Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Jak funguje počítač

Hardware & Software

KomponentaPopis
CPU / mikroprocesor základní jednotka, řídí činnost počítače
čtečka paměťových karet slouží ke čtení a zapisování dat na paměťové karty
dataprojektor umožňující projekci obrazu na vybrané místo
optická mechanika slouží pro čtení/zápis na CD, DVD, Blu-ray disků
FDD / disketová mechanika slouží pro zápis/čtení pružných disků
HDD / pevný disk zařízení používané v počítači k trvalému uchování dat (magneticky)
chladič snižuje teplotu komponent počítače např. CPU
klávesnice zařízení určené pro vkládání znaků
monitor zobrazovací zařízení
myš slouží k ovládání grafického uživatelského rozhraní
napájecí kabel přivádí elektřinu do napájecího zdroje
napájecí zdroj převádí napětí elektrické sítě na úrovně potřebné pro napájení komponent počítače
počítačová skříň box, který obsahuje hlavní komponenty počítače
RAM / pracovní paměť zajišťuje dočasné uložení zpracovávaných dat a spuštěných programů
sběrnice soustava vodičů, která propojuje části počítače
síťová karta slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti
scanner umožňuje převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy do digitální podoby
tiskárna slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium
USB flash disk slouží k zálohování a přenášení dat mezi počítači
grafická karta vytváří grafický výstup na monitoru
webová kamera pořizuje obraz, který většinou promítá na internet
základní deska zajišťuje komunikaci mezi mikroprocesorem, pamětí a dalšími zřízeními počítače
zvuková karta zajišťuje vstup a výstup zvukového signálu
tablet počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou
hardware mechanické součástky počítače
All-In-One počítač uložený v pouzdru monitoru
cache dočasné úložiště dat a instrukcí mikroprocesoru
SSD disk zařízení používané v počítači k trvalému uchování dat (elektronicky)
BIOS zajišťuje nastavení počítače po jeho zapnutí
software programové vybavení počítače
operační systém základní software, které umožňuje uživateli komunikovat s počítačem
aplikace programové vybavení, které není součástí operačního systému
wearables nositelná elektronika
cloud vzdálené datové úložiště
abakus jednoduchý nástroj na počítání
Created by: sima.petr