Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kūriniai ir veikėjai

Pateikti 11 klasės literatūros autoriai, kūriniai ir jų veikėjai

QuestionAnswer
XVI a. rašytojas, rašęs lotyniškai Mikalojus Husovianas
Pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas
,,Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu.." autorius Mikalojus Daukša
Pirmosios lietuvių grožinės literatūros knygos autorius Kristijonas Donelaitis
Poetas romantikas, parašęs poemą ,,Vėlinės" Adomas Mickevičius
Poemos - himno gamtai- autorius Antanas Baranauskas
Tautiškos giesmės ir satyrinių apsakymų autorius Vincas Kudirka
Poetas-kunigas, aukštinęs tėvynės grožį Maironis
Rašytojas humanistas Jonas Biliūnas
Autorius, parašęs apysaką apie baudžiauninko ir menininko likimą Juozas Tumas Vaižgantas
Lietuvos valdovo ir žmogaus tragedijos autorius Vincas Krėvė
Created by: vidavida