Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8.kl_Telefonikõne

Harjutage küsija ja vastaja fraase telefonikõnes kuulutuse peale

fraastõlge
Tere (päevast), palun ütelge/öelge, kas see on ...? Добрый день, скажите пожалуйста, это…?
Pilet maksab .... eurot ..... senti Билет стоит … евро…центов.
Tänan teid saadud info eest. Благодарю за полученную информацию.
Suur tänu teile. Большое вам спасибо
Kardan, et see pole võimalik. Боюсь, что это невозможно
Olge nii lahke ja öelge, ... Будьте добры и скажите…
Teid tülitab Narva Keeltelütseumi 8. (kaheksanda) klassi õpilane / klassivanem / klassijuhataja Вас беспокоит ученик / староста / классный руководитель 8 класса Нарвского Языкового Лицея
Kas te võiksite kõvemini rääkida, ma ei kuulе teid hästi? Вы не могли бы говорить погромче, я не слышу вас хорошо?
Kas te helistaksite mulle uuesti kahe päeva pärast? Вы не перезвоните мне снова через пару дней?
Ega te ei ütleks, ... Вы не скажете, ….
kus asub teie reisibüroo? Mis aadressil asub teie büroo? Где находится ваше бюро? По какому адресу располагается ваше бюро?
Kust ma võin lisainfot saada? Где я могу получить дополнительную информацию?
Jah, teil on õige ühendus Да, вы набрали правильный номер
Tere tulemast meie reisibüroosse! Добро пожаловать в наше бюро!
Kui teil tekivad küsimused, helistage meile uuesti / helistage meile tagasi / võtke meiega ühendust Если у вас возникнут вопросы, звоните нам снова / свяжитесь с нами /
Ootame teid! Kõike head! Ждем вас! Всего хорошего!
Pange end kirja / registreeruge meie koduleheküljel.... / saatke meile e-kiri aadressil ... Запишитесь / зарегистрируйтесь на нашей домашней странице... / пошлите мэйл по адресу .....
Vabandage, ma pean seda asja uurima. Извините, я должен разузнать (уточнить, изучить) этот вопрос.
Kahjuks ei (ole). К сожалению, нет.
Kahjuks ei saa ma sellele küsimusele vastata. К сожалению, я не смогу ответить на этот вопрос.
Kuidas ma võin end / oma klassi registreerida / kirja panna? Как я могу зарегистрироваться / записать свой класс?
Millist üritust te pakute? Какое мероприятие вы предлагаете?
Millal toimub ekskursioon / kontsert / näitus? Когда будет проходить экскурсия/ концерт/ выставка?
Mind huvitab... Меня интересует….
Üritus toimub kella ...st kella ...ni / (kuupäevaST) (kuupäevaNI) Мероприятие проходит с ….. до….
Mul on hea meel teile teatada, et ... Мне приятно вам сообщить, что
Kas ma tohiksin teile hiljem tagasi helistada? могу ли я вам перезвонить попозже?
Kas teilt on võimalik saada infot (mille kohta?) ekskursiooni kohta? Можно ли у вас получить информацию об экскурсии?
Oleme huvitatud (millest?) ekskursioonist Мы заинтересованы в экскурсии
Me asume aadressil Мы находимся по адресу…
Me pakume soodustusi (kellele?) lastele Мы предлагаем скидки детям
Me lugesime teie kuulutuse läbi ja otsustasime üritusest osa võtta. Мы прочитали ваше объявление и решили принять участие в мероприятии
Pole tänu väärt. Не стоит благодарности
Pöörduge meie poole / tutvuge meie koduleheküljega aadressil www. ... обратитесь к нам/познакомьтесь с нашей домашней страницей по адресу...
Üks hetk, palun. Kohe vastan. Один момент, пожалуйста, сейчас отвечу.
Palun oodake. Подождите, пожалуйста.
Võtke heaks Пожалуйста (на здоровье)
Palun küsige, ma vastan heameelega. Пожалуйста, спрашивайте, отвечу с удовольствием
Palun küsige, mis teid huvitab. Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует
Kas ma sain õigesti aru, et ... Правильно ли я понял, что…
Kui palju maksab ekskursioon? Сколько стоит экскурсия?
kas teil on mingeid soodustusi? У вас есть какие-то скидки?
Meil toimub / toimuvad ... У нас проходит /проходят…
Reisibüroo sekretär / administraator /juhataja (nimi)________ kuuleb. Секретарь / администратор /управляющий бюро путешествий___слушает
Sooviksin teada, kus ... Хотел бы знать, где….
Millega võin teile kasulik olla? Чем могу быть полезен?
Kuidas saan teid aidata? Как я могу вам помочь?
See sobib meile. Это нам подходит.
Olen teile väga tänulik. Я вам очень благодарен
Sooviksin saada lisainfot. Я желал бы получить дополнительную информацию.
Ma helistan kuulutuse peale Я звоню по объявлению
Created by: juliamakarova