Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Відповідність

Встановити відповідність між термінами та їх визначеннями

QuestionAnswer
Історична повість - це повість, яка побудована на історичному сюжеті, у якому широко відтворюються певна епоха та її діячі.
Балада - це ліро-епічний твір історичного або героїчного змісту, часто з елементами фантастики.
Символ - це умовний знак, який розкриває зміст поняття, ідеї, явища чи події.
Диптих - це композиція із двох самостійних, проте пов'язаних спільним ідейним задумом, змістом та провідним мотивом.
Новела - це коротке оповiдання про незвичайну подiю з несподіваним фіналом, складними настроями, переживаннями пеpсонажiв
Композиція - це побудова художнього твору, розміщення і співвідношення всіх його компонентів.
Метаморфоза - це художній прийом, що передбачає перетворення однієї форми образу на іншу, його видозміну.
Сюжет - це система подій в художньому творі, в ході яких розкриваються характери персонажів і головна ідея.
Created by: 1593367734086906