Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

STUART Dutch DIY

tools and materials

QuestionAnswer
hammer de hamer
screwdriver de schroevendraaier
the drill de boor, de boormachine
the screw de schroef
to screw (down) vastschroeven
the nail de spijker
filings het vijlsel
sandpaper het schuurpapier
to sand schuren
cordless drill de draadloze boor, draadloze boormachine
cordless draadloos
tools het gereedschap
iron het ijzer
steel het staal
wood het hout
fastenings (door hinges and locks) het hang- en sluitwerk
stainless steel het roestvrij staal (rvs)
jackhammer de boorhamer
sander, sanding machine de schuurmachine
plywood (multiplex) het multiplex
tile de tegel
the floor tile de vloertegel
the wall tile de muurtegel
to weld lassen
to solder solderen
jigsaw de decoupeerzaag
the saw de zaag
to saw zagen
saw blade het zaagblad
grinder, grinding machine de slijpmachine
workshop de werkplaats
metal het metaal
cherry picker de hoogwerker
to paint schilderen, verven
the paint de verf
saw-bench de zaagbank
to grind slijpen
damaged beschadigd
hole het gat
frame de lijst
pincers de nijptang
spanner de steeksleutel
wrench de moersleutel
plyers de combinatietang
scaffolding de steiger
to mill frezen
plywood het triplex
pinewood het vurenhout, het grenenhout
hinge de scharnier
to measure meten
measurements de maten
lenght de lengte
width de breedte
height de hoogte
copper het koper
flexible steel rule de rolmaat, de rolbandmaat
brass het messing
glue de lijm
quick drying; quick setting sneldrogend
sledgehammer de moker
work bench de werkbank
pair of scissors de schaar
socket spanner de dopsleutel
the chisel de beitel
to chisel beitelen
pocket knife het zakmes
rope het touw
to lift (up) optillen
to (let) drop (laten) vallen
to carry dragen
to take apart uit elkaar halen, afbreken
cardboard het karton
glass het glas
plexiglass het plexiglas
ear protectors de oorbeschermers
carpenter de timmerman
metal drill de metaalboor
metal fatigue de metaalmoeheid
metal sheet de metaalplaat
wood glue de houtlijm
to staple nieten
stapler de nietmachine
to unscrew losschroeven
to nail down vastspijkeren
to glue (down) vastlijmen
to hand, to pass aangeven
chainsaw de kettingzaag
upside down ondersteboven
bolt de bout
screw bolt de schroefbout
soldering iron de soldeerbout
nut moer
the file de vijl
to file vijlen
Created by: peerke
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards