Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bitė Vilimaitė

Bitės Vilimaitės kūrybos apibendrinimas

QuestionAnswer
Žmogaus pasaulis, į kurį gilinasi Bitė Vilimaitė? Vidinis
Kiek novelių iš Bitės Vilimaitės perskaitėme? Keturios
Novelių rinkinys, už kurį autorė gavo premiją. Papartynų saulė
Evelina pyko ant mamos, kad ją paliko. Koks šios novelės pavadinimas? Kada piešime perlinę vištelę?
Kokioje novelėje draugystė pateikiama kaip pamatinė žmogiškų santykių priemonė? Leokadija ir Ona
Novelės pavadinimas, kurioje aprašomi žmogaus pakilimai ir nuosmukiai? Dzūkė mergaitė
Kokius veikėjus dažniausiai vaizdavo Bitė Vilimaitė? Moterys, vaikai, seneliai
Iš kokios novelės yra veikėjas Tetėnas? Užpustytas traukinys
Kokia veikla užsiiminėjo senelė iš novelės ,,Kada piešime perlinę vištelę? Piešimas ir siuvinėjimas kryželiu
Kas svarbiausia gyvenime buvo Evelinos mamai? Karjera (dainavimas)
Priežastis, kodėl iš dzūkės mergaitės tyčiojosi vaikai. Liga (perkreiptos lūpos)
Aktuali ir šiais laikais socialinė problema, pateikta novelėje ,,Leokadija ir Ona" Priklausomybė narkotikams
Kas buvo Leokadija ir Ona? Geriausios vaikystės draugės
Tetėnas buvo turtingas ar vargšas? Turtingas
Ką Tetėnas ir Algirdas veikia vakare prieš kelionę traukiniu? Skaito knygą
Pagrindinis Bitės Vilimaitės kūrybos bruožas Nuolatinis gyvenimo stebėjimas
Kaip vadinasi literatūros epocha, kuriai priklauso Bitė Vilimaitė? Šiuolaikinė (modernizmas)
Created by: 1493173074026698