Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

emotii

lectie de dirigentie

TermDefinition
furie Stare de extremă iritare în care se pierde stăpânirea de sine
mirare Stare emoțională de surprindere și nedumerire.
vinovăție Stare emoțională de culpabilitate.
confuzie Stare emoțională ce se caracterizează prin dezorientare și imposibilitatea de a gândi cu claritate.
frustrare Stare emoțională resimțită atunci când nu putem obține ceea ce ne dorim, când suntem în imposibilitatea atingerii unui scop.
ratare Stare emoțională resimțită în cazul unui insucces sau unei greșeli.
umilință Stare emoțională neplăcută resimțită în caz de înjosire în fața cuiva.
fericire Stare emoțională care exprima starea de bine, de mulțumire sau de bucurie.
dragoste Sentiment de afecțiune pentru cineva sau ceva.
apreciere A prețui pe cineva sau ceva, pentru calitățile sale.
încredere Sentiment de siguranță față de, cinstea, buna-credință sau sinceritatea cuiva.
frică Stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar.
răzbunare A-și face singur dreptate, pedepsind pe cel de la care a suferit un rău, o nedreptate.
supărare A avea sau a provoca cuiva o neplăcere; a (se) mâhni, a (se) necăji, a (se) amărî, a (se) întrista.
panică Senzație de spaimă violentă de care este cuprinsă subit (și adesea fără temei) o persoană sau o colectivitate.
stimă A avea considerație pentru cineva sau ceva; a respecta, a cinsti.
încredere Sentiment de siguranță față de cinstea, buna-credință sau sinceritatea cuiva.
încântare A produce o stare de bucurie, de mulțumire, de entuziasm, de satisfacție.
regret Părere de rău cauzată de pierderea unui lucru sau a unei ființe, de o nereușită sau de săvârșirea unei fapte nesocotite.
neliniște Stare de agitație, de frământare, de neastâmpăr; tulburare, îngrijorare, teamă, panică (nelămurită).
pesimism Atitudine a omului care privește cu neîncredere viața și pe semenii săi și care consideră că toate situațiile au un deznodământ negativ.
plictiseala Stare sufletească apăsătoare, ușoară depresie morală provocată de singurătate, de lipsa de ocupație sau de o ocupație neatrăgătoare, de monotonie
invidie Sentiment de părere de rău, ciudă, necaz provocat de succesele sau situația bună a altuia; ciudă
curaj Forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel; îndrăzneală
Created by: agache monica
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards