Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Blok Geneeskunde

Toetsvragen Geneeskunde M1 Groningen

VraagAntwoordmogelijkhedenJuiste Antwoord
Patiënt met pneumonie. Kort na start antibiotica daalt de ademhalingsfrequentie en wordt de ademhaling oppervlakkiger. Men moet nu denken aan respiratoire insufficiëntie. a. Juist b. Onjuist Juist (?)
Bij het Kussmaulfenomeen blijft de CVD bij inspiratie gelijk. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Jonge vrouw terug van texel. Keelpijn. Grijs beslag op tonsillen. Bij LO milt palpabel 2cm onder ribbenboog. Dit beeld past bij een adenitis….. op basis van gonococcen infectie a. Juist b. Onjuist Onjuist
Jonge man net terug uit rimboe. Is malariamedicatie af en toe vergeten. Komt nu bij huisarts. Hoe lang kun je nog klachten krijgen van malaria na thuiskomst? a. 1 week b. 1 maand c. 2 maanden d. 1 jaar 1 jaar
Een openingstoon is alleen hoorbaar bij een aortastenose a. juist b. onjuist onjuist
Een ulcus cruris venosum behandel je met compressietherapie en ... a. goed eten en slapen b. kuitpompspier gebruiken c. bedrust kuitpompspier gebruiken
Wat hoor je bij hypertensie? a. luide 2A b. meer splijting c. zachte 2P d. blijvende splijting 2e toon luide 2A
Valsalva manoevre zorgt voor: a. verlaagde instroom (in het hart) b. verhoogde druk in a. pulmonalis c. longvenestuwing verlaagde instroom (in het hart)
Wanneer is er geen stoornis in de microcirculatie (arteriolosclerose) a. diabetes b. hypertensie c. constitutioneel eczeem constitutioneel eczeem
Patiënt met pneumonie. Kort na start antibiotica daalt de ademhalingsfrequentie en wordt de ademhaling oppervlakkiger. Men moet nu denken aan respiratoire insufficientie. a. Juist b. Onjuist Onjuist (?)
Arts assistent belt longarts. Wil ernstig dyspnoeische patiënt zuurstof geven. Patiënt heeft COPD en is bekend met lichte hypoxie en lichte hypercapnie. Door geven van zuurstof zal de hypercapnie: a. Toenemen b. Afnemen c. Niet veranderen Toenemen
Ziekte van Weil komt voor na zwemmen in vervuild water. Deze vervuiling komt van de: a. Bever b. Rat c. Giraffe d. Fuut Rat
Pericardwrijven: ontstoken pericard dat over elkaar wrijft. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Pericardwrijven: stopt bij vasthouden van de ademhaling. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Wat is waar over de coronaire bloedstroom? a. 10% van de cardiac output b. met name tijdens diastole met name tijdens diastole
Defense musculaire is het best te ontdekken bij: a. Percussie b. Oppervlakkige palpatie c. Diepe palpatie Oppervlakkige palpatie
Ziekte van Pfeiffer: na 6 weken is aantoonbaar: a. IgM b. IgG c. IgD d. IgA IgM
Wat is geen onderdeel van de standaardbehandeling van hartfalen? a. Betablokker b. Calciumantagonist c. Diureticum Calciumantagonist
Defense musculaire is bij een patiënt met bewustzijnsdaling nog steeds aanwezig. a. Juist b. Onjuist Juist
De grootste oorzaak waarvoor dialyse in het ziekenhuis nodig is, is: a. Acute tubulaire necrose b. Glomerulonefritis Acute tubulaire necrose
Bij hyperparathyreoidie is het serum fosfaat: a. Hoger b. Lager c. Gelijk Lager
Bij laag serum albumine is het plasma geïoniseerd calcium laag. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een van de oorzaken van polycythemie is: a. Nierfalen b. Chronische respiratoire insufficëntie Chronische respiratoire insufficëntie
Polyurie ontstaat niet bij: a. Hypokaliëmie b. Hyperkaliëmie c. Hypercalciëmie d. Hyperglycemie Hyperkaliëmie
Bij een patiënt met hoog TSH en laag T4 zal behandeling met thyroxine leiden tot: a. Lager LDL b. Hoger LDL c. Gelijk LDL Lager LDL
Het punt van McBurney is te lokaliseren op: a. Tussen rechter SIAS en symfyse b. 1/3 tussen rechter SIAS en navel c. Tussen de 2 SIAS in. 1/3 tussen rechter SIAS en navel
Bij ascites kan het onderscheid tussen een cardiale en een hepatogene oorzaak het best gemaakt worden op basis van: a. Enkeloedeem b. CVD c. Leverspanwijdte CVD
Bij een vrouw met een nog onbehandelde respiratoire insufficiëntie met een bezodiazepine intoxicatie zal er sprake zijn van een verhoogd PaCO2. a. Juist b. Onjuist Juist
Een goede test voor periorbitaal oedeem is drukken ter plaatse van de oogkas supraorbitaal. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij cirrose is de lever: a. Vergroot b. Verkleind c. Kan beide Kan beide
De supraclaviculaire klieren bij een gezond persoon zijn palpabel. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Bij een galblaascarcinoom zijn supraclaviculair vergrote lymfeklieren palpabel. a. Juist b. Onjuist Juist
Wat is bij volwassenen de meest voorkomende oorzaak van nefrotisch syndroom? a. Membraneuze glomerulonefritis b. Minimal lesions Membraneuze glomerulonephritis
Vrouw met een MI in de vg, nieuwe hartklep. Was goed, maar nu bij controle laag MCF, hoog LDH en hoog reticulocytenaantal. Is het waarschijnlijk dat deze vrouw een anemie heeft tgv de hartklep? a. Juist b. Onjuist Onjuist
Bij een achterwandinfarct is de aangedane coronair: a. Ramus circumflex van de linker coronair arterie b. Ramus circumflex van de rechter coronair arterie Ramus circumflex van de linker coronair arterie
Paracetamolintoxicatie beschadigt: a. Nier b. Lever c. Long Lever
Auscultatie bij pleuritis klinkt als: a. Alsof je in de sneeuw loopt bij inspiratie/expiratie b. Inspiratoir piepen c. Laagfrequent brommen met grove crepitaties Alsof je in de sneeuw loopt bij inspiratie/expiratie
Langdurige hyperthyreoïdie veroorzaakt een verhoogde botmineraaldichtheid. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Behandeling van hyperparathyreoïdie: a. Eerst vitamine D en dan fosfaatbinders b. Eerst fosfaatbinders en dan vitamine D c. Tegelijk starten Eerst fosfaatbinders en dan vitamine D
Een jonge vrouw wordt bewusteloos aangetroffen met een snelle diepe ademhaling: kussmaul. a. Hyperglycemie b. Hypoglycemie Hyperglycemie
Een aortainsufficiëntie is het beste te beluisteren op 3L terwijl de patiënt voorovergebogen zit? a. Juist b. Onjuist Juist
Hyperventilatie bij longembolie? a. Juist b. Onjuist Onjuist (wel tachypneu)
Hoe onderscheid je een pneumothorax van een pleuritis? a. Ademexcursies b. Bronchofonie c. Percussie Percussie
Een vrouw is op de waddeneilanden geweest en heeft nu grijs beslag op de tonsillen, keelpijn, vergrote klieren, vergrote milt. Is de oorzaak een gonococcen infectie? a. Juist b. Onjuist Onjuist
