Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Словничок

літературознавчих термінів для семикласників (І семестр)

TermDefinition
Автобіографічний твір - це авторська оповідь про самого себе, власне життя або якийсь його період, побудована на спогадах (своїх чи інших людей).
Балада - це жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом.
Метаморфоза - це перетворення будь-чого (людини на рослину чи тварину).
Ідея - це головна узагальнювальна думка твору або система таких думок.
Героїко-романтична повість - це твір, у якому наявні описи звитяжних сторінок історії народу, а герої служать високим ідеалам людства- гуманності, свободі та братерству.
Композиція - це побудова літературного твору.
Художня деталь - це найменша художня подробиця: елемент пейзажу чи портрета, окремий предмет, психологічний рух тощо.
Контраст - це різко окреслена протилежність у чомусь.
Коломийка - це дворядкова пісня в танковому ритмі, яка складається з двох чотирнадцятискладових рядків з паузою після восьмого складу.
Соціально-побутові пісні - це пісні, що відтворюють настрої певної соціальної групи, викликані певними явищами суспільного життя.
Created by: 1982110542109535