Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Curente literare

Studierea noţiunilor de teorie literară

TermDefinition
Umanismul Mişcare social-culturală care s-a dezvoltat în perioada Renaşterii (sec XIV – XVI). Renaşterea este perioada din istoria omenirii caracterizată printr-o dezvoltare sincronă a ştiinţei, artelor şi a civilizaţiei în general.
Clasicismul Curent literar-artistic care a apărut inițial în Franța şi a cuprins întreaga Europa în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, care reia temele şi formele artei antice pentru a le transforma în manifestări artistice adaptate realităților vremii.
Iluminismul Epoca luminilor” este o mişcare ideologică şi cultural literară din secolul al XVIII-lea, principiul fundamental al căreia este „luminarea poporului”.
Realismul Curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca reacţie la subiectivitatea, exaltarea, excesul de reverie a spiritului romantic, reacţie determinată de marile descoperiri ştiinţifice.
Romantismul Curent literar apărut ca reacţie împotriva raţionalismului promovat de clasicism şi împotriva constrângerilor formale şi stilistice ale clasicismului
Modernismul Mişcăre literar-artistice care manifestă atitudine anticlasică, anticonservatoare, antitradiţionalistă.
Created by: Pavlov Tatiana