Patiënt met pericarditis. Na een aantal dagen is er geen sprake meer van pericardwrijven en is er ook geen pijn meer. Is de patiënt buiten de gevarenzone? a. Ja b. Nee Nee
Krijg je van bilirubine oedeem? a. Ja b. Nee Nee
Heeft het middel digitalis bij atriumfibrilleren een positief inotroop effect? a. Juist b. Onjuist Onjuist
plaatje halfzijdige roodheid gezicht a. Naevus flammeus b. Erysipelas c. Hemangioom Naevus flammeus Zie:
Plaatje wratachtige ‘stekelachtige’ leasie: a. Verruceus b. Hyperkeratotisch Verruceus Zie:
Verhaal over een man die regelmatig alcohol drinkt. Wat is de meest voorkomende voorzaak voor een antrum gastritis? a. NSAID b. H. pylori c. Alcohol H. pylori
Bij anemie veroorzaakt door een chronische ziekte heb je macrocytaire anemie: a. Juist b. Onjuist Onjuist
Krijg je bij een nefrotisch syndroom een verhoogd cholesterol? a. Juist b. Onjuist Juist
Wat is de eerste klacht bij een patient met diabetische polyneuropathie: a. Pijn aan de voeten b. Evenwichtsstoornis c. Dat je een potje niet meer kan opendraaien Pijn aan de voeten
Krijg je bij DM orthostatische hypotensie a. Juist b. Onjuist Juist
is het LDH verhoogd bij een MI? a. Juist b. Onjuist Juist
Is glomerulonefritis de meest voorkomende oorzaak voor acute dialyse? a. Juist b. Onjuist Onjuist
Wat is één van de meest voorkomende symptomen bij scabiës: a. Overmatig (nachtelijk) jeuk b. Dysurie c. Asymptomatisch Overmatig (nachtelijk) jeuk
Reticulocyten zijn erytrocyten die minder dan 2 dagen ervoor uit het beenmerg zijn vertrokken? a. Juist b. Onjuist Juist
Bij overmatig braken krijg je een alkalose? a. Juist b. Onjuist Juist
Man heeft enkele uren geleden gebraakt. De avond ervoor heeft hij goed in de kroeg gehangen en alcohol gedronken. Wat is de meest voorkomende oorzaak voor deze klachten? a. Mallory-Weis b. Oesofagus varices c. Duodenum ulcus d. Refluxoesofagitis Refluxoesofagitis
Plaatje met bruine vette plaques op de rug. Wat zie je hier? Bestudeer de volgende dermatologische beelden: a. Verruca plana b. Verruca seborroisch c. Lentigo senilis d. Naevus naevocellularis Verruca seborroisch
De ziekte van Crohn wordt gekenmerkt door fistelvorming? a. Juist b. Onjuist Juist
Plaatje kleine rode vlekjes. Bij palpatie zijn deze vlekjes te voelen a. Vesikels b. Maculum c. Nodulum d. Purpurum Purpurum
Plaatje van zijkant hand met blaasjes a. Vesikels b. Papels c. Pustels Vesikels
Plaatje met vesikels bij elkaar liggend a. Herpetiform b. Annulair c. Lineair d. Diffuus Herpetiform
Acute bijnierschorsinsufficiëntie, wat gebeurt er met de bloeddruk a. lager bij die patiënt b. hoger bij die patiënt c. blijft hetzelfde lager bij die patiënt
Bewusteloze vrouw, ademhaling rustig, regelmatig, diep a. hyperglycemie b. hypoglycemie c. benzodiazepines hyperglycemie
Bij gastritis met diarree,braken en verminderde voedselinname bij een patiënt met DM type I. De insulinebehoefte: a. Neemt af b. Neemt toe c. Blijft gelijkt Neemt af
Bij anafylaxie bij een volwassene geef je in de acute fase: a. 0,1 mg adrenaline b. 0,3 mg adrenaline c. 0,5 mg adrenaline 0,3 mg adrenaline
De hoeveelheid fosfaat in de urine is bij een hyperparathyreoïdie: a. Verhoogd b. Verlaagd c. Normaal Verhoogd
Is er sprake van een piepende ademhaling bij hartfalen? a. Juist b. Onjuist Juist
Wat schrijf je voor bij zeer droge huid? a. Lotion b. Creme c. Zalf d. Vetcreme Vetcreme (?)
Bij pleuritis hoor je bij auscultatie: a. Crepitaties bij inspiratie b. Afgenomen ademgeruis bij expiratie c. Laarzen in de sneeuw, zowel bij in- als expiratie Laarzen in de sneeuw, zowel bij in- als expiratie
Bij een pneumothorax is er sprake van: a. Afgenomen tot afwezige bronchofonie b. Verscherpt ademgeruis c. Gedempte percussie Afgenomen tot afwezige bronchofonie
Wanneer hoor je een verscherpt ademgeruis? a. Afgesloten bronchus b. Pneumonie Pneumonie
De aortaklep bevindt zich ter hoogte van: a. L4 parasternaal b. L3 c. L2 d. R2 L3
Patiënt heeft MI (myocard infarct) gehad. Paar dagen later crepitaties over basale longvelden en aan apex een systolische souffle. Op basis van: a. Mitralisinsufficientie b. Mitralisstenose c. Ventrikelseptumdefect Mitralisinsufficientie
Jonge man met pijn op de borst bij inspanning. Bij lichamelijk onderzoek verdenking aortainsufficiente. Stuurt hem door naar de cardioloog. Je had deze man moeten afraden te sporten totdat hij de cardioloog had gezien. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij ziekte van Weil heeft het overgrote deel van de patiënten oligourie/anurie a. Juist b. Onjuist Juist
Bij Graves is er een souffle hoorbaar over de schildklier a. Juist b. Onjuist Juist
Hoe kun je het onderscheid maken tussen actief en passief spierverzet a. Liggen met gestrekte benen b. De patiënt afleiden c. Beginnen met percussie op de pijnlijke plek De patiënt afleiden
Bij een ernstige hypothyreoidie kan je een electrolytenstoornis krijgen welke? a. Hypocalciemie b. Hyponatriemie c. Hyperglycemie d. Hyperkaliemie
Bij een nefrotisch syndroom heb je een proteïnurie van 30-300 mg/L per dag? a. juist b. onjuist onjuist
Defense musculaire: dit kan zowel lokaal als gegeneraliseerd voorkomen? a. juist b. onjuist juist
Als de vena jugularis en arteria carotis tegelijkertijd pulseren is dit… a. Normaal b. Een teken van verhoogde pulmonale druk c. Tricuspidalis insufficientie Tricuspidalis insufficientie
Een vrouw heeft na transplantatie last van interstitieel longlijden o.b.v. CMV. Bij longonderzoek vind je: a. laagfrequente ronchi b. hoogfrequente ronchi c. crepitaties eind expiratoir d. crepitaties eind inspiratoir crepitaties eind inspiratoir
Als je peristaltiek ziet is dan de verdenking van obstructie van de dunne darm groter geworden? a. juist b. onjuist
Wat heeft grootste invloed op prognose bij melanoom? a. Leeftijd b. Breslowdikte c. Lokalisatie op lichaam Breslowdikte
Wrijven bij pericarditis door over elkaar schuren van viscerale en pariëtale blad van pericard a. Juist b. Onjuist Onjuist
Patiënt met verdenking op longembolie. Bij longonderzoek geen afwijkingen. De verdenking op longembolie: a. Wordt lager b. Wordt hoger c. Verandert hierdoor niet Verandert hierdoor niet
Vrouw met sinds 1 dag keelpijn. Is bang voor Pfeiffer, omdat haar zoon dit ook heeft. Bij onderzoek zal IgM tegen Pfeiffer verhoogd in het bloed aanwezig zijn: a. Juist b. Onjuist Onjuist Ziekte van Pfeiffer na 6 weken IgM meetbaar, IgG pas na 6 maanden meetbaar.
