Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Pasakos

Sužinokite,ar prisimenate pasakas

QuestionAnswer
Kas parašė pasaką ,,Bjaurusis ančiukas"? Andersenas
Statybinė medžiaga, iš kurios pastatytas raganos namelis pasakoje ,,Jonukas ir Grytutė"? Meduoliai
Eglės dukros vardas pasakoje ,,Eglė Žalčių karalienė" Drebulė
Lietuvių liaudies pasakų veikėja, mėgstanti vogti vaikus Laumė
Populiariausias trečiojo brolio vardas lietuvių liaudies pasakose Jonas
Kas buvo geriausia septynių nykštukų draugė? Snieguolė
Kuo vardu buvo mergaitė, kuri eidama pas močiutę sutiko alkaną vilką? Raudonkepuraitė
Kas surado Pelenės batelį, o paskui ir pasipiršo jai? Princas
Koks gyvūnas liko trečiam sūnui po malūnininko mirties? Katinas
Šreko mylimoji Fiona
Created by: Rrita