Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Meninės priemonės

KlausimasAtsakymas
Epitetas Meninis pažyminys
Deminutyvas Mažybinis apibūdinimas
Asonansas Tikslingas vienodų ar to paties tipo balsių kartojimas
Aliteracija Tikslingas priebalsių kartojimas nedidelėse teksto atkarpose
Onomatopėja Tikrovės garsų pamėgdžiojimas kalbos garsais
Metafora Žodžių vartojimas perkeltine reikšme remiantis tikru ar tariamu panašumu, paslėptas palyginimas
Metonimija Daikto ar reiškinio pavadinimo pakeitimas kitu, susijusiu su pirmuoju
Sinekdocha Vienaskaitos vartojimas vietoj daugiskaitos ir atvirkščiai
Perifrazė Žodžių junginys, kuriuo pakeičiamas asmens vardas arba reiškinio pavadinimas
Antonomazija Tikrinių vardų vartojimas vietoj bendrinių ir atvirkščiai
Hiperbolė Meninis padidinimas
Litotė Meninis sumažinimas
Palyginimas Dviejų dalykų vaizdingas sugretinimas, suteikiantis naujų požymių, prasmės atspalvių (yra lyginamasis žodis)
Personifikacija (įasmeninimas) Gyvo daikto savybių suteikimas negyviems daiktams ar reiškiniams
Ironija Paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginei
Alegorija Abstrakčios sąvokos reiškimas konkrečiu vaizdu
Simbolis Daikto ar reiškinio pavadinimo pakeitimas sąlyginiu ženklu, nuo alegorijos skiriasi tuo, kad yra nevienareikšmis, visada paslaptingas
Oksimoronas Antoniminis žodžių junginys
Kalambūras Posakis, grindžiamas skirtingų reikšmių žodžių garsiniu panašumu
Aliuzija Užuomina; stilistinė priemonė – posakis, primenantis kokį nors žinomą faktą
Paralelizmas Dviejų reiškinių, veiksmų gretinimas vienodomis sintaksinėmis konstrukcijomis
Antitezė Priešingų dalykų gretinimas vienodomis sintaksinėmis konstrukcijomis
Paradoksas Nelogiškas, netikėtas, aforistinis teiginys
Gradacija Laipsniškas įspūdžio stiprinimas ar silpninimas
Anafora Pasikartojančios eilučių pradžios
Epifora Pasikartojančios eilučių pabaigos
Sandūra (simploka) Paskutinių eilutės žodžių pakartojimas kitos pradžioje
Perkėlimas Vientisos frazės padalijimas keliant jos dalį į kitą eilutę
Asindetonas Sakinio ar sakinių jungimas be jungtukų
Polisindetonas Sakinio dalių ar sakinių jungimas su pabrėžtinai daug jungtukų
Elipsė Numanomos sakinio dalies praleidimas
Nutylėjimas Neužbaigta mintis
Inversija Įprastinės žodžių tvarkos pakeitimas sakinyje
Retorinis kreipinys Pakilus kreipimasis į įsivaizduojamą klausytoją arba negyvą daiktą
Retorinis klausimas Klausiamasis sakinys, nereikalaujantis atsakymo
Retorinis sušukimas Emocingas šaukiamasis sakinys, suteikiantis ekspresyvumo
Created by: Aurelija
Popular Literature sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards