Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Informatika

QuestionAnswer
Pasaulinis kompiuterių tinklas. Internetas
Paveikslėlis darbalaukyje. Piktograma
Įrašų grupė, turinti savo vardą ir laikoma ar apdorojama kaip visuma. Rinkmena
Programa teksto redagavimui. Rašyklė
Vieta, į kurią sudedami tos pačios rūšies dokumentai. Aplankas
Programa skaitiniams duomenims apdoroti. Skaičiuoklė
Prietaisas, kuris leidžia vizualiai stebėti tam tikrus procesus. Vaizduoklis
Teksto patraukimas į dešinę. Įtrauka
Talpiausia informacijos laikmena Standusis diskas
Tarpusavyje sujungti kompiuteriai Tinklas
Klavišas, kuriuo galima nufotografuoti vaizdą kompiuterio ekrane Print Screen
Padeda lengviau pasiekti dažniausiai naudojamus aplankus bei dokumentus Šaukinys
Elektroninio pašto adresuose privalomas simbolis eta
Skaitmeninis kodas, kurį galima perduoti faksu, telefonu ar kitais būdais, taip įrodant siuntėjo tapatybę Elektroninis parašas
Created by: lenasta