Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Alecobo NL - RUS

NederlandsРусский
Wat is er met u? Что с вами? . . -.
Beschrijf de klachten aub? Опишите симптомы пожалуйста!
Wat voor soort pijn heeft u precies? Какая именно боль у тебя/вас/него/неё?
Brandende pijn Жгучая боль -..
Stekende pijn Колющая боль -...
Drukkende pijn Острая боль -..
Zeurende pijn Ноющая боль -...
Krampende pijn Спастическая боль .-...
Straalt de pijn uit? Waarnaartoe? Боль отдаётся? (Куда?)
Het verspreidt zich over het hele lichaam. Он/она распространяется по всему телу ...-..
Continu / in aanvallen Непрерывно / Приступы боли ..-. -.. -.
Waar zit het probleem/de pijn Wat doet pijn? Waar precies? Где проблема? / боль? Что болит? Где именно?
Wijs het aan aub. Met 1 vinger Покажите пожалуйста. Пальцем.
Straalt de pijn uit naar andere plekken? Боль отдаётся в другие места?
Is het veel pijn? Heeft u er veel last van? Сильно волит? Беспокоит вас? ..-.
Op een schaal van 1 tot 10 hoe erg is de pijn? (1=geen pijn, 10=allerergste pijn) С одного до десяти, на сколько сильна боль? (1 небольно, 10 сильнейшая боль)
Hoeveel invloed heeft het op uw leven? Насколько это влияет на вашу жизнь?
Nemen de klachten toe/af? Симптомы прибавляются/уменьшаются?
Blijven de klachten hetzelfde? Симптомы остаются такими же?
Zijn de klachten altijd aanwezig? Симптомы всегда присутствующими?
Of zijn zij soms afwezig? Или иногда отсутствуют?
Soms waren zij er niet. Zij zijn er niet. Их иногда не было. Их нет.
Was het ooit anders? Было-ли когда-то по-другому?
Hoe is het begonnen? Как это началось?
Voordat de klachten begonnen, is toen iets bijzonders gebeurd? До начала ваших жалоб, что-то особенно произошло?
Is het plotseling ontstaan? Это внезапно началось?
Met de tijd is het steeds erger geworden? Со временем это становилось всё хуже и хуже.
Zijn er dingen die helpen? Tegen de symptomen. Есть ли что-нибудь, что помогает? Против симптомов
Zijn er dingen die het erger maken? Есть ли что-нибудь, что делает это хуже?
Op welke momenten wordt het beter/slechter? В какие моменты вас становится лучше/хуже?
Wat helpt u om u beter te voelen? Что помогает, чтобы вы почувствовали себя лучше?
Bijvoorbeeld: Medicatie Beweging Geen beweging Например: Лечение / медикаменты Движение Не движение
Zat u rustig tijdens het transport? In verband met de slechte wegen Kuilen in de weg Вы спокойно сидите в транспорте? В связи с плохими дорогамт ..- .-. .-.. Ямы в дороге -. .-.
Wat doe jij als je pijn hebt? Stilliggen of bewegen Что ты делаешь, когда чувствуешь боль? Лежать спокойно или двигаться
Heeft u de klachten eerder gehad? Had u het eerder? Были ли у вас эти симптомы раньше? У вас было это раньше?
Wat was toen de diagnose? Какой был диагноз тогда?
Waar denkt u dat het mee te maken heeft? Как вы думаете с чем это связано?
Denkt u aan iets specifieks? Вы думаете о конкретной причине?
Bent u ergens bang voor? Вы боитесь чего-то кокретного?
Diagnose stellen Установить диагноз
Created by: C4rm31
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards