Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Meninės priemonės

KlausimasAtsakymas
Epitetas Meninis pažyminys
Deminutyvas Mažybinis apibūdinimas
Asonansas Tikslingas vienodų ar to paties tipo balsių kartojimas
Aliteracija Tikslingas priebalsių kartojimas nedidelėse teksto atkarpose
Onomatopėja Tikrovės garsų pamėgdžiojimas kalbos garsais
Metafora Žodžių vartojimas perkeltine reikšme remiantis tikru ar tariamu panašumu, paslėptas palyginimas
Metonimija Daikto ar reiškinio pavadinimo pakeitimas kitu, susijusiu su pirmuoju
Sinekdocha Vienaskaitos vartojimas vietoj daugiskaitos ir atvirkščiai
Perifrazė Žodžių junginys, kuriuo pakeičiamas asmens vardas arba reiškinio pavadinimas
Antonomazija Tikrinių vardų vartojimas vietoj bendrinių ir atvirkščiai
Hiperbolė Meninis padidinimas
Litotė Meninis sumažinimas
Palyginimas Dviejų dalykų vaizdingas sugretinimas, suteikiantis naujų požymių, prasmės atspalvių (yra lyginamasis žodis)
Personifikacija (įasmeninimas) Gyvo daikto savybių suteikimas negyviems daiktams ar reiškiniams
Ironija Paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginei
Alegorija Abstrakčios sąvokos reiškimas konkrečiu vaizdu
Simbolis Daikto ar reiškinio pavadinimo pakeitimas sąlyginiu ženklu, nuo alegorijos skiriasi tuo, kad yra nevienareikšmis, visada paslaptingas
Oksimoronas Antoniminis žodžių junginys
Kalambūras Posakis, grindžiamas skirtingų reikšmių žodžių garsiniu panašumu
Aliuzija Užuomina; stilistinė priemonė – posakis, primenantis kokį nors žinomą faktą
Paralelizmas Dviejų reiškinių, veiksmų gretinimas vienodomis sintaksinėmis konstrukcijomis
Antitezė Priešingų dalykų gretinimas vienodomis sintaksinėmis konstrukcijomis
Paradoksas Nelogiškas, netikėtas, aforistinis teiginys
Gradacija Laipsniškas įspūdžio stiprinimas ar silpninimas
Anafora Pasikartojančios eilučių pradžios
Epifora Pasikartojančios eilučių pabaigos
Sandūra (simploka) Paskutinių eilutės žodžių pakartojimas kitos pradžioje
Perkėlimas Vientisos frazės padalijimas keliant jos dalį į kitą eilutę
Asindetonas Sakinio ar sakinių jungimas be jungtukų
Polisindetonas Sakinio dalių ar sakinių jungimas su pabrėžtinai daug jungtukų
Elipsė Numanomos sakinio dalies praleidimas
Nutylėjimas Neužbaigta mintis
Inversija Įprastinės žodžių tvarkos pakeitimas sakinyje
Retorinis kreipinys Pakilus kreipimasis į įsivaizduojamą klausytoją arba negyvą daiktą
Retorinis klausimas Klausiamasis sakinys, nereikalaujantis atsakymo
Retorinis sušukimas Emocingas šaukiamasis sakinys, suteikiantis ekspresyvumo
Created by: Aurelija