Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Татьяна

Загадки з інформатики

QuestionAnswer
Я помічник лікарям, вчителям, Інженерам, шоферам та продавцям. Швидко рахую, красиво малюю, Музику граю й багато що знаю. Лист надішлю, з адресатом зв’яжу, Задачу завжди будь – яку розв’яжу. Комп'ютер
Я показую об’єкти, Фото-, відеопроекти. Я не плеєр, не мотор, А звичайний – ... Монітор
А, Б, В, Г, Д і кома – Всім мабуть уже відома Така клавішна структура. Звісно ж, це ... Клавіатура
Я не нишпорю в коморах, не ховаюся по норах. Ковзаю по столу трішки, Бо комп’ютерна я ... Мишка
Якщо є складна робота, Мусить бути лиш охота, Бо зі мною буде толк, Адже я – системний ... Блок
Ось я кнопку натискаю І папірвже заправляю. Віндрукує без зупинки Вірші, пісні і картинки І швидкийвін, наче спринтер Відгадайте, щоце ... Принтер
Ця всесвітня мережа Скільки знає – просто жах! З нею вчись ти працювати – Теж багато будеш знати. Інтернет
Хто хоче щось запам’ятати – В блокнот свій може записати. Комп’ютер теж немов блокнот – Не має з пам’ятю турбот. А як називають комп’ютер – блокнот Ноут-бук
Намалюю зиму й літо, Розфарбую гарно квіти. Творчий маю я характер, Бо графічний я ... Редактор
Я малюю діаграми, Знаю формули й доданки. Підрахую як годиться — Електронна я ... Таблиця
Я пишу листи і вірші, Мої тексти найгарніші. Хай підтвердить весь народ, Як усім потрібен Ворд
А тепер, друзі, загадка! Що таке: рукоятка, Кнопки дві, курок і хвостик? Ну звичайно, це ... Джойстик
І повідомлення приймай, Адже мову ми ведем Про зв'язок через ..... Модем
Created by: Tania-dor