Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Herbs - Latin names

QuestionAnswer
Ma Huang Ephedrae Herba
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus
Zi Su Ye Perillae Folium
Jing Jie Schizonepetae Herba
Fang Feng Saposhnikoviae Radix
Qiang Huo Notopterygii Rhizoma seu Radix
Gao Ben Ligustici Rhizoma
Bai Zhi Angelicae dahuricae Radix
Xi Xin Asari Radix et Rhizoma
Sheng Jiang Zingiberis Rhizoma recens
Xiang Ru Moslae Herba
Cang Er Zi Xanthii Fructus
Xin Yi Hua Magnoliae Flos
Bo He Menthae haplocalycis Herba
Niu Bang Zi Arctii Fructus
Chan Tui Cicadae Periostracum
Sang Ye Mori Folium
Ju Hua Chrysanthemi Flos
Man Jing Zi Viticis Fructus
Dan Dou Chi Sojae Semen preparatum
Mu Zei Equiseti hiemalis Herba
Ge Gen Puerariae Radix
Chai Hu Bupleuri Radix
Sheng Ma Cimicifugae Rhizoma
Shi Gao Gypsum fibrosum
Zhi Mu Anemarrhenae Rhizoma
Zhi Zi Gardeniae Fructus
Dan Zhu Ye Lophatheri Herba
Xia Ku Cao Prunellae Spica
Lu Gen Phragmitis Rhizoma
Tian Hua Fen Trichosanthis Radix
Jue Ming Zi Cassiae Semen
Shui Niu Jiao Bubali Cornu
Sheng Di Huang Rehmanniae Radix
Xuan Shen Scrophulariae Radix
Mu Dan Pi Moutan Cortex
Zi Cao Arnebiae/Lithospermi Radix
Huang Qin Scutellariae Radix
Huang Lian Coptidis Rhizoma
Huang Bai Phellodendri Cortex
Long Dan Cao Gentianae Radix
Ku Shen Sophorae flavescentis Radix
Jin Yin Hua Lonicerae Flos
Lian Qiao Forsythiae Fructus
Ban Lan Gen Isatidis Radix
Pu Gong Ying Taraxaci Herba
Bai Jiang Cao Patriniae Herba
He Ye Nelumbinis Folium
Tu Fu Ling Smilacis glabrae Rhizoma
Shan Dou Gen Sophorae tonkinensis Radix
She Gan Belamcandae Rhizoma
Qing Hao Artemisiae annuae Herba
Di Gu Pi Lycii Cortex
Bai Wei Cynanchi atrati Radix
Da Huang Rhei Radix et Rhizoma
Mang Xiao Natrii Sulfas
Lu Hui Aloe
Hong Da Ji Knoxiae Radix
Jing Da Ji Euphorbiae pekinensis Radix
Fu Ling Poria
Zhu Ling Polyporus
Ze Xie Alismatis Rhizoma
Yi Yi Ren Coicis Semen
Che Qian Zi Plantaginis Semen
Hua Shi Talcum
Mu Tong Akebiae Caulis
Deng Xin Cao Junci Medulla
Qu Mai Dianthi Herba
Bian Xu Polygoni avicularis Herba
Shi Wei Pyrrosiae Folium
Di Fu Zi Kochiae Fructus
Yin Chen Hao Artemisiae scopariae Herba
Du Huo Angelicae pubescentis Radix
Wei Ling Xian Clematidis Radix
Hai Tong Pi Erythrinae Cortex
Mu Gua Chaenomelis Fructus
Sang Ji Sheng Taxilli Herba
Wu Jia Pi Eleutherococci gracilistyli Cortex
Qin Jiao Centianae macrophyllae Radix
Sang Zhi Mori Ramulua
Xi Xian Cao Siegesbeckia Herba
Bai Hua She Agkistrodon/Bungarus
Qian Hu Peucedani Radix
Chuan Bei Mu Fritillariae cirrhosae Bulbus
Zhe Bei Mu Fritillariae thunbergii Bulbus
Gua Lou Pi Trichosanthis Pericarpium
Gua Lou Ren Trichosanthis Semen
Zhu Ru Bambusae Caulis in taeniam
Hai Zao Sargassum
Zhi Ban Xia Pinelliae Rhizoma preparatum
Zhi Tian Nan Xing Arisaematis Rhizoma preparatum
Bai Jie Zi Sinapis Semen
Jie Geng Platycodi Radix
Xuan Fu Hua Inulae Flos
Bai Qian Cynanchi stauntonii Rhizoma
Xing Ren Armeniacae Semen
Zi Wan Asteris Radix
Kuan Dong Hua Farfarae Flos
Zi Su Zi Perillae Fructus
Pi Pa Ye Eriobotryae Folium
Bai Bu Stemonae Radix
Sang Bai Pi Mori Cortex
Cang Zhu Atractylodis Rhizoma
Hou Po Magnoliae officinalis Cortex
Huo Xiang Pogostemonis Herba
Sha Ren Amomi Fructus
Bai Dou Kou Amomi Fructus rotundus
Cao Dou Kou Alpiniae katsumadai Semen
Cao Guo Tsaoko Fructus
Shan Zha Crataegi Fructus
Shen Qu Massa medicata fermentata
Mai Ya Hordei Fructus germinatus
Gu Ya Setariae (Oryzae) Fructus germinatus
Lai Fu Zi Raphani Semen
Ji Nei Jin Gingeriae galli Endothelium corneum
