Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Художні засоби

прийоми та засоби, які використовуються у художньому творі

TermDefinition
Алегорія перенесення властивостей та характеристик одного предмета чи явища на інший для кращого відображення образу
Алітерація стилістичний прийом, який полягає у повторенні однорідних приголосних задля підвищення інтонаційної виразності вірша
Алюзія художньо-стилістичний прийом, натяк, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу
Анафора вживаний на початку віршових рядків звуковий, лексичний повтор
Гіпербола різновид тропа, що полягає в надмірному перебільшенні характерних властивостей чи ознак певного предмета, явища або дії
Метафора перенесення назви з предмета на предмет за схожістю
Епітет образне означення, влучна характеристика особи, предмета або явища, яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає ідейно-емоційну оцінку
Порівняння зіставлення двох схожих у якійсь характеристиці предметів або явищ із метою визначення певних рис одного з них через порівняння з іншим
Метонімія перенесення назви з одного предмета на інший засуміжністю (інакше кажучи, близькістю)
Синекдоха перенесення назви з одного предмета на інший за кількісним співвідношенням між ними
Персоніфікація різновид метафори, в якому перенесення назви відбувається з особи на предмет, тобто відбувається своєрідне олюднення.
Епіфора повторення однакових слів, звукосполучень, словосполучень наприкінці віршових рядків, строф
Інверсія незвичне розташування слів у реченні з очевидним порушенням синтаксичної конструкції задля емоційно-смислового увиразнення певного вислову
Гумор різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах.
Сатира різке висміювання негативного в суспільному житті й людських характерах
Інвектива вид сатири, різке викривальне висміювання певної особи чи групи осіб
Сарказм їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, сповнена крайньої ненависті й гнівного презирства.
Created by: 424718154579429