft(soft) miękki
least(list) najmniej,najmniejszy
fun(fan) zabawa
trouble(trobl) problem,kłopoty
bright(brajt) jasny,pogodny,bystry
shout(szałt) krzyczeć,krzyk
gas(gez) benzyna,gaz
except(iksept) z-wyjątkiem
weather(łewer) pogoda
wrote(rołt) pisać-w-czasie-przeszłym
month(manf) miesiąc
seed(sid) nasienie,ziarno
million(mylien) milion
tone(tołn) ton,sygnał
bear(ber) niedźwiedź,znosić,nieść
join(dżojn) dołączyć,przyłączyć-się
finish(fynysz) kończyć
suggest(sadżest) sugerować,proponować
happy(hepi) szczęśliwy
clean(klin) czysty,sprzątać
hope(hołp) nadzieja,mieć-nadzieje
break(brejk) łamać,przerwa
flower(flałer) kwiat
lady(lejdi) kobieta,dama
clothe(klełf) ubierać
yard(jard) podwórko,ogródek,jard
strange(strendż) dziwny,obcy
rise(rajz) wzrost,podnosić-się
gone(gon) miniony-lub-iść-w-czasie-perfect
bad(bed) zły
jump(dżamp) skok,skakać
blow(bloł) dmuchać
baby(bejbi) dziecko
oil(ojl) olej,oliwa,ropa
eight(ejt) osiem
blood(blad) krew
village(wylydż) wioska
touch(tacz) dotyk,dotykać
meet(mit) poznawać,spotykać
grew(gru) rosnąć-w-czasie-przeszłym
root(rut) korzeń
cent(sent) cent
buy(baj) kupować
mix(myks) mieszać
raise(rajz) podwyżać,podnosić
team(tim) zespół,drużyna
solve(solw) rozwiązać
wire(łajer) drut
metal(metl) metal
cost(kost) kosztować
whether(łewer) czy
lost(lost) zagubione,zgubić-w-czasie-przeszłym
push(pusz) pchać
brown(brałn) brązowy
seven(sewen) siedem
wear(ubranie) nosić
paragraph(paragraph) akapit
garden(garden) ogród
third(ferd) trzeci
equal(ikłol) równy
shall(szel) zwrot-grzecznościowy-:shall-i-open,czy-mam-otworzyć
sent(sent) wysyłać-w-czasie-przeszłym-lub-wysłane
held(held) trzymać-w-czasie-przeszłym
choose(czuz) wybierać
hair(her) włosy
fell(fel) spadać-w-czasie-przeszłym-lub-ścinać-w-terażniejszym
describe(dyskrajb) opisywać
fit(fyt) pasować,odpowiedni,w-dobrej-kondycji-fizycznej
cook(kuk) gotować,kucharz
flow(floł) przepływ,strumień
floor(flor) podłoga,piętro
fair(fer) jasny,sprawiedliwy
either(ajwer) obojętnie-który,i-jeden-i-drugi
bank(benk) bank
result(rizalt) wynik,rezultat
collect(kolekt) zbierać
burn(bern) palić
save(sejw) oszczędzać,ratować
hill(hyl) wzgórze,pogórek
control(kontrol) kontrolować
safe(sejf) bezpieczny
decimal(desyml) dziesiętny,ulamek-dziesiętny
gentle(dżentl) delikatny
truck(trak) ciężarówka
woman(łomen) kobieta
noise(nojz) hałas
captain(kaptyn) kapitan
level(lewel) poziom
practice(praktys) ćwiczyć
chance(czens) szansa
separate(seperejt) oddzielić
gather(gawer) zbierać
difficult(dyfykult) trudny
shop(szop) sklep
doctor(dokta) lekarz
stretch(strecz) rozciągać
please(pliz) proszę
throw(froł) rzut,rzucać
protect(protekt) chronić
shine(szajn) świecić
noon(nun) południe
property(property) własność,posiadłość
whose(huz) czyje,czyja….