Chen Pi Citri reticulatae Pericarpium
Ju Hong Citri reticulatae Exocarpium rubrum
Qing Pi Citri reticulatae viride Pericarpium
Zhi Shi Aurantii Fructus immaturus
Zhi Ke Aurantii Fructus
Dai Fu Pi Arecae Pericarpium
Xiang Fu Cyperi Rhizoma
Mu Xiang Aucklandiae Radix
Wu Yao Linderae Radix
Chen Xiang Aquilariae Lignum resinatum
Chuan Lian Zi Toosendan Fructus
San Qi Notoginseng Radix
Pu Huang Typhae Pollen
Qian Cao Rubiae Radix
Di Yu Sanguisorbae Radix
Huai Mi Sophorae Flos immaturus
Ce Bai Ye Platycladi Cacumen
Bai Mao Gen Imperatae Rhizoma
Xian He Cao Agrimoniae Herba
Bai Ji Bletillae Rhizoma
Ou Jie Nelumbinis Nodus rhizomatis
Ai Ye Artemisiae argyi Folium
Chuan Xiong Chuanxiong Rhizoma
Dan Shen Salviae miltiorrhizae Radix
Yan Hu Suo Corydalis Rhizoma
Yu Jin Curcumae Radix
Yi Mu Cao Leonuri Herba
Ze Lan Lycopi Herba
Chi Shao Paeoniae Radix rubra
Tao Ren Persicae Semen
Hong Hua Carthami Flos
E Zhu Curcumae Rhizoma
San Leng Sparganii Rhizoma
Ru Xiang Olibanum
Mo Yao Myrrha
Niu Xi Achyranthis bidentatae Radix
Chuan Niu Xi Cyathulae Radix
Wang Bu Liu Xing Vaccariae Semen
Zhi Fu Zi Aconiti Radix lateralis perparata
Gan Jiang Zingiberis Rhizoma
Rou Gui Cinnamomi Cortex
Wu Zhu Yu Evodiae Fructus
Hua Jiao Zanthoxyli Pericarpium
Gao Liang Jiang Alpiniae officinarum Rhizoma
Ding Xiang Caryophylli Flos
Xiao Hui Xiang Foeniculi Fructus
Bi Ba Piperis longi Fructus
Hu Jiao Piperis Fructus
Ren Shen Ginseng Radix
Dang Shen Codonopsis Radix
Huang Qi Astragali Radix
Shan Yao Dioscoreae Rhizoma
Bai Zhu Atractylodis macrocephalae Rhizoma
Da Zao Jujubae Fructus
Gan Cao Glycyrrhizae Radix
Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Radix
Yi Tang Maltosum
Shu Di Huang Rehmanniae Radix preparata
Dang Gui Angelicae sinensis Radix
Bai Shao Paeoniae Radix alba
E Jiao Asini Corii Colla
Gou Qi Zi C Lycii Fructus
Sang Shen Mori Fructus
Long Yan Rou Longan Arillus
Lu Rong Cervi Cornu pantotrichum
Ge Jie Gecko
Rou Cong Rong Cistanches Herba
Suo Yang Cynomorii Herba
Yin Yang Huo Epidedii Herba
Bai Ji Tian Morindae officinalis Radix
Hu Lu Ba Trigonellae Semen
He Tao Ren Juglandis Semen
Bu Gu Zhi Psoraleae Fructus
Yi Zhi Ren Alpiniae oxyphyllae Fructus
Xian Mao Curculiginis Rhizoma
Du Zhong Eucommiae Cortex
Gou Ji Cibotii Rhizoma
Xu Duan Dipsaci Radix
Gu Sui Bu Drynariae Rhizoma
Tu Si Zi Cuscutae Semen
Bei Sha Shen Glehniae Radix
Xi Yang Shen Panacis quinquefolii Radix
Mai Men Dong Ophiopogonis Radix
Tian Men Dong Asparagi Radix
Shi Hu Dendrobii Herba
Bai He Lilii Bulbus
Nu Zhen Zi Ligustri lucidi Fructus
Hei Zhi Ma Sesami Semen nigrum
Gui Ban Testudinis Plastrum
Bie Jia Trionycis Carpax
Shan Zhu Yu Corni Fructus
Wu Wei Zi Schisandrae Fructus
Wu Mei Mume Fructus
He Zi Chebulae Fructus
Rou Dou Kou Myristicae Semen
Chun Pi Ailanthi Cortex
Chi Shi Zhi Halloysitum rubrum
Lian Zi Nelumbinis Semen
Qian Shi Euryales Semen
Jin Ying Zi Rosae laevigatae Fructus
Fu Pen Zi Rubi Fructus
Bai Guo Ginkgo Semen
Fu Xiao Mai Tritici Fructus levis
Hai Piao Xiao Sepiae Endoconcha
Long Gu Fossilia Ossis Mastodi
Mu Li Ostreae Concha
Ci Shi Magnetitum
Zhen Zhu Margarita
Suan Zao Ren Ziziphi spinosae Semen
Bai Zi Ren Platycladi Semen
Yuan Zhi Polygalae Radix
Ye Jiao Teng Polygoni multiflori Caulis
Niu Huang Bovis Calculus
Gou Teng Uncariae Ramulus cum Uncis
Tian Ma Gastrodiae Rhizoma
Shi Jue Ming Haliotidis Concha
Di Long Pheretima
Dai Zhe Shi Haematitum
Bing Lang Arecae Semen
She Chuang Zi Cnidii Fructus
Created by: c-rex