Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Лісова пісня

Вікторина

QuestionAnswer
Драматичний твір, у якому відбуваються неймовірні, незвичайні перетворення, а поряд із людьми діють постаті, створені їхньою уявою, називається… Феєрія
«Лісова пісня» за жанром… Драма-феєрія
Композиційно «Лісова пісня» складається з… Пролога та трьох частин
Старезний, густий, предковічний ліс… Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Ці рядки є частиною (указати складову частину твору) Пролог
Дія у творі відбувається на… (указати місцевість) На Волині
Які два світи представлені у творі? Людини і природи
Ідею гармонійної єдності двох світів, представлених у творі, втілено в образі… Дядька Лева
Символом нетлінних духовних цінностей у «Лісовій пісні» є образ… Мавка
Кому адресовані слова головної героїні « – Ну, як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде?» Лісовику
«Не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись…». Ці слова звернені до… Лукашу
Created by: 1548871451830115