Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Твори та жанри

поєднати визначення та терміни або приклади творів

TermDefinition
Легенда - це розповідь казкового чи фантастичного характеру про незвичайну подію або життя і діяльність якоїсь особи
Міф - це розповідь, що передає уявлення наших предків про створення світу, його будову, про богів і демонів, різних фантастичних істот.
Народний переказ - це усне оповідання про видатні історичні події та їх героїв.
Казка - це усне народне оповідання про вигадані події, що сприймаються як реальні.
Авторська казка - це авторський художній твір у прозовій або віршованій формі, заснований на фольклорних джерелах, але може бути й цілком оригінальний.
Загадки - це короткі дотепні описи людей, тварин, предметів, подій, явищ, які треба розпізнати та відгадати.
Прислів'я - це довершений за змістом вислів про риси та вчинки людей з повчальним характером.
Акровірш - це віршований твір, у якому початкові літери кожного рядка утворюють якесь слово або фразу.
Літопис - це найдавніший вид літератури, що являє собою розташовані в почасовій послідовності коротенькі замітки й докладні оповідання про історичні події.
Created by: 1820022671404013