Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

work

unit 4 RR longman

QuestionAnswer
księgowy/księgowa accountant
konserwator dzieł sztuki art restorer
opiekunka do dzieci babysitter
kasjer w banku bank cashier
adwokat/adwokatka barrister/solicitor
kosmetyczka (zawód) beautician
urzędnik państwowy civil servant
kompozytor composer
robotnik budowlany construction worker
psycholog counsellor
pracownik działu obsługi customer service advisor
śmieciarz dustman/refuse collector
projektant mody fashion designer
instruktor fintessu fitness instructor
sewardesa flight attendant
grafik graphic designer
agent ubezpieczeniowy insurance agent
projektant wnętrz interior designer
tłumacz interpreter
kustosz museum curator
pielęgniarka nurse
hydraulik plumber
recepcjonistka receptionist
przedstawiciel handlowy sales representatives
programista software designer
makler giełdowy stockbroker
kontroler opat parkingowych traffic warden
agent biura podróży travel agent
kierowca ciężaróki truck driver
projektant stron internetowych web/website designer
słabo płatny badly-paid
fizyczny (pracownik) blue-collar
związany z opieką caring
wymagający demanding
na pełny etat full-time
odpowiedzialny/ważny high-powered
twórczy creative
lukratywny/dobrze płatny lucrative
fizyczny manual
niewymagający kwalifikacji menial
na pół etatu part-time
stały permanent
przynoszący wysokie dochody profitable
monotonny repetitive
satysfakcjonujący rewarding
tymczasowy temporary
charytatywny voluntary
dobrze płatny well-paid
umysłowy /urzędniczy ( pracownik) white-collar
dział księgowości Accounts
dział obsługi klienta Customer Service
dział kadr Human Resources
dział marketingu Marketing
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy Public Relations
dział badawczo-rozwojowy Research &Development
dział sprzedaży Sales
praktykant apprentice
szef boss
dyrektor zarządzający CEO (Chief Executive Officer)
współpracownik co-worker
kolega z pracy colleague
dyrektor finansowy Finance Director
praktykant/stażysta intern
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną interviewer
bezpośredni przełożony line manager
kierownictwo,zarząd managment
dyrektor zarządzający Managing Director
asystent PA (Personal Assistant)
osoba rekrutująca pracowników recruiter
personel staff
podwładny subordinate
zwierzchnik/przełożony superior
osoba w trakcie szkolenia trainee
wolontariusz volunteer
pracocholik workaholic
(roczny) dochód (annual) income
zaległa wypłata back pay
premia bonus
zasiłek na dziecko child benefit
prowizja commission
zarabiać earn
odsetki/oprocentowanie interest
na zasiłku on the dole
płaca wynagrodzenie pay
podwyżka pay rise
emerytura/renta pension
plan emerytalny pension plan
dochód profit
pasek wynagrodzenia salary slip
oszczędności savings
udziały/akcje shares
pensja (początkowa) (starting) salary
napiwek tip
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit/dole
płaca/stawka wage
awansować/dostawać awans be promoted
zatrudniać employ
pracownik employee
pracodawca employer
zatrudnienie employment
kontynuować pracę get on with your work
perspektywy awansu prospects of promotion
pracować ( w firmie) work (for a company)
pracować w zespole/samodzielnie work in a team/on your own
miejsce pracy workplace
ubiegać się o prace na stanowisku apply for the position of...
kandydat candidate
wybór zawodu career choice
kariera zawodowa ( w jakieś dziedzinie) career (in...)
CV CV
umowa contract
agencja pośrednictwa pracy employment agency
perspektywy zatrudnienia employment prospects
wejść na rynek pracy enter the job/labour market
urząd pracy job centre
rozmowa kwalifikacyjna job interview
oferta pracy job offer
posada position/post
referencje reference
proces rekrutacji recruitment process
wymagania requirements
zatrudnić take on /hire
praca polega na ... the job/work involves...
wolna posada vacancy
osiągnięcie achievement
posługiwac sie biegle językiem (angielskim) be fluent in (English)
zaangażowany/oddany committed
zdolności komunikacyjne communication skills
kompetentny competent
wydajny efficient
doświadczenie w jakieś dziedzinie experience in a field
umiejętność dostosowania sie do sytuacji flexibility
zorientowany na cele goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/kwalifikacjach/silnej motywacji highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy industrious
inicjatywa initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe (previous) professional/job experience
aktywny/pełen inicjatywy proactive
kwalifikacje qualifications
solidny/niezawodny reliable
zorganizowany well-organised
dobrze wyszkolony well-trained
umieć pracować pod presją work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś working knowledge of something
kierowanie/zarządzanie administrative work
nadzorować/być za coś odpowiedzialnym/byćszefem be in charge
zajmowac sie czymś deal with sth
rozdzielać obowiązki podwładnym delegate
wyjeżdżać służbowo go away on business
prowadzić księgowośc keep the books
stać na czele zespołu lead a team
zarządzanie management
dotrzymywac terminów meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy review sb's performance
nadzorować supervise
odbierać telefony take calls
pracować,dotrzymywać napiętych terminów work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach work/do overtime
uczyc się zawodu w praktyce learn on the job
rozwój zawodowy professional development
przekwalifikować się retrain
szkolenie training course
warsztaty workshops
jak najszybciej ASAP (as soon as possible)
poufne/do rąk własnych FYEO (for your eyes only)
do wiadomości FYI (for your information)
samochód służbowy company car
elastyczne godziny pracy flexible working hours/flexi-time
(pójść) na zwolnienie/urlop (go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu holiday pay
zadowolenie z pracy job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia job security
przerwa na lunch lunch hour
urlop macierzyński/tacierzyński maternity/paternity leave
dodatkowe świadczenie ze strony pracodawcy perks/fringe benefits
zwolnienie lekarskie sick leave
wynagrodzenie za czas choroby sick pay
brać wolne/dzień wolny take time/a day off
równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym work-life balance
pracować na własny rachunek be self -employed
stworzyć własną firmę build up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenie do freelance work
pracować dorywczo/wykonywać drobne prace do odd jobs
prowadzić firmę run your own business
założyć firmę set up a company
pracować zdalnie ( z domu) work from home
(wcześniejsza) emerytura (early) retirement
złożyć wymówienie hand in your resignation/ notice
utrata pracy job loss
zwolnić z pracy lay off/ dismiss
zwolnić/zredukować make redundant
zwolnić się/zrezygnować z pracy quit/rsign
redukcja etatów redundancy
przejść na emeryturę retire
wyrzucić z pracy sack/give the sack/fire
dobrowolne odejście z pracy voluntary redundancy
tania siła robocza cheap labour
wyzyskiwać exploit
bezrobotny jobless/unemployed
bezrobocie joblessness/unemployment
koszty pracy labour costs
przkazywać pracę/produkcję innym firmom outsource
przepracowany overworked
strajk okupacyjny sit-in
strajk strike
bezrobotni the unemployed
związek zawodowy trade union
gruba ryba (idiom) big fish
zakończyć pracę (na dany dzień) -(idiom) call it a day (Let's call it a day)
wspinać się po szczeblach kariery (idiom) climb the corporate ladder
nauczyć się na fachu (idiom) learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty żeby coś załatwić (idiom) pull a few strings
przyłożyć się (idiom) pull your weight
biurokracja (idiom) red tape
podejmować szybkie decyzje (idiom) think on your feet
Popular Polish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards