Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Árachas - Gnó BL.1

Árachas do theaghlaigh agus do dhaoine aonair - Caibidil 11

TermDefinition
Árachas (Insurance) Cosaint airgeadais ar chailteannas féideartha - chun an staid airgeadais chéanna a thabhairt ar ais don té a bhí aige/aicí sular tharla an chailteannas.
Préimh (Premium) An suim a ghearann an t-arachóir as cumhdach
Cúiteamh (Compensation) Íocaíocht airgeadais a dhéantar le h-árachaí má tharlaíonn cailteannas atá faoi árachas dóibh.
Slánaíócht (Indemnity) Ní féidir brabús a dhéanamah as árachas.
Ciste an Chomhlachta Árachas Íoctar préimheanna agus roinntear an t-airgead seo go léir idir Cúiteamh íoctha, Costais Reachtála agus Brábúis don chomhlacht.
Prionsabail an Árachais Tá gach árachas bunaithe ar na bunrialacha seo.
Cúig príomh Phrionsabail an Árachais ná . . . Leas Inárachais, Meon Lán-mhaith, Slánaíocht, Seachaíocht & Rannaíocht.
Leas Inárachais (Insurable Interest) Chun aon rud a chur faoi árachas, caithfidh an duine leas a bhaint as an rud agus a bheith thíos leis i dtaobh airgeadais (i.e as póca!) má tharlaíonn caillteanas dó.
Meon Lán-Mhaith (Utmost Good Faith) Nuair atá tú ag déanamah iarratas ar árachas - tá sé riachtannach an fhírinne a inscint chuig an gcomhlacht árachais (Fíorais ábhartha go léir) faoi gach rud a bhaineann leis an bpolasaí
Fíoras Ábhartha Aon rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an gcinneadh maidir le hárachais a thabhairt nó ar leibhéal na préimhe a ghearrtar.
Slánaíocht (Indemnity) Ní féidir brabús a dhéanamh as árachas (go dleathúil!!) msh: cur i gcás go ngoidtear do rothar ar fiú €600 é; is é €600 an t-uasmhéid cúitimh a íocfar ón árachas.
Seachaíocht (Subrogation) Nuair a n-íocan comhlacht árachais cúiteamh as rud a bhí faoi árachas, áistrítear ceart úinéireachta an ruda sin chuig an gcomhlacht árachas (Is féidir leo ansin luach tarrthála a fháil air).
Dí-scríobh (Write-Off) Is é is brí le díscríobh árachais gur mó an costas a bhainfeadh leis an damáiste a dheisiú ná an luach ceann nua a fháil (luach athsholáthair).
Ranníocaíocht (Contribution) Nuair a bhíonn an riosca céanna faoi árachas le breis agus arachóir amháin, roinnfidh siad costas an éilimh eatarthu (Ní íocfar amach níos mó ná luach iomlán an ruda sin.)
Arachóir Duine/Comhlacht a chuireann rudaí faoí árachas don phobal nó comhlacht eile ar chostas áirithe (i.e préimheanna).
Cúis Proxima ('Causa Proxima - Proximate Cause') Is féidir caillteannas tarlúint ar níos mó ná cúis amháin. Go minic ní bhíonn gach cúis faoi árachas. An cúis 'proxima' ná an cúis is mó nó is soiléire a bhí taobh thiar den chaillteannas. Caithfidh an árachóir íoc amach má tá an chúis seo faoi árachais.
Árachais Saoil Is cosaint é an árachas seo i gcoinne caillteannas cinnte a tharlóidh san am atá le teacht - is é sin an bás! Trí-chineál difriúl den árachas seo ann.
Árachas Triú Páirtí Árachas a chumhdaíonn gortú do duine eile nó damáiste do mhaoin duine eile nuair atá an tiománaí atá faoi árachas ba chúis leis. Ní chumhdaíonn sé sealbhóir an pholasaí nó a c(h)arr.
Árachas Cuimsitheach Clúdaíonn sé seo gach páirtí agus feithicil nuair a tharlaíonn timpiste - ina measc an duine atá faoi árachas agus a c(h)arr
Arachas Triú Páirtí, Tine agus Gadaíocht Árachas a chumhdaíonn gortú do duine eile nó damáiste do mhaoin duine eile nuair atá an tiománaí atá faoi árachas ba chúis leis. Ní chumhdaíonn sé sealbhóir an pholasaí nó a c(h)arr ach amháin má ghoidtear a charr nó má théann sé trí thine.
An Chéad Páirtí An duine a fhaigheann an polasaí árachais.
An Dara Páirtí An comhlacht árachas óna bhfuair an chéad phairtí an t-árachais.
Bónas Cheal Éileamh (No Claims Bonus) Lascaine (Discount) ar phréimh árachais toisc nach ndearnadh aon éileamh ar an bpolasaí thar tréimhse ar leith.
Ualú (Loading) ar Phréimh Árachais Suim breise a chuirtear leis an mbun phréimh (premium) chun riosca breise a chlúdach.
Árachas Tí Cumhdaíonn sé seo an foirgnimh i gcás damáiste tine, tuile nó stoirme. Cuirtear cúiteamh ar fáil má dhéantar damáiste do structúr an fhoirgnimh.
Árachas Inneachar Tí (Contents) Cumhdaíonn sé seo gach rud sa teach má dhéantar dámaiste dóibh msh: i gcás tuine, tuile nó píobáin a phléascann.
Éileamh (Claim) Nuair a chuireann duine nó chomhlacht isteach iarratas chun chúiteamh (compensation) a fháil tríd a pholasaí árachas.
Árachas Sláinte Cumhdaíonn sé seo costas an chúraim oispidéil agus roinnt billí leighis i gcás tinneas tromchúiseach nó timpist.
Árachas Saoire/Taistil Cumhdaíonn an árachas seo duine atá faoi árachas agus é/í atá ar laethanta saoire nó ag taistil
A.S.P.C (Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta) P.R.S.I Is leis an rialtas a íoctar an árachas seo (tríd fostóirí) agus clúdaíonn sé sochair bhreoiteachas, mí-chumais, pinsean stáit, sochar cuardaitheora poist nuair nach bhfuil an duine ag obair.
Bróicéir Árachais Déanann an duine nó comhlacht seo ionadíocht do roinnt comhlachtaí árachais agus bíonn sé ar a gcumas raon leathan polasaithe a thairscint dá gcuid cliant.
Gníomhaire Díolann an duine seo polasaithe thar ceann comhlacht árachais amháin.
Achtúire Cinneann an duine seo cén préimh ba chóir a ghearradh bunaithe ar an riosca a dtarlóidh caillteanas agus go ndéanfar éileamh.
Created by: Daithi