column(kalymn) rubryka,kolumna
locate(lokejt) lokalizować
molecule(molekjul) molekuła,cząsteczka
ring(ryng) pierścionek,krąg
select(selekt) wybierać
character(karakter) charakter,postać
wrong(rong) błędny,błąd
insect(ynsekt) owad
gray(grej) szary
caught(kot) łapać-w-czasie-przeszłym-lub-złapany
repeat(rypit) powtarzać
period(pierjed) okres
require(rikłaje) wymagać
indicate(yndikejt) wskazywać
broad(brołd) szeroki
radio(rejdio) radio
prepare(priper) przygotowywać
spoke(społk) mówić-w-czasie-przeszłym
salt(salt) sól
atom(etym) atom
nose(nołs) nos
human(hjuman) człowiek,ludzki
plural(plurl) liczba-mnoga,mnogi
history(hystri) historia
anger(enger) złość,wściekłość
effect(ifekt) skutek,efekt
claim(klejm) twierdzić,żądać
electric(ilektrik) elektryczny
continent(kontinent) kontynent
expect(ikspekt) oczekiwać
oxygen(oksydżen) tlen
crop(krop) plon,roślina-uprawna
sugar(szugar) cukier
modern(modern) nowoczesny
death(def) śmierć
element(eliment) element,pierwiastek
pretty(pryti) ładny
hit(hyt) uderzać
skill(skyl) umiejętność
student(stjudent) uczeń,student
women(łymyn) kobiety
corner(korner) róg
season(sizyn) pora-roku,sezon
party(parti) przyjęcie,partia
solution(soluszyn) rozwiązanie
supply(suplaj) zapas,dostarczać
magnet(megnyt) magnes
bone(bołn) kość
silver(sylwer) srebro,srebrny
rail(rejl) szyna,poręcz
thank(fenk) dziękować
imagine(ymadżyn) wyobrażać-sobie
branch(brancz) gałąź,oddział
provide(prowajd) dostarczać,zaopatrywać
match(mecz) pasować,zapałka,mecz
agree(egri) zgadzać-się
suffix(safyks) przyrostek
thus(was) w-ten-sposób,a-zatem
especially(espeszali) zwłaszcza
capital(kapytl) stolica
fig(fyg) figa
won't(łont) nie-będzie
afraid(efrejd) bać-się
chair(czer) krzesło
huge(hjudż) wielki
danger(dendżer) niebezpieczeństwo
sister(syster) siostra
fruit(frut) owoc,owoce
steel(stil) stal,stalowy
rich(rycz) bogaty
discuss(dyskas) rozmawiać,dyskutować,omawiać
thick(fyk) gruby
forward(fołard) do-przodu
soldier(soldżer) żołnierz
similar(symilar) podobny
process(prołses) proces,przetwarzać
guide(gajd) przewodnik,oprowadzać
operate(operejt) operować,działać,obsługiwać
experience(ikspirjens) doświadczenie
guess(ges) zgadywać
score(skor) wynik,zaliczać
necessary(neseseri) konieczny
apple(epl) jabłko
sharp(szarp) ostry
bought(bot) kupować-w-czasie-przeszłym
wing(łing) skrzydło
led(lid) prowadzić,kierować-w-czasie-przeszłym
create(kriejt) tworzyć
pitch(pycz) boisko,wysokość
neighbor(nejbor) sąsiad
coat(kołt) płaszcz
wash(łosz) myć
mass(mes) masa,msza
bat(bet) nietoperz,kij,rakietka
card(kard) karta
rather(rawer) raczej
band(bend) zespół
crowd(krałd) tłum
rope(rołp) lina
corn(korn) kukurydza,zboże
slip(slyp) poślizgnąć-się,halka
compare(komper) porównywać
win(łyn) zwyciężać
poem(poem) wiersz
dream(drim) sen,śnić
string(string) sznurek
evening(iwnin) wieczór
bell(bel) dzwonek
condition(kondyszn) warunek,stan
depend(dypend) zależeć-od
feed(fid) karmić
meat(mit) mięso
tool(tul) narzędzie
rub(rab) pocierać
total(totl) całkowity
tube(tjub) rura,tubka
basic(bejzyk) podstawowy