Man met vermoeidheid e.d. CML. Bij deze man vindt je waarschijnlijk vergrote lymfeklieren: a. Juist b. Onjuist Onjuist
Patiënt met polyurie. De ernst wordt het best weergegeven door: a. Hoeveelheid plassen per toiletbezoek b. Aantal keer plassen overdag c. Aantal keer plassen ’s nachts Hoeveelheid plassen per toiletbezoek
Haptoglobine verlaagd, LDH verhoogd, dit past bij: a. Anemie chronische ziekte b. Hemolyse Hemolyse
Vrouw van 69. Bij lichamelijk onderzoek, moe, dikke enkels, crepitaties longen, pols van 96 (of zoiets) hartfrequentie van 108, beide irregulair. CVD +2. Deze mevrouw heeft decompensatie en van atriumfibrilleren. a. Juist b. Onjuist Juist
Man heeft allergische reactie met shock gehad op NSAID gehad. Welk nader onderzoek? a. IgE bepalen tegen NSAID b. Plakproef c. Provocatietest Provocatietest
Bij buikonderzoek kan in de normale situatie het buikgeruis verschillen tussen 30/min tot geen geluid tot 4 minuten. a. Juist b. Onjuist Juist
Volgens de huidige opvatting wordt de verhoogde kans op coronairlijden bij obesitas veroorzaakt door: a. Hypertriglyceridemie b. Hypercholesterolemie Hypertriglyceridemie
Je geeft nitroglycerine bij angina pectoris. Pijn verdwijnt, wanneer treedt effect op van nitroglycerine: a. 10 sec. na opname b. 2-5 min na oplossen c. 30 min na oplossen d. Niets 2-5 min na oplossen
Patiënt met pijn op de borst bij inspanning. Ejectiefractie van 58%. Dit is: a. Normaal b. Verlaagd c. Verhoogd Normaal
Acne wordt gekenmerkt door: a. Pustels en comedomen b. Vesiculae en comedomen c. Pustels en crustae Pustels en comedomen
Patiënt met pijn op de borst bij inspanning. Bij catheterisatie geen afwijkingen gevonden. Patiënt ontwikkeld acute nierinsufficientie. Deze gaat vanzelf weer over a. Juist b. Onjuist Juist
Vrouw met diabetes type 2. Wordt geopereerd aan colon. Complicatie, groot intra-abdominaal bloedverlies. Moet weer geopereerd worden. Daarna gaat ze minder plassen. Verdenking acute tubulus necrose. Bij acute tubulusnecrose: a. Renale vasodilatatie b. Renale vasoconstrictie Renale vasoconstrictie
H. Pylori veroorzaakt ulcus ventriculi. Wat is hierna de grootste veroorzaker van ulcus ventriculi? a. NSAID’s b. Alcohol NSAID’s
Roken en alcohol verhogen de kans op oesofaguscarcinoom bij : a. Plaveiselcelcarcinoom b. Adenocarcinoom Plaveiselcelcarcinoom
Carcinoom gaat uit van: a. Epitheel b. Lymfeweefsel c. Spierweefsel d. Bot Epitheel
Man met vermoeidheid e.d. CML. Bij deze man vindt je vergrote lymfeklieren: a. Juist b. Onjuist Onjuist
Lymfeklier kan vastzitten aan omliggende weefsels bij acute infectie. Dit kan ook het geval zijn bij maligniteit: a. Juist b. Onjuist Juist
Diabeet met diarree en braken. De insulinebehoefte van de patiënt: a. Neemt toe b. Neemt af c. Blijft gelijk Neemt af
Patiënt met polyurie. De ernst wordt het best weergegeven door: a. Hoeveelheid plassen per toiletbezoek b. Aantal keer plassen overdag c. Aantal keer plassen ’s nachts Hoeveelheid plassen per toiletbezoek
Bij ascites verwacht je dat in zijligging de demping zich richting navel verplaatst a. Juist b. Onjuist Juist
Vrouw van 69. Bij lichamelijk onderzoek, moe, dikke enkels, crepitaties longen, pols van 96 (of zoiets) hartfrequentie van 108, beide irregulair. CVD +2. Deze mevrouw heeft decompensatie op basis van atriumfibrilleren. a. Juist b. Onjuist Juist
1 minuut geen darmgeluiden gehoord. Je mag nu spreken van een stille buik a. Juist b. Onjuist Onjuist (5 minuten)
Wat geef je bij nierinsufficientie om een parahyperthyreoidie te voorkomen? a. Fosfaatbinders b. Fosfaatdrank c. Fosfaatnogwat + Vitamine D Fosfaatnogwat + Vitamine D
Welke aandoening geeft een polycytemie? a. Chronische respiratoire insuff b. Linker hartfalen c. Nierinsuff Chronische respiratoire insuff
Bij voelen naar het cavum douglasi is de volaire zijde van de vinger naar ventraal gericht a. Juist b. Onjuist Juist
Bij hyperparathyreoidie is het serum fosfaat meestal: a. Normaal b. Verhoogd c. Verlaagd Verlaagd
De ziekte van Wegener kan zich voordoen in het KNO-gebied a. Juist b. Onjuist Juist
Niet voldoende intrinsic factor leidt op den duur tot een tekort aan: a. Vitamine B12 b. Ijzer c. Foliumzuur Vitamine B12
Jonge man net terug uit rimboe. Is malariamedicatie af en toe vergeten. Komt nu bij huisarts. Hoe lang kun je nog klachten krijgen van malaria na thuiskomst? a. 1 week b. 1 maand c. 2 maanden d. 2 jaar 2 jaar
Hepatitis B, hoe wordt het overgedragen? a. Verticaal b. Horizontaal c. Oraal-fecaal Verticaal
Vrouw met ziekte van Crohn. Nu last van steatorroe. Dit wijst op linkszijdige colitis. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een feochromocytoom produceert: a. Adrenaline b. Aldosteron c. Parathormoon Adrenaline
Secundaire amenorroe en dubbelzijdige galacterroe wijst op: a. prolactinoom b. hyperthyreoidisme prolactinoom
Bij toxisch schildklieradenoom is radioactief jodium de eerste keuze therapie. a. Juist b. Onjuist Juist
Een man komt met vermoeidheidsklachten. Bij bloedonderzoek worden de volgende leverwaarden gevonden: ASAT 350, ALAT 150. De meest waarschijnlijke diagnose is: a. Non-alcoholische leververvetting b. Alcoholisme c. Virale hepatitis Alcoholisme
Een oudere man heeft een Hb van 6,6 en een verlaagd MCV. Vitamine B12 deficiëntie staat nu hoog in de DD. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een jonge vrouw is op vakantie op een waddeneiland. Ze presenteert zich met koorts, grijs beslag op de tonsillen en een aantal andere klachten. Dit past bij de ziekte van Lyme. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een jonge vrouw is bekend met astma. Zij is weinig therapietrouw. Na een wespensteek is ze gecollabeert. Nu is ze weer bij bewustzijn. Ze is angstig en heeft een snelle ademhaling. LO: bleek, klam, pols 50/min, bloeddruk 80/50. Wat is er aan de hand? a. Anafylaxie b. Astma-aanval c. Hyperventilatie d. Vaso-vagale collaps Vaso-vagale collaps
Opgewekt sputum van een patiënt met astma bevat: a. Eosinofiele granulocyten b. Neutrofiele granulocyten c. Mestcellen Eosinofiele granulocyten
Respiratoire acidose wordt gecompenseerd dmv HCO3-. Dit wordt gereguleerd door: a. Lever b. Nieren c. Botten Nieren
Oudere man. Pols 94, hartfrequentie 109. Enkele andere klachten. Dit is polsdeficit a. Juist b. Onjuist Juist
Een jonge, magere man komt op de CSO. Bij bloedonderzoek wordt een hoog serum-ureum gevonden, en een laag creatinine. Bij mensen met een kleine spiermassa is het creatinine normaal gesproken lager. a. Juist b. Onjuist Juist
De normaalwaarde van alkalisch fosfatase is bij kinderen tov volwassenen: a. Lager b. Hoger c. Gelijk Hoger
Bij een probleem in de dunne darm is de diarree: a. Volumineus met veel gasvorming b. Frequent kleine beetjes ontlasting c. Bloed en slijmbijmenging Volumineus met veel gasvorming
Een jonge vrouw heeft keelontsteking. Ze krijgt doxycycline van de huisarts. Hierop ontwikkelt ze urticaria. De keelontsteking is waarschijnlijk veroorzaakt door de ziekte van Pfeiffer. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een vrouw van 35 jaar heeft 2 kinderen. Ze ontwikkelt sinds enkele weken purpura en veel blauwe plekken. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hemofilie A. a. Juist b. Onjuist Juist (Onwaarschijnlijk, Hemofilie A meestal bij mannen??)
