Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

alicja w krainie cza

quiz w języku polskim

QuestionAnswer
Jakiego koloru był Królik, którego spotkała Alicja? Biały
Co powtarzał Biały Królik, kiedy mijał Alicję? "O rety, o rety, na pewno się spóźnię"
W co był ubrany Biały Królik? W kamizelkę.
Gdzie Biały Królik trzymał zegarek? W kieszonce kamizelki
Kim był Jacek? Kotem Alicji.
Co spotkało Alicję po wejściu do króliczej nory? Wpadła w tunel podobny do studni i długo spadała.
Jaki mebel stał w sali, gdzie Alicja wylądowała po swej podróży? Szklany stolik na 3 nogach.
Do czego służył złoty gadżet, który znalazła Alicja? Złoty kluczyk, który otworzył drzwi prowadzące do szczurzej nory.
Co ujrzała Alicja w korytarzu prowadzącym do szczurzej nory? Najpiękniejszy ogród świata.
Dlaczego Alicja nie mogła wejść do ogrodu? Nie mogła się zmieścić w przejściu.
Co się stało z nogami Alicji po zjedzeniu ciastka i dlaczego budziło to jej niepokój? Nogi Alicji urosły tak, że nie widać było jej stóp i dziewczynka obawiała się, że nie będzie mogła założyć sobie butów.
Jaki był rekordowy wzrost Alicji? 3 metry.
Jakie akcesoria dzierżył w ręku powracający Biały Królik? Białe skórzane rękawiczki i wachlarz.
Co się stało z Alicją po wypiciu napoju z buteleczki, która pojawiła się na stoliku? Alicja zmalała.
Jaki był najmniejszy wzrost Alicji? 25 cm.
Z czego zrobiony był napis "Zjedz mnie" na drugim ciastku? Z rodzynek
Czym była słona woda, do której wpadła miniaturowa Alicja? Łza
Jakie było drugie zwierzę spotkane przez Alicję? Mysz
W jakim języku Alicja przemówiła do Myszy? Po francusku.
Dlaczego Mysz rozzłościło zdanie "Ou est ma chatte"? Bo oznacza "Gdzie jest moja kotka", a Mysz boi się kotów.
Jakie opowiadania Alicji rozzłościły Mysz. Alicja mówiła o psach i kotach.
Jakie ptaki czekaly na brzegu miniaturowego morza? Kaczka, Gołąb, Papużka, Orzeł.
Co dziwnego było w ptakach siedzących na brzegu? Miały zabłocone pióra
O czym Mysz opowiadała ptakom? Czytała im podręcznik historii.
Co było nagrodą w wyścigu ptaków? Nierozpuszczone w słonej wodzie cukierki i naparstek.
Jakim imieniem nazwał Biały Królik Alicję i o co ją poprosił przy 3. spotkaniu? Nazwała ją Marianną i poprosił o przyniesienie rękawiczek i wachlarza.
Jak zadziałał napój z króliczego domku? Alicja urosła tak, że utknęła w budynku.
Co Biały Królik kazał zrobić z domkiem wypełnionym przez Alicję? Spalić.
W jaki sposób Alicja przeszła do miniaturowych rozmiarów? Zjadła ciasteczka, w które zamieniły się kamyki z podłogi.
Jakie zwierzę o mało nie stratowało Alicji? Szczeniak.
Które zwierzę spotkane przez Alicję w ogrodzie paliło fajkę? Pan Gąsienica.
Jaką piosenkę deklamuje Panu Gąsienicy Alicja? "Ojciec Wergiliusz"
Co to jest:"Od jednej strony się rośnie, od drugiej maleje"? Grzyb
Jak zmieniło się ciało Alicji po zjedzeniu grzyba? Jej szyja wydłużyła się do monstrualnych rozmiarów.
Kto myślał, że Alicja jest żmiją? Gołębica
Jak Alicja odzyskała miniaturowyy wzrost? Obgryzając grzyb dookoła.
Jak wyglądali lokaje, których Alicja spotkała w posiadłości Księżnej? Jeden miał twarz ryby a drugi oczy żaby.
Do jakiej gry zaprosiła Królowa Księżną? Krykieta
Kogo Alicja spotkała u wejścia do zadymionej kuchni księżnej? Kucharkę i śmiejącego się kota
Od jakiej przyprawy wszyscy kichali? od pieprzu
Jak nazywał się niezwykły kot? Kot-Dziwak rodem z Cheshire
Co zrobiła Kucharka po odstawieniu zupy? Rzucała w Księżną i dziecko ciężkimi przedmiotami
Jakie zastosowanie topora proponuje Księżna? Ściąć głowę Kucharce
Jak wyglądało niemowlę trzymane przez Księżną? Jak rozgwiazda, bo miało wiele kończyn
Jak przygotowano dziecko do drogi? Zawiązano mu kończyny jak tobołek
W co zmieniło się niemowlę? w prosię
Dokąd skierował Alicję Kot-Dziwak? Do Szalonego Kapelusznika
Jak brzmiało imię zająca, u którego odbywał się nieustający podwieczorek? Szarak Bez Piątej Klepki
Jak wygląda dom Szaraka? Kominy miały kształt zajęczych uszu, a dach pokrywało futerko
Kogo spotkała Alicja na podwieczorku u Szaraka? Szalonego Kapelusznika i Susła
Czy przyjęli Alicję należycie grzecznie? Nie
Jakie ustawienia miał zegar u Szaraka? Wskazywał dni, a nie godziny
Jakie zagadki zadawano na podwieczorku u Szaraka? Nie do rozwiązania
Co zabijała Alicja grą na fortepianie? Czas
Jaką historię opowiedział Suseł? O 3 siostrach na dnie studni żywiących się syropem i uczących się malować
Dokąd uciekła Alicja z podwieczorku? Do ogrodu
Jakie imiona nosili służący malujący róże na czerwono? Numery, bo byli kartami
Jaki symbol karciany nosiła rodzina królewska? Kier
Jakie było ulubione zajęcie Królowej Skazywanie poddanych na ścięcie
Jak Alicja uratowała ogrodników przed ścięciem? Wrzuciła ich do donicy
Jakie wyposażenie służyło do gry w krokieta? jeże-kule, flamingi-kije, żołnierze- bramki
Dlaczego Królowa kazała sprowadzić Księżną z więzienia? Bo była właścicielką Kota-Dziwaka
Jak Królowa skłoniła Księżną do ucieczki z pola krykietowego? Powiedziała: "Pozbawisz mnie natychmiast swojego widoku, albo ja pozbawię cię głowy"
Jakie zwierzę zaprowadziło Alicję do Niby-Żółwia? Śpiący w trawie smok
Dlaczego nauczyciela w szkole morskiej - bezzębnego Rekina nazywano Piłą? Bo piłował na lekcji
Co to było "gdzielenie"? Przedmiot, na którym nauczyciel mówił: "A gdzie lenie, którzy nie oddali zeszytów"
Co to jest Rakowy Kadryl? Taniec w wodzie
Skąd Alicja znała ryby? Z obiadu
Co to był krzyżowy ogień pytań? Przesłuchanie świadków na procesie Waleta Kier?
O co oskarżano Waleta Kier? O pisanie listów
Kiedy Alicja odzyskała normalny wzrost? Gdy Królowa skazała ją na śmierć
Gdzie była Alicja, kiedy się obudziła? Miała głowę na kolanach siostry
Created by: Teresa Pi atek
Popular Literature sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards