Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Suomen mestari 1 - 3

mies man/ husband
ystäva Friend
sähