Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Les 34

Letterlijk of figuurlijk

TermDefinition
Tegen de lamp lopen Betrapt worden
Iemand in de haren vliegen Kwaad worden op iemand
Iets niet pikken Iets niet toestaan
Onder het werk begraven liggen Heel veel werk hebben
Iemand aan de haak slaan Een relatie beginnen
Groene vingers hebben Graag in de tuin werken
Een boom van een kerel Forsgebouwd zijn
Over je woorden struikelen Haperen tijdens het spreken
De draad kwijt zijn Bij het spreken niet meer weten waar men gebleven is
Een kater hebben Ziek zijn als je te veel gedronken hebt
Koken van woede Woedend zijn
In de kou staan Iemand aan zijn lot overlaten
Uit zijn slof schieten Plotseling erg boos worden
De baard in de keel hebben Een jongensstem die zwaarder wordt
Voor aap staan Voor gek staan
Ergens naar kunnen fluiten Iets niet kunnen krijgen
Een toontje lager zingen Minder brutaal zijn
In het verkeerde keelgat schieten Zich kwaad maken om iets
Je hart vasthouden Bang zijn dat iets verkeerd afloopt
Een pak van je hart Opluchting
De pijp aan Maarten geven Ergens mee stoppen - sterven
Het is vijf voor twaalf. Het is bijna te laat.
Iemand niets in de weg leggen Iemand niet tegenwerken
Iets door de vingers zien Iets vergeten - iets niet opmerken
Door de mand vallen Ontdekt worden - betrapt worden
In het huwelijksbootje stappen Trouwen
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. De waarheid komt vroeg of laat uit.
Iemand aan de tand voelen Iemand ondervragen
Er schuilt een addertje onder het gras. Er schuilt gevaar. Er is iets onaangenaam.
Water bij de wijn doen Een toegeving doen - Een compromis sluiten
Met de deur in huis vallen Meteen vertellen wat er moet gezegd worden
Een steek laten vallen Een fout maken