famous(fejmys) sławny
smell(smel) pachnieć,wąchać,zapach,
dollar(dolar) dolar
valley(walij) dolina
stream(strim) potok,nurt
nor(nor) ani,żaden
fear(fir) obawiać-się,strach
double(dabl) podwójny
sight(sajt) wzrok
seat(sit) miejsce
thin(fyn) chudy,cienki
arrive(erajw) przybywać
triangle(trajangl) trójkąt
master(master) mistrz,pan
planet(planet) planeta
track(trak) szlak,tor,droga
hurry(hari) śpieszyć-sie
parent(parent) rodzic
chief(czif) wódz,szef,głowny
shore(szor) brzeg,wybrzeże
colony(koleni) kolonia
division(dywyżyn) podział,oddział
clock(klok) zegar-ścienny
sheet(szit) kartka-papieru,prześcieradło
mine(majn) moje
substance(sabstens) substancja
tie(taj) wiązać,krawat,węzeł
favor(fejwor) przychylność,faworyzować
enter(enter) wejście,wchodzić
connect(kontekt) łączyć
major(mejdżer) główny,ważny,major
post(połst) stanowisko
fresh(fresz) świeży
spend(spend) spędzać,wydawać
search(sercz) szukać
chord(kord) akord
send(send) wysyłać
fat(fat) gruby
yellow(jeloł) żółty
glad(gled) zadowolony
gun(gan) broń
original(orydżynl) autentyczny,pierwotny
allow(elał) pozwolić
share(szer) dzielić
print(prynt) drukować
station(stejszn) stacja,dworzec
dead(ded) martwy
dad(ded) tata
spot(spot) miejsce,plamka
bread(bred) chleb
desert(desert) pustynia
charge(czardż) opłata,pobierać,oskarżenia
suit(sut) garnitur
proper(proper) właściwy,odpowiedni
current(karent) prąd,obecny
bar(czekolady) bar,krata,tabliczka
lift(lyft) podwozić,winda,podnosić
offer(ofer) oferować,oferta
rose(rołz) róża,rosnąć-w-czasie-przeszłym
segment(segment) część,odcinek
continue(kontinju) kontynuować,trwać
slave(slejw) niewolnik
block(blok) blok,klocek,bryła
duck(dak) kaczka
chart(czart) lista,wykres
instant(instant) nagły
hat(hat) kapelusz,czapka
market(market) rynek
sell(sel) sprzedawać
degree(sygri) stopień
success(sakses) odnosić-sukces,sukces
populate(popjulejt) zaludniać
company(kampany) firma
chick(czyk) pisklę
subtract(sabtrakt) odejmować
dear(dir) drogi,jeleń
event(iwent) wydarzenie
enemy(enemi) wróg
particular(partikjular) szczególny
reply(riplay) odpowiedź,odpowiadać
deal(dil) umowa
drink(drynk) pic
swim(słym) pływać
occur(oker) zdarzać-się,wydarzać
term(term) termin,określenia
support(saport) wspierać,wsparcie
opposite(ołpozyt) naprzeciwko,przeciwny
speech(spicz) mowa,przemowa
wife(łaiw) żona
nature(nejczer) natura,środowisko
shoe(szu) but
range(rendż) łańcuch,zasięg
shoulder(szolder) ramię
steam(stim) para,parować,gotować-na-parze
spread(spred) rozprzestrzenianie-się,zasięg
motion(mołszn) ruch
arrange(erendż) organizować,aranżować
path(paf) ścieżka
camp(kemp) obóz
liquid(lykłid) ciecz
invent(inwent) wynaleźć,wymyślić
log(log) kłoda,dziennik,zapisywać-w-dzienniku
cotton(katn) wełna,bawełna
meant(ment) znaczyć-w-czasie-przeszłym
born(born) rodzić-się
quotient(kłołszyn) współczynnik
determine(determajn) określać,ustalać
teeth(tif) zęby
quart(kłort) kwarta
shell(szel) muszla
nine(najn) dziewięć
neck(nek) szyja
supper(sape) kolacja
tongue(tann) język,mowa
Created by: skova