Bij hypersplenisme is sprake van een normaal bloedbeeld. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Na splenectomie bestaat er een grotere kans op infectie met: a. Pneumokokken b. Staphylokokken c. Campylobacter d. Gonococcen Pneumokokken
In een biopt uit een lymfeklier worden Reed-Steinberg-cellen aangetroffen. Dit wijst op: a. Hodgkin-lymfoom b. Lues c. Tuberculose Hodgkin-lymfoom
Bij langdurig roken vindt je vaak een laag-normaal Hb. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een ventriculaire extrasystole wordt op het ECG altijd voorafgegaan door een P-top. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Bij chronische myeloïde leukemie zijn vrijwel altijd lymfeklieren palpabel. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Atriumfibrilleren wordt meest waarschijnlijk veroorzaakt door: a. Hypertensie b. Hyperthyreoidie c. Ischemische hartziekte Hypertensie
Chronische pancreatitis ontstaat meest waarschijnlijk door: a. Langdurig alcoholisme b. Galsteenlijden Langdurig alcoholisme
Een vrouw heeft dyslipidemie door hypothyreoidie. Door toediening van levothyroxine gaat het LDL: a. Stijgen b. Dalen c. Niet veranderen Dalen
Bij langdurige hyperparathyreoidie is er sprake van een hogere botmineraaldichtheid. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Kenmerkend voor familiaire hyperlipidemie is een knobbelige achillespees. a. Juist b. Onjuist Juist
Het nefrotisch syndroom gaat gepaard met hypolipidemie. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Bij endoscopie is Barretts oesophagus een onschuldige toevalsbevinding, er hoeft niets aan te worden gedaan. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Door intraveuze drugstoediening kan endocarditis ontstaan. De meest waarschijnlijke verwekker is: a. Staphylokokken aureus b. Streptokokken virilans c. Candida Staphylokokken aureus
Je mag endocarditis uitsluiten wanneer er geen specifieke afwijkingen te zien zijn op het ECG, ondanks een positieve bloedkweek. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een vrouw uit China, 35 jaar. Hepatitis onderzoek: HbsAg positief, HbeAg negatief, HbcAg negatief. Anti-HbsAg negatief, anti-HbeAg positief, anti-HbcAg positief. HBV dna wordt niet gevonden. Bij deze patiënte is sprake van: a. Acute hepatitis b. Chronische hepatitis c. Geklaarde hepatitis Geklaarde hepatitis
Wanneer hypertensie adequaat wordt behandeld, daalt het risico op een CVA sterker dan het risico op een myocardinfarct. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij hypoalbuminemie is het geïoniseerd calcium in het bloed: a. Verhoogd b. Verlaagd c. Gelijk Gelijk
Bij een man met verdenking op hepatitis wordt naast een vergrote lever ook een vergrote milt gevonden. Dit past bij hepatitis. a. Juist b. Onjuist Juist De mortaliteit na een hartinfarct ligt in Nederland het dichtst bij:
De primaire efflorescentie bij acuut eczeem is: a. Vesikels b. Papels c. Schilferingen Papels
Chronische nierinsufficiëntie heeft effect op vitamine D. Dit is meetbaar door: a. Vitamine D3 b. 25-hydroxy-vitamine D3 c. 1,25-dihydroxy-vitamine D3 1,25-dihydroxy-vitamine D3
Bij atriumfibrilleren wordt echoscopisch linkeratriumhypertrofie gevonden. Dit geeft een verhoogde kans op een ischemisch CVA. a. Juist b. Onjuist Juist
Vrouw werkt al vele jaren op een creche. Zij wast ongeveer 15x/dag haar handen. Ze heeft lang roodheid en droogheid van de handen. Onlangs heeft zij bij een schoonmaak rubberen handschoenen gedragen, contact met sop vermijden. De klachten werden erger: a. Atopisch/constitutioneel eczeem b. Ortho-ergisch eczeem c. Allergisch contacteczeem Allergisch contacteczeem
Bij ijzergebreksanemie is zowel de hoeveelheid ijzer als de totale ijzerbindingscapaciteit in het bloed verlaagd. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Nachtzweten is een B-symptoom van Hodgkin-lymfoom. a. Juist b. Onjuist Juist
Welke stollingsmedicatie grijpt in op vitamine-K-metabolisme: a. Heparine b. Acetylsalicylzuur c. Acenocoumarol Acenocoumarol
Enkele uren na het eten van een kroket krijgt een jonge man last van hevige buikpijn en diarree. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een H. pylori infectie. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Eradicatie van H. pylori vermindert de klachten van gastro-oesophagale refluxziekte. a. Juist b. Onjuist Onjuist
De ernst van de schade aan de oesophagus correleert met de hoeveelheid klachten bij gastro-oesophagale refluxziekte. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Actinische keratose is een voorstadium van: a. Plaveiselcelcarcinoom b. Basaalcelcarcinoom c. Melanoom Plaveiselcelcarcinoom
Plaatje PCC. Metastasen hiervan zijn het meest waarschijnlijk afkomstig van een bepaalde lokatie. Dit is: a. Oren en lippen b. Gebied rond de ogen en wangen c. De handrug d. Langs de haargrens Oren en lippen
Een belangrijk probleem bij basaalcelcarcinoom is het risico op uitzaaiing. a. Juist b. Onjuist Onjuist
De vierde harttoon is het beste te horen op ICR 3 links parasternaal. a. Juist b. Onjuist a. Juist b. Onjuist
Een mitralisinsufficiëntie is het beste te horen op: a. ICR3 links b. ICR2 rechts c. Apex rugliggin d. Apex linker zijligging Apex linker zijligging
H. pylori veroorzaakt: a. Ulcus duodeni b. Ulcus ventriculi c. Beide Beide
