Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

emotii

lectie de dirigentie

TermDefinition
furie Stare de extremă iritare în care se pierde stăpânirea de sine
mirare Stare emoțională de surprindere și nedumerire.
vinovăție Stare emoțională de culpabilitate.
confuzie Stare emoțională ce se caracterizează prin dezorientare și imposibilitatea de a gândi cu claritate.
frustrare Stare emoțională resimțită atunci când nu putem obține ceea ce ne dorim, când suntem în imposibilitatea atingerii unui scop.
ratare Stare emoțională resimțită în cazul unui insucces sau unei greșeli.
umilință Stare emoțională neplăcută resimțită în caz de înjosire în fața cuiva.
fericire Stare emoțională care exprima starea de bine, de mulțumire sau de bucurie.
dragoste Sentiment de afecțiune pentru cineva sau ceva.
apreciere A prețui pe cineva sau ceva, pentru calitățile sale.
încredere Sentiment de siguranță față de, cinstea, buna-credință sau sinceritatea cuiva.
frică Stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar.
răzbunare A-și face singur dreptate, pedepsind pe cel de la care a suferit un rău, o nedreptate.
supărare A avea sau a provoca cuiva o neplăcere; a (se) mâhni, a (se) necăji, a (se) amărî, a (se) întrista.
panică Senzație de spaimă violentă de care este cuprinsă subit (și adesea fără temei) o persoană sau o colectivitate.
stimă A avea considerație pentru cineva sau ceva; a respecta, a cinsti.
încredere Sentiment de siguranță față de cinstea, buna-credință sau sinceritatea cuiva.
încântare A produce o stare de bucurie, de mulțumire, de entuziasm, de satisfacție.
regret Părere de rău cauzată de pierderea unui lucru sau a unei ființe, de o nereușită sau de săvârșirea unei fapte nesocotite.
neliniște Stare de agitație, de frământare, de neastâmpăr; tulburare, îngrijorare, teamă, panică (nelămurită).
pesimism Atitudine a omului care privește cu neîncredere viața și pe semenii săi și care consideră că toate situațiile au un deznodământ negativ.
plictiseala Stare sufletească apăsătoare, ușoară depresie morală provocată de singurătate, de lipsa de ocupație sau de o ocupație neatrăgătoare, de monotonie
invidie Sentiment de părere de rău, ciudă, necaz provocat de succesele sau situația bună a altuia; ciudă
curaj Forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel; îndrăzneală
Created by: agache monica