Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Плюси інфографіки

Переваги застосування інфографіки

QuestionAnswer
Що ж таке інфографіка? Це спосіб представлення різної інформації у візуальному вигляді, який ідеально підходить для зведення різних даних у єдине ціле з метою спрощення їхнього сприйняття для кінцевого користувача.
Легкість сприйняття людиною Люди схильні сприймати інформацію візуальним способом. Вони люблять цифри, факти і статистику. А добре продумана комбінація тексту, зображень та інших візуальних елементів дозволяє зосередити увагу читачів на найважливіших моментах.
Ефективність подачі інформації Напевне, кожен із вас погодиться з твердженням, що сучасні інтернет-користувачі рідко читають зміст сторінки в повному обсязі. Відвідувачі сторінки намагаються витягнути максимальну кількість інформації за якомога коротший період часу.
«Вірусний» потенціал Під цим терміном розуміють схильність аудиторії ділитися на своїх сторінках у соцмережах певними типами контенту. Інфографіка саме і належить до такого типу матеріалів. Нею легко ділитися в Facebook, ВКонтакте, Twitter та інших соціальних мережах.
Упізнаваність бренду Створення інфографіки, яка містить елементи фірмового стилю компанії – логотип, адреса сайту і назва бренду, – потужний засіб для підвищення впізнаваності бренду. Якщо ви новачок на ринку, може заощадити чималу частку маркетингового бюджету.
Демонстрація експертності Легким створення інфографіки здається лише доти, поки ви не спробуєте зробити це на практиці. Мало того що потрібно попередньо зібрати велику кількість інформації, її ще необхідно обробити, відсіяти зайве, добре все це структурувати.
Created by: 2084581058326562