Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kwalificatiedossier

Flashcards voor de Kwalificatiedossier, informatie over de kwalificatiedossier.

QuestionAnswer
Welke werkzaamheden heeft de ontwikkelaar tijdens het opleveren van het product. Hij moet kijken of hij problemen tegen gaat komen, en hij werkt in een lokale werkomgeving.
Waardoor word de complexiteit van de taken van de ontwikkelaar bepaald? Door de technische ontwikkelingen van diverse (media)platformen, apparaten en digitale omgevingen, hard- en software waardoor het product telkens moet worden bijgewerkt.
Wat voor specialistische kennis moet de ontwikkelaar hebben om het product up-to-date te houden. Hij moet kunnen reproduceren, analyseren en toepassen.
Wat voor gedrag heeft een ontwikkelaar Achterhaalt wensen en ervaringen van gebruikers Houd rekening met de wensen en ervaringen van gebruikers Beschrijft nauwkeurig de optimalisatie van het product bij.
Wat voor gedrag heb je op AO Stelt een acceptatietest op met een begrijpelijke wijze Luistert aandachtig en begripvol naar anderen wanneer ze vragen hebben over de applicatie. Verwerkt en documenteert de verkregen informatie grondig.
Wanneer levert de ontwikkelaar het product op wat hij heeft gemaakt? Wanneer hij zijn laatste test activiteiten heeft afgerond.
Wat voor eigenschappen zijn belangrijk voor het opleveren van het product? Presenteren en letten op de behoeftes en verwachtingen van de klant.
Met wie evalueert de ontwikkelaar het opgeleverde product? De ontwikkelaar evalueert het product samen met zijn opdrachtgever, leidinggevende en of projectteam. Hij neemt het opleverproces door, wat er goed en fout ging. En wat er dus beter kan.
Waarom evalueer je het opgeleverde product? Zodat het schriftelijk is vastgelegd wat er goed en fout is aan het opgeleverde product, en wat ze moeten verbeteren om de klant zijn wensen uit te werken.
Wat voor eigenschappen heeft de ontwikkelaar nodig om het opgeleverde product te evalueren? Samenwerken, overleggen, kwaliteit leveren, formuleren en rapporteren.
Created by: 1627568377348384