Aortainsufficiëntie is het beste te horen op de rug, in voorovergebogen houding. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een man heeft intermitterend klachten van pijn retrosternaal, welke al enkele malen snel is verbeterd na gebruik van een glyceride-tablet. Galsteenliojden is hier meest waarschijnlijk. a. Juist b. Onjuist Onjuist
De normaalwaarde voor Hb is verschillend voor een zwangere vrouw en een post-menopauzale vrouw. a. Juist b. Onjuist Juist (Bij postmenopausale vrouwen stijgt het Hb een beetje, meer richting de waarde van mannen. (leidraad interne geneeskunde (kooter/hofstee/thijs))
Welk leverenzym is het meest significant verhoogt bij cholestase? a. Alkalisch fosfatase b. Gamma-GT c. ASAT d. ALAT Alkalisch fosfatase
Bij het gebruik van een aldosteronantagonist gaat het plasma-kalium waarschijnlijk stijgen. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij astma gebruik je in eerste instantie een B2-sympaticomimetica. Bij veelvuldig gebruik wordt hier in eerste instantie een anti-leukotrieen aan toegevoegd. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een man presenteert zich op de CSO met pijn op de borst sinds een uur. In de VG is sprake van angina pectoris. Op het ECG zijn geen afwijkingen te zien. Je mag nu ophouden met zoeken naar cardiale problematie, omdat dit afdoende is uitgesloten. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Reticulocyten zijn voorlopers van erythrocyten. Deze zijn normaal gesproken niet meer dan 1-2 dagen in de bloedstroom aanwezig. a. Juist b. Onjuist Juist
Langdurig jodiumtekort leidt tot multinodullair struma. a. Juist b. Onjuist Juist
Een cyste van de ductus thyreoglossus bevindt zich in de mediaanlijn van de hals. a. Juist b. Onjuist Juist
De meestvoorkomende complicatie na een myocardinfarct is: a. Aritmie b. Ventrikelseptum ruptuur/defect c. Ventrikelfibrilleren d. LBBB Aritmie
Je hoort een 4de harttoon bij jonge patient, dit is fysiologisch? a. juist b. onjuist onjuist
Bij een nefrotisch syndroom heb je een proteïnurie van 30-300 u/L per dag? a. juist b. onjuist onjuist
Plaatje met wratachtige laesie a. squameus b. keratotisch c. verruceus verruceus
Acute glomerulonefritits is de meest voorkomende oorzaak voor dialyse in het ziekenhuis? a. juist b. onjuist onjuist
Meest voorkomende huidkanker is… a. Melanoom b. Basaal c. Plaveisel Basaal
Defense musculaire: dit kan zowel lokaal als gegeneraliseerd voorkomen? a. juist b. onjuist juist
Als de vena jugularis en art. carotis tegelijkertijd pulseren is dit… a. Normaal b. Verhoogde pulmonaal druk c. Tricuspidaal insuff Tricuspidaal insuff
Bij primaire pulmonaire hypertensie past als symptoom? a. Verschil in bloeddruk links/rechts b. nachtelijke dyspnoe c. zichtbare pulsaties op de thorax nachtelijke dyspnoe
Een vrouw heeft na transplantatie last van interstitieel longlijden o.b.v. CLV. Bij longonderzoek vind je: a. laagfrequente ronchi b. hoogfrequente ronchi c. crepitaties eind expiratoir d. crepitaties eind inspiratoir crepitaties eind inspiratoir
Waar worden galzouten terug opgenomen. a. Jejunum b. Ileum c. Colon d. Nergens/niet Ileum
Bij onderzoek naar breukpoort buikwand en op persen, doe je dit het liefste staand. a. juist b. onjuist juist
Wat is de minst belangrijke oorzaak bij een open been? a. arteriele insufficientie b. veneuze insufficientie c. atherosclerose d. lymfoedeem lymfoedeem
Bij een sikkelcelcrise heb je vooral last van… a. Hoofdpijn b. Botpijn Botpijn
Met kreatinineklaring overschat je de GFR omdat het nog actief gesecerneerd wordt in de distale tubulus. a. juist b. onjuist juist
Patiënt met pneumonie. Kort na start antibiotica daalt de ademhalingsfrequentie en wordt de ademhaling oppervlakkiger. Men moet nu denken aan respiratoire insufficiëntie. a. Juist b. Onjuist Juist
Man met vermoeidheid e.d. CML. Bij deze man vindt je waarschijnlijk vergrote lymfeklieren: a. Juist b. Onjuist Onjuist
Lymfeklier kan vastzitten aan omliggende weefsels bij acute infectie. Dit kan ook het geval zijn bij maligniteit: a. Juist b. Onjuist Juist
Zorgverzekeraar wil korting geven aan niet rokers. Niet rokers hebben een lager CO in het veneuze bloed. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Defense musculair bij peritonitis is aanwezig bij bewusteloze patiënt a. Juist b. Onjuist Juist
Wat wordt wereldwijd het meeste verticaal overgedragen? a. Hepatitis A b. Hepatitis B C) Hepatitis C D) Hepatitis E Hepatitis B
Een openingstoon is alleen hoorbaar bij een aortastenose a. Juist b. Onjuist Onjuist
Een ulcus cruris venosum behandel je met compressietherapie en a. Goed eten en slapen b. Kuitpompspier gebruiken c. Bedrust Kuitpompspier gebruiken
Wat geeft het snelst irreversibele schade aan het myocard? a. Hypoxie b. Vrije radicalen c. Coronair spasme d. Cholesterol Hypoxie
Wat hoor je bij hypertensie? a. Luide 2a b. Meer splijting c. Zachte 2p d. Blijvende splijting 2e toon Luide 2a
Isthmus van de schildklier bevindt zich craniaal t.o.v. het cricoïd. a. Juist b. Onjuist Onjuist Valsalva manoeuvre zorgt voor:
Wanneer is er geen stoornis in de microcirculatie? a. Diabetes Mellitus b. Hypertensie c. Constitutioneel eczeem Constitutioneel eczeem Is er sprake van verhoogd LDH bij een myocardinfarct?
Wat is een indicatie voor defibrilleren? a. VF b. VT c. Idiopathisch ventriculair ritme d. AF VF (en VT zonder output)
Bij een ernstige hypothyreoïdie kan je een elektrolytenstoornis krijgen, welke? a. Hypocalciëmie b. Hyponatriëmie c. Hyperglycemie d. Hyperkaliëmie Hyponatriëmie
Je hoort een 4e harttoon bij een jonge patiënt, dit is fysiologisch. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Bij een nefrotisch syndroom heb je een proteïnurie van 30-300 u/L per dag. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Acute glomerulonefritis is de meest voorkomende oorzaak voor dialyse in het ziekenhuis. a. Juist b. Onjuist Onjuist (3e, eerst DM en HT)
Meest voorkomende huidkanker is: a. Melanoom b. Basaal c. Plaveisel Basaal
Defense musculaire: dit kan zowel lokaal als gegeneraliseerd voorkomen. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij primaire pulmonaire hypertensie past als symptoom: a. Verschil in bloeddruk links/rechts b. Nachtelijke dyspneu (tgv ventrikelfalen rechts) c. Zichtbare pulsaties op de thorax Nachtelijke dyspneu (tgv ventrikelfalen rechts)
Een vrouw heeft na transplantatie last van interstitieel longlijden obv CMV. Bij longonderzoek vind je: a. Laagfrequente rhonchi b. Hoogfrequente rhonchi c. Crepitaties eind expiratoir d. Crepitaties eind inspiratoir Crepitaties eind inspiratoir
Als je peristaltiek ziet, is de verdenking op obstructie van de dunne darm groter geworden. a. Juist b. Onjuist Juist
Waar worden galzouten terug opgenomen? a. Jejenum b. Ileum c. Colon d. Geen heropname mogelijk Ileum
Bij onderzoek naar de breukpoort buikwand en op persen, doe je dit het liefst staand. a. Juist b. Onjuist Juist
Wat is de minst belangrijke oorzaak bij een open been? a. Arteriële insufficiëntie b. Veneuze insufficiëntie c. Atherosclerose d. Lymfoedeem Lymfoedeem
Bij een sikkelcelcrise heb je vooral last van: a. Hoofdpijn b. Botpijn Botpijn
Met kreatinineklaring overschat je de GFR, omdat het nog actief gesecerneerd wordt in de distale tubulus. a. Juist b. Onjuist Juist
Wat heeft de grootste invloed op de prognose bij melanoom? a. Leeftijd b. Breslowdikte c. Lokalisatie op lichaam Breslowdikte
Patiënt met verdenking op longembolie. Bij longonderzoek geen afwijkingen. De verdenking op longembolie: a. Wordt lager b. Wordt hoger c. Verandert hierdoor niet Verandert hierdoor niet
Patiënt met pneumonie. Kort na start AB daalt de ademhalingsfrequentie en wordt de ademhaling oppervlakkiger. Men moet nu denken aan respiratoire insufficiëntie. a. Juist b. Onjuist Juist
Arts-assistent belt longarts. Wil ernstig dyspneuïsche patiënt zuurstof geven. Patiënt heeft COPD en is bekend met lichte hypoxie en lichte hypercapnie. Door geven van zuurstof zal de hypercapnie: a. Toenemen b. Afnemen c. Niet veranderen Toenemen
Vrouw met sinds 1 dag keelpijn. Is bang voor Pfeiffer, omdat haar zoon dit ook heeft. Bij onderzoek zal IgM tegen Pfeiffer verhoogd in het bloed aanwezig zijn. a. Juist b. Onjuist Onjuist (pas na 2 wkn)
Volgens de huidige opvatting wordt de verhoogde kans op coronairlijden bij obesitas veroorzaakt door: a. Hypertriglyceridemie b. Hypercholesterolemie Hypertriglyceridemie
Patiënt met pijn op de borst bij inspanning. Ejectiefractie van 58%. Dit is: a. Normaal b. Verlaagd c. Verhoogd Normaal (>55%)
Acne wordt gekenmerkt door: a. Pustels en comedonen b. Vesiculae en comedonen c. Pustels en crustae Pustels en comedonen
Wat schrijf je voor bij zeer droge huid? a. Lotion b. Crème c. Zalf d. Vetcrème Vetcrème
Je geeft nitroglycerine bij angina pectoris. Pijn verdwijnt wat voor werking heeft nitroglycerine? a. 10 min. na opname b. 2-5 min. na oplossen c. 30 min. na oplossen d. Geen
Vrouw van 35 jaar, getrouwd, 2 kinderen. Altijd goed gezond geweest. Nu paar mm, grote, niet wegdrukbare, niet jeukende vlekjes. Heeft bij stoten snel blauwe plekken. Tandvlees bloedt bij poetsen. Dit verhaal past bij petechiae a. Juist b. Onjuist Juist
Bij pleuritis hoor je bij auscultatie: a. Crepitaties bij inspiratie b. Afgenomen ademgeruis bij expiratie c. Laarzen in de sneeuw, zowel bij in- als expiratie Laarzen in de sneeuw, zowel bij in- als expiratie
Bij een pneumothorax is er sprake van: a. Afgenomen tot afwezige bronchofonie b. Verhoogde bronchofonie Afgenomen tot afwezige bronchofonie
Wanneer hoor je een verscherpt ademgeruis? a. Afgesloten bronchus b. Lobaire pneumonie Lobaire pneumonie
De aortaklep bevindt zich ter hoogte van: a. L4 parasternaal b. L3 c. L2 d. R2 L3
Patiënt heeft MI gehad. Paar dagen later crepitaties over basale longvelden en aan apex een systolische souffle. Op basis van: a. Mitralisinsufficiëntie b. Mitralisstenose c. Ventrikelseptumdefect Mitralisinsufficiëntie
Jonge man met pijn op de borst bij inspanning. Bij LO verdenking aortainsufficiëntie. Je stuurt hem door naar de cardioloog. Je moet deze man afraden te sporten tot hij de cardioloog heeft gezien. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij ziekte van Weil met nierfalen: oligurie/anurie a. Juist b. Onjuist Juist
Bij Graves is er een souffle hoorbaar over de schildklier. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij acute tubulusnecrose: a. Renale vasodilatatie b. Renale vasoconstrictie Renale vasoconstrictie
H. Pylori veroorzaakt ulcus ventriculi. Wat is hierna de grootste veroorzaker van ulcus ventriculi? a. NSAID's b. Alcohol c. Paracetamol NSAID's
Roken en alcohol verhogen de kans op oesofaguscarcinoom bij: a. Plaveiselcelcarcinoom b. Adenocarcinoom Plaveiselcelcarcinoom
Man met vermoeidheid e.d. CML. Bij deze man vindt je waarschijnlijk vergrote lymfeklieren. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Lymfeklier kan vastzitten aan omliggende weefsels bij acute infectie. Dit kan ook het geval zijn bij een maligniteit a. Juist b. Onjuist Juist
Diabeet met diarree en braken. De insulinebehoefte van de patiënt: a. Neemt toe b. Neemt af c. Blijft gelijk Neemt af
Polyurie treedt niet op bij: a. Hyperkaliëmie b. Hyperglycemie c. Hypokaliëmie d. Hypercalciëmie Hyperkaliëmie
Patiënt met polyurie. De ernst wordt het best weergegeven door: a. Hoeveelheid plassen per toiletbezoek b. Aantal keer plassen overdag c. Aantal keer plassen 's nachts Hoeveelheid plassen per toiletbezoek
Haptoglobine verlaagd, LDH verhoogd, dit past bij: a. Anemie van chronische ziekte b. Hemolyse Hemolyse
Niet rokers hebben een lager CO in het veneuze bloed. a. Juist b. Onjuist Juist
Bij ascites verwacht je dat in zijligging de demping zich richting de navel verplaatst. a. Juist b. Onjuist Juist
Vrouw van 69. Bij LO moe, dikke enkels, crepitaties longen, pols 96, hartfrequentie 108, beide irregulair. CVD+2. Deze mevrouw heeft decompensatie obv atriumfibrilleren a. Juist b. Onjuist Juist (?)
Man heeft allergische reactie gehad met shock op NSAID. WElk nader onderzoek? a. IgE bepalen tegen NSAID b. Plakproef c. Provocatietest Provocatietest (?)
1 minuut geen darmgeluiden gehoord. Je mag nu spreken van een stille buik. a. Juist b. Onjuist Onjuist (5 min.)
Defense musculaire bij peritonitis is aanwezig bij bewusteloze patiënten a. Juist b. Onjuist c. Soms Juist (kan volgens mij wel ontbreken, hoeft niet)
Vrouw, woont alleen, gevonden in huis. Diepe ademhaling obv:,a. Hyperglycemie b. Hypoglycemie Hyperglycemie (Kussmaul, acidotische ademhaling, diep en zuchtend)
Bij het Kussmaulfenomeen blijft de CVD bij inspiratie gelijk. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Waar start je mee bij nierinsufficiëntie om een parahyperthyreoïdie te voorkomen? a. Fosfaatbinders b. Fosfaatdrank c. Fosfaat... + Vit. D Fosfaatbinders
Welke aandoening geeft een polycythemie? a. Chronische respiratoire insufficiëntie b. Linker hartfalen c. Nierinsufficiëntie Chronische respiratoire insufficiëntie
Bij hyperparathyreoïdie is het serum fosfaat meestal: a. Normaal b. Verhoogd c. Verlaagd Verlaagd
De ziekte van Wegener kan zich voordoen in het KNO-gebied. a. Juist b. Onjuist Juist
Jonge vrouw komt terug van Texel. Keelpijn, grijs beslag op tonsillen. Bij LO milt palpabel 2cm onder ribbenboog. Dit beeld past bij een adenitis obv gonococcen infectie. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Jonge man net terug uit rimboe. Is malariamedicatie af en toe vergeten. Komt nu bij huisarts. Hoe lang kun je nog klachten krijgen van malaria na thuiskomst? a. 1 week b. 1 maand c. 2 maanden d. 2 jaar 2 jaar
Wat wordt wereldwijd het meeste verticaal overgedragen? a. Hepatitis A b. Hepatitis B c. Hepatitis C d. Hepatitis E Hepatitis B
Bij onbehandelde hyperthyreoïdie ontstaat er een toename van de botmineraaldichtheid. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Vrouw met DM type 2. Wordt geopereerd aan colon. Complicatie, groot intra-abdominaal bloedverlies. Moet weer geopereerd worden. Daarna gaat ze minder plassen. Verdenking acute tubulus necrose. Bij acute tubulus necorse: a. Renale vasodilatatie b. Renale vasoconstrictie Renale vasoconstrictie
Carcinoom gaat uit van: a. Epitheel b. Lymfeweefsel c. Spierweefsel Epitheel
Bij voelen naar het Cavum Douglasi is de volaire zijde van de vinger naar ventraal gericht. a. Juist b. Onjuist Juist
Hepatitis B, hoe wordt het overgedragen? a. Verticaal b. Horizontaal c. Oraal-faciaal Verticaal
Ziekte van Weil komt voor na zwemmen in vervuild water. Deze vervuiling komt van de: a. Bever b. Rat Rat
Waar heb je het meeste kans op bij coeliakie? a. Osteoporose b. Psoriasis Osteoporose
Wat is geen onderdeel van de standaard behandeling van hartfalen? a. B-blokker b. Ca-antagonist c. Diureticum Ca-antagonist
Bij CML is de supraclaviculaire lymfeklierzwelling palpabel. a. Juist b. Onjuist Onjuist Haemoptoe met nachtzweten en gewichtsverlies, waardoor niet?
Extra-GI manifestaties bij IBD: a. Sicca-syndroom b. Artritis van de grote gewrichten b. Psoriasis Artritis van de grote gewrichten
Claudicatio intermittens van de kaak komt voor bij arteriitis temporalis. a. Juist b. Onjuist Juist
Op welke plek komt meestal een neuropathisch ulcus? a. Hak b. Mediale malleolus c. Laterale malleolus d. Voetrug Hak
Waar komt scabies niet voor? a. Gezicht b. Handpalmen en voetpalmen Gezicht
Bij nierinsufficiëntie krijg je jeuk. a. Juist b. Onjuist Juist
Meer dan 80% van de mensen met DM type I krijgt progressieve retinopathie. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Wat test de Schillingtest? a. Bacteriële overgroei b. H. Pylori aanwezigheid c. Vitamine B12 resorptie Vitamine B12 resorptie
Een zwangere met DM heeft meer kans op intrauteriene vruchtdood. a. Ja b. Nee Ja
Een van de meest voorkomende oorzaken van chronische pancreatitis zijn galstenen. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Iemand met een niertransplantatie met CMV en een interstitiële pneumonie. Deze persoon heeft last van: a. Lage rhonchi b. Crepitaties eindexpiratoir c. Crepitaties eindinspiratoir d. Hoge rhonchi Crepitaties eindinspiratoir
Iemand met hyperammoniëmie en levercirrose, welk symptoom nog meer? a. Flapping tremor b. Normale mentale functie Flapping tremor
IJzergebrek door hypermenorroe, zakken hierdoor de wervels van mevrouw in? a. Juist b. Onjuist Onjuist
Waarbij heeft iemand GEEN polyurie? a. Hyperkaliëmie b. Hypokaliëmie Hyperkaliëmie
Patiënt met de ziekte van Crohn krijgt steatorroe. Dit komt door linkszijdige colitis. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Rhabdomyolyse meet je met het: a. CK b. Ureum CK
Feochromocytoom, welke huidskleur krijg je bij een aanval? a. Bleek b. Rood c. Cyanotisch Bleek
Claudicatio intermittens, patiënt kan nog 250 meter lopen. Wat adviseer je? a. Looptraining b. ACE-remmer Looptraining
Bloedkweek positief en geen splinterbloedingen. Kan je zeggen dat er geen endocarditis is omdat er geen splinterbloedingen zijn? a. Ja b. Nee Nee (slechts 10% heeft het)
Enkel-armindex bij arteriëel lijden is: a. >1 b. <1 <1
Calcitonine zorgt in de schildklier voor het opnemen van jodium. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Calcium wordt niet opgenomen uit de darm, waarvan ontstaat een tekort? a. Vitamine D b. 25D c. 1,25Dihydroxy vit. D d. PTH 1,25Dihydroxy vit. D
Een alkalose die partieel gecompenseerd is, hoe is de pH? a. >7,4 b. <7,4 >7,4
Vrouw met forse leververvetting en galstenen, wat is het beleid? a. Gewichtsreductie b. Gewichtsreductie en statine Gewichtsreductie
Wat lokt jicht uit? a. Thee b. Koffie c. Alcohol d. Melk Alcohol
Longembolie is een oorzaak van acute hartdood. a. Juist b. Onjuist Onjuist (?)
Complicatie van arteriitis temporalis: a. Blindheid b. Doofheid Blindheid
Pulmonalisstenose hoor je het beste op: a. 2e ICRL b. 2e ICRR c. 2e ICRL d. Apex 2e ICRL
De linker nier ligt meer craniaal dan rechts. a. Juist b. Onjuist Juist
Erytrocyten cilinders in de urine gevonden, welke ziekte? a. Glomerulonefritis b. Blaasontsteking Glomerulonefritis
Ery's +++, Leuko's +++, Nitriet -. Kan het nog een hoge urineweginfectie zijn? a. Juist b. Onjuist Juist
Alcoholmisbruik sinds 3 weken, wat is verhoogd? a. Gamma-GT b. CRP c. MHCH d. ALAT Gamma-GT
Vrouw die drie jaar geleden een kunstklep gekregen heeft, nu minder MCV en is moe en kortademis. Komt dit door hemolyse? a. Ja b. Nee Nee (geeft geen microcytaire anemie)
Ulcus ventriculi en NSAID gebruik, wat doe je nu? a. Protonpompremmer b. H2-antagonist c. Antacida Protonpompremmer
Wat is geen bijwerking van prednisolon? a. Ribfractuur b. Emfyseem c. Spierzwakte Emfyseem
Rode vlek op de rug, kleinere op de romp, nu met lichte jeuk. Wat kan het zijn? a. Dermatomycose b. Psoriasis vulgaris c. Pityriasis rosea Pityriasis rosea
Een scheidsrechter van een voetbalwedstrijd, bekend met ventrikel tachycardie, komt 30 min. later binnen op CSO na defibrillatie, tropo en CK niet verhoogd, ST elevatie in de voorwand. Kan dit een MI zijn? a. Ja b. Nee Ja
Is acenocoumarol een vitamine-K-antagonist? a. Ja b. Nee Ja
Waar krijg je geen leukocytose mee? a. Statine b. Mexicaanse griep c. Stress d. Prednisolon Statine
Op welke termijn moet acetylsalicylzuur gestopt worden voor een OK ivm bloeding? a. 1 dag b. 2 dag c. 1 week d. 2 weken 1 week
Door verminderde aldosteron bij Addisson heb je zouthonger. a. Juist b. Onjuist Juist
Moet je een B-blokker afbouwen of mag je direct stoppen? a. Afbouwen b. Direct stoppen Afbouwen
Welk medicijn geef je bij een man van 62, DM en hypertensie? a. ACE-remmer b. Thiazide diureticum c. B-blokker ACE-remmer
Het LDL in het plasma is verlaagd bij het onderbreken van de enterohepatische kringloop. a. Juist b. Onjuist Juist
Vrouw eet veel wortels om gezond te blijven. Ze heeft nu buikpijn en ziet geel. Wordt de gele kleur veroorzaakt door de wortels? a. Ja b. Nee Nee
Bij morfine intoxicatie zijn de pupillen: a. Vergroot b. Gelijk c. Verkleind Verkleind
Wat is het beste labonderzoek bij cholestase? a. ALAT b. ASAT c. Gamma-GT d. AF AF
Gamma-GT en MCV zijn verhoogd bij patiënt, dit duidt op: a. Alcoholabusus b. Foliumzuurdeficiëntie Alcoholabusus
Roken is de grootste risicofactor voor: a. Perifeer vaatlijden b. Herseninfarct c. Hartinfarct Perifeer vaatlijden
Bij een nierziekte is hemolyse de oorzaak van de anemie. a. Juist b. Onjuist Onjuist
De insulinebehoefte neemt aan het eind van de nacht: a. Toe b. Af Toe
Bij Crohn wordt diarree veroorzaakt door minder opname van galzure zouten. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Bij een patiënt met DM type I en inspanning neemt de insuline behoefte: a. Toe b. Af Af
Bij gastritis en braken en diarree en weinig voedselinname neemt de insulinebehoefte: a. Toe b. Af Af
Bij thyreoïditis van Quervain is bij palpatie de schildklier: a. Pijnlijk b. Vergroot c. Pijnlijk en vergroot d. Niet pijnlijk en niet vergroot Pijnlijk en vergroot
Vergrote schildklier wat doe je eerst voor je diagnose? a. TSH meten b. Dunne naald biopsie c. Dikke naald biopsie
Wat is eerder verhoogd bij een schildklierprobleem? a. T3 b. T4 T4
Als er geen P top op het ECG is, is er een 2e graads AV-block. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Codeïne onderdrukt de hoestprikkel. Kun je codeïne geven bij zowel een productieve als een niet-productieve hoest? a. Juist b. Onjuist Onjuist (niet bij productief)
Segmentaire granulocyten, wanneer krijg je die? a. Acute stress b. Chornische infectie c. Foliumzuur tekort d. Bloedverlies FOliumzuur tekort
Primaire biliaire cirrose, galzuurbindende harsen geven vermindering van de jeuk, daalt het cholesterol dan? a. Ja b. Nee Ja
Capillair bloed vs vers plasma, wat heeft een hoger glucose? a. Capillair bloed b. Vers plasma c. Gelijk Capillair bloed
De levensverwachting van chronisch nierfalen wordt verlaagd door: a. MI door elektrolytenstoornis b. Complicaties MI c. Hartfalen door pericarditis d. CVA CVA
Een boer heeft een rare plek op zijn lip, kan het een BCC zijn? a. Ja b. Nee Nee (BCC niet op slijmvliezen, handpalmen, voetzolen)
Polyurie, wanneer niet? a. Hypokaliëmie b. Hypocalciëmie c. Hypercalciëmie d. Hyperglycaemie Hypocalciëmie (en bij hyperkaliëmie)
BNP is verhoogd bij linkerhartfalen. a. Juist b. Onjuist Juist
Hyponatriëmie ontstaat niet door: a. Levercirrose b. Kleincellig longcarcinoom c. Alcoholgebruik d. Hepatitis Kleincellig longcarcinoom
Ventrikelfibrilleren leidt tot collaps. a. Juist b. Onjuist Juist
Toxicodermie is een reactie op: a. Bereklauw b. Geneesmiddel c. Zon Geneesmiddel
Lymfeklieren in het hoofd/halsgebied zijn altijd drukpijnlijk. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Meisje met astma krijgt een wespensteek. Bij LO: pols 50, RR 88/50, bleek en klam. Wat is de waarschijnlijkheidsdiagnose? a. Anafylaxie b. Hyperventilatie c. Vasovagale collaps d. Astma-exacerbatie Anafylaxie
Welk orgaan is aangedaan bij Lyme? a. Hart b. Longen c. Nieren Hart
Hoge triglyceriden: a. Galstenen b. Trombo-emboliëen c. Pancreatitis Pancreatitis
Fibraat remt de cholesterolsynthese. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Geneesmiddelenintoxicatie zorgt vaker voor urticaria dan pustuleuze dermatosen. a. Juist b. Onjuist Juist
Patiënt is ziek, RR 220/110, orthopneu, nocturale paroxysmale dyspneu, VG:DVT a. LVF b. Tricuspedalis insufficiëntie c. Recidiverende longembolie LVF
Hoe wordt het verschil tussen vesikels en bullae bepaald? a. Grootte b. Dikte Grootte
Hoe meet je de CVD? a. Millimeter water b. Centimeter water c. Millimeter kwik d. Centimeter kwik Centimeter water
Wat is een vroeg kenmerk van polyneuropathie? a. Evenwichtsverlies b. Pijnlijke voeten Pijnlijke voeten
Patiënt is opgenomen, sinds 2 dgn diarree. Wat is de meest waarschijnlijke verwekker? a. E. Coli b. Shigella c. Clostridium difficile Clostridium difficile
Patiënt met pericarditis, wrijven bij auscultatie stopt bij ophouden met ademen. a. Juist b. Onjuist Onjuist
Created by: RaisaN
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards