Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

CALE Herb Categories

QuestionAnswer
Spicy Warm Release Exterior (Disperse Wind Cold) 14 Ma Huang, Gui Zhi, Zi Su Ye, Jing Jie, Fang Feng, Qiang Huo, Gao Ben, Bai Zhi, Xi Xin, Cang Er Zi, Shang Jiang, Xiang Ru
Spicy Cold Release Exterior (Disperse Wind Heat) 11 Bo He, Niu Bang Zi, Chan Tui, Sang Ye, Ju Hua, Man Jing Zi, Dan Dou Chi, Mu Zei, Chai Hu, Sheng Ma, Ge Gen
Clear Heat, Purge Fire 8 Shi Gao, Zhi Mu, Tian Hua Fen, Lu Gen, Dan Zhu Yu, Zhi Zi, Xia Ku Cao, Jue Ming Zi
Clear Blood Heat 5 Shui Niu Jiao. Sheng Di Huan, Xuan Shen, Mu Dan Pi, Zi Cao
Clear Damp-Heat 5 Huang Qin, Huang Lian, Huang Bai, Long Dan Cao, Ku Shen
Clear heat, relieve toxicity 9 Jin Yin Hua, Lian Qiao, She Gan, Ban Lan Gen, Shan Dou Gen, Tu Fu Ling, Pu Gong Ying, Bai Jiang Cao, He Ye
Clear Deficiency Heat 3 Qing Hao, Di Gu Pi, Bai Wei
Purgatives, Laxatives, Cathartics 5 Da Huang, Mang Xiao, Lu Hui, Huo Ma Ren, Da Ji
Drain Damp Fu Ling, Yi Yi Ren, Zhu Ling, Ze Xie, Dong Gua Ren, Han Fang Ji, Yin Chen Hao, Deng Xin Cao, Mu Tong, Dong Kui Zi, Qu Mai, Bian Xu Shi Wei, Che Qian Zi, Hua Shi, Di Fu Zi, Bei Xie
Dispel Wind-Damp Du Huo, Wei Ling Xian, Hai Tong Pi, Qin Jiao, Mu Gua, Sang Zhi, Xi Xian Cao, Bai Hua She, Wu Jia Pi, Sang Ji Sheng
Dissolve Hot Phlegm Qian Hu, Chuan Bei Mu, Zhe Bei Mu , Gua Lou Pi, Gua Lou Ren, Zhu Ru, Hai Zao
Dissolve Cold Phlegm Tian Nan Xing, Ban Xia, Xuan Fu Hua, Bai Qian, Bai Jie Zi, Jie Geng
Stop Cough and Wheeze Xing Ren, Zi Su Ye, Zi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu, Pi Pa Ye, Sang Bai Pi
Aromatic transform Damp Huo Xiang, Cang Zhu, Hou Po, Sha Ren, Cao Dou Kou, Cao Guo
Digestives Shan Zha, Mai Ya, Gu Ya, Shen Qu, Ji Nei Jin, Lai Fu Zi
Regulate Qi Chen Pi, Qing Pi, Zhi Shi, Zhi Ke, Da Fu Pi, Xinag Fu, Chuan Lian Zi, Wu Yao, Chen Xiang, Mu Xiang
Stop Bleeding Pu Huang, San Qi, Qian Cao Gen, Bai Ji, Huai Hua Mi, Di Yu, Ce Bai Ye, Bai Mao Gen, Ai Ye
Activate Blood Chuan Xiong, Yan Huo Suo, Yu Jin, Dan Shen, Chi Shao, Yi Mu Cao, Ze Lan, Tao Ren, Hong Hus, Mo Yao, Ru Xiang, San Leng, E Zhu, Huai Niu Xi, Chuan Niu Xi, Wang Bu Liu Xing
Warm Interior Chuan Wu, Cao Wu, Fu Zi, Gan Jiang, Rou Gui, Hua Jiao, Wu Zhu Yu, Xiao Hui Xiang, Ding Xiang, Gao Liang Jiang, Bi Ba, Hu Jiao
Qi Tonics Ren Shen, Dang Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Bai Bian Dou, Shan Yao, Da Zao, Gan Cao, Yi Tang, Feng Mi
Blood Tonics Shu Di, Xuan Shen, Bai Shao, E Jiao, Gou Qi Zi, Sang Shen, Long Yan Rou
Yang Tonics Yin Yang Huo, Tu Su Zi, Ba Ji Tian, Bu Gu Zhi, Lu Rong, Rou Cong Rong, Suo Yang, Hu Tao Ren, Xian Mao Yi, Zhi Ren, Gou Ji, Gu Sui Bu, Xu Duan, Du Zhong
Yin Tonics Gui Ban, Bai He, Tian Men Dong, Mai Men Dong, Sha Shen, Shi Hu, nu Zhen Zi, Hei Zhi Ma, Bie Jia
Astringents Shan Zhu Yu, Jin Ying Zi, Hai Piao Xiao, Fu Pen Zi, Qian Shi, Lian Zi, Wu Wei Zi, Bai Guo, Wu Mei, He Zi, Chi Shi Zhi, Rou Dou Kou, Chun pi, Fu Xiao Mai
Anchors, Nourish, Calm Shen Long Gu, Mu Li, Ci Shi, Zhen Zhu, Suan Zao Ren, Bai Zi Ren, Yuan Zhi, Ye Jiao Teng
Kill Parasites Bing Lang, She Chuang Zi (external use only)
Open Orifice Niu Huang
Extinguish Wind Tian Ma, Gou Teng Shi Jue Ming, Bai Ji Li, Dai Zhe Shi, Di Long
Created by: hannahyaya