Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Les 34

Letterlijk of figuurlijk

TermDefinition
Tegen de lamp lopen Betrapt worden
Iemand in de haren vliegen Kwaad worden op iemand
Iets niet pikken Iets niet toestaan
Onder het werk begraven liggen Heel veel werk hebben
Iemand aan de haak slaan Een relatie beginnen
Groene vingers hebben Graag in de tuin werken
Een boom van een kerel Forsgebouwd zijn
Over je woorden struikelen Haperen tijdens het spreken
De draad kwijt zijn Bij het spreken niet meer weten waar men gebleven is
Een kater hebben Ziek zijn als je te veel gedronken hebt
Koken van woede Woedend zijn
In de kou staan Iemand aan zijn lot overlaten
Uit zijn slof schieten Plotseling erg boos worden
De baard in de keel hebben Een jongensstem die zwaarder wordt
Voor aap staan Voor gek staan
Ergens naar kunnen fluiten Iets niet kunnen krijgen
Een toontje lager zingen Minder brutaal zijn
In het verkeerde keelgat schieten Zich kwaad maken om iets
Je hart vasthouden Bang zijn dat iets verkeerd afloopt
Een pak van je hart Opluchting
De pijp aan Maarten geven Ergens mee stoppen - sterven
Het is vijf voor twaalf. Het is bijna te laat.
Iemand niets in de weg leggen Iemand niet tegenwerken
Iets door de vingers zien Iets vergeten - iets niet opmerken
Door de mand vallen Ontdekt worden - betrapt worden
In het huwelijksbootje stappen Trouwen
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. De waarheid komt vroeg of laat uit.
Iemand aan de tand voelen Iemand ondervragen
Er schuilt een addertje onder het gras. Er schuilt gevaar. Er is iets onaangenaam.
Water bij de wijn doen Een toegeving doen - Een compromis sluiten
Met de deur in huis vallen Meteen vertellen wat er moet gezegd worden
Een steek laten vallen Een fout maken
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards