Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

MPI

Moderní prostředky

TermDefinition
Schopnosti běžného webového prohížeče - Umí zobrazit text (HTML) - Umí zobrazit některé typy obrázků - Podporuje Javascript
Pořadí zobrazování stránek: 1) Prohlížeč převezme od určovatele adresu webové stránky 2) Prohlížeč kontaktuje webový server 3) Server stránku vyhledává na disku nebo ji dynamicky vytvoří 4) Prohlížeč stránku převede do grafické podoby
Webhosting: Pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru
Serverhosting: Pronájem celého serveru
Intranet: Síť sloužící k potřebám fungování vlastní organizace, podniku
Extranet: Využití sítě, které sledují vnější cíle - Prezentace firmy
VPN: Sítě se vytvářejí mezi PC, které jsou připojeny k Internetu - Plní funkci síťové brány, která zprostředkovává připojení, zajišťuje zabezpečení a šifrování komunikace
B2C: Business to consumer
B2B: Business to business
B2G: Business to government
E-Commerce: Elektronický obchod
E-Marketplace Elektronické tržiště
E-Procurement Elektronické zásobování
EMC: 1) Správa dokumentu a obsahu 2) Řízení a podpora spolupráce 3) Řízení pracovních postupů a procesů 4) Řízení znalostí
Workflow: Koordinace osob pracujících na různých úkolech k vytvoření finálního produktu
Groupware: Množina nástrojů nebo systému, které podporují integraci práce několika spolupracujících osob - funkční prostředí groupware je reprezentováno systémy: 1) komunikačními 2) sdílení dat 3) workflow 4) týmové spolupráce
Cíle KM: - Řízení na bázi využití znalostí jako eko. zdroje - Spojit ty, kteří vědí, s těmi, kteří potřebují znát - Proměnit osobní znalost jednotlivců ve znalost organizace
KM: Znalostí zprostředkovatel = zodpovědný za definování celkového rozsahu podnikové znalosti - Dodavatel znalosti = zodpovědný za tvorbu obsahu a transformaci os. znalostí uživatelů do podnikové znalosti - Uživatel znalosti (to jsem já) = získává a užívá z
Created by: Lyly97