Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Povijest racunala

Povijest računala, koja je često preupna zanimljivih detalja

TermDefinition
Najstarije pomagalo za učenje; koristili su ga i stari Grci i Rimljani; u Europi se koristio do 17. stoljeća i početka korištenja arapskih brojeva i računanja na papiru; danas je zbog jednostavnosti korištenja u uporabi u nekim zemljama Dalekoga istoka Abacus
1623. godine – njemački matematičar i astronom, Wilhelm Schickard, izumio je prvi_____ koji je zbrajao, oduzimao, množio i dijelio? Mehanički kalkulator
1642. godine - francuski filozof i matematičar, Blaise Pascal, izradio je mehanički stroj koji je mogao relativno brzo zbrajati i oduzimati. Taj stoj naziva se ? Pascalina
Howard Aiken, uz financijsku pomoć IBM-a, a inspiriran Babbageovim radovima, izradio je elektromehaničko računalo? Koje računalo ? MARK 1
1943. godine – engleski matematičar Alan Turing je sa svojim timom izradio računalo koji je dešifrirao njemačke tajne poruke, šifrirane njemačkim strojem za šifriranje Enigma; prvi put se pojavljuju elektronske cijevi. kako se naziva to racunalo Colossus
1924. godine – tvrtka TMC udružuje se s još nekoliko srodnih kompanija te nastaje tvrtka______? IBM
Created by: Stipee