Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bitė Vilimaitė

Bitės Vilimaitės kūrybos apibendrinimas

QuestionAnswer
Žmogaus pasaulis, į kurį gilinasi Bitė Vilimaitė? Vidinis
Kiek novelių iš Bitės Vilimaitės perskaitėme? Keturios
Novelių rinkinys, už kurį autorė gavo premiją. Papartynų saulė
Evelina pyko ant mamos, kad ją paliko. Koks šios novelės pavadinimas? Kada piešime perlinę vištelę?
Kokioje novelėje draugystė pateikiama kaip pamatinė žmogiškų santykių priemonė? Leokadija ir Ona
Novelės pavadinimas, kurioje aprašomi žmogaus pakilimai ir nuosmukiai? Dzūkė mergaitė
Kokius veikėjus dažniausiai vaizdavo Bitė Vilimaitė? Moterys, vaikai, seneliai
Iš kokios novelės yra veikėjas Tetėnas? Užpustytas traukinys
Kokia veikla užsiiminėjo senelė iš novelės ,,Kada piešime perlinę vištelę? Piešimas ir siuvinėjimas kryželiu
Kas svarbiausia gyvenime buvo Evelinos mamai? Karjera (dainavimas)
Priežastis, kodėl iš dzūkės mergaitės tyčiojosi vaikai. Liga (perkreiptos lūpos)
Aktuali ir šiais laikais socialinė problema, pateikta novelėje ,,Leokadija ir Ona" Priklausomybė narkotikams
Kas buvo Leokadija ir Ona? Geriausios vaikystės draugės
Tetėnas buvo turtingas ar vargšas? Turtingas
Ką Tetėnas ir Algirdas veikia vakare prieš kelionę traukiniu? Skaito knygą
Pagrindinis Bitės Vilimaitės kūrybos bruožas Nuolatinis gyvenimo stebėjimas
Kaip vadinasi literatūros epocha, kuriai priklauso Bitė Vilimaitė? Šiuolaikinė (modernizmas)
Created by: 1493173074026698
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards