Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Текстовий процесор

основні поняття розділу "Текстовий процесор"

TermDefinition
Для вставляння графічних зображень з готових колекцій картинок, установлених на комп'ютері, використовують кнопку... Графіка
Для вставляння числових діаграм (гістограм, секторних діаграм, графіків тощо) використовують кнопку... Діаграма
Як називається перелік назв структурних частин документа із зазначенням відповідних сторінок? Зміст документа
Як називаються службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа? Колонтитули
Уведення багаторівневих формул здійснюється спеціальним засобом... Конструктор формул
Для оформлення тексту у вигляді маркованих списків, необхідно виділити фрагмент тексту з кількох абзаців і вибрати кнопку... Маркери
Уведення символів верхньоого індексу здійснюється з використанням кнопки... Надрядковий знак
Як називаються спеціальні записи, які вказують на деякі об'єкти того або іншого документа? Посилання
Уведення символів нижнього індексу здійснюється з використанням кнопки... Підрядковий знак
Для вставляння графічних зображень, які збережені на зовнішніх носіях використовують кнопку... Рисунок
Для створення нескладних формул, які мають лінійний вигляд, використовують спеціальні символи, вставка яких здійснюється у вікні... Символ
Як називається ієрархічна схема розміщення складових частин документа? Структура документа
Як називається об'єкт документа з властивостями: розмір, ширина стовпців, висота рядків, розміри клітинки, межі, заливка, обтікання текстом? Таблиця
Для форматування графічних примітивів зручно користуватися елементами керування тимчасової вкладки... Формат
Для вставляння різноманітних ліній та фігур використовують кнопку... Фігури
Як називаються відформатовані певним чином документи-заготовки, які використовуються як зразок для створення нових документів? Шаблони
Для вставляння різноманітних схем (організаційних, ієрархічних, циклічних тощо) використовують кнопку... SmartArt
Для вставлення декоративного тексту в текстовий документ використовують кнопку ... WordArt
Created by: 1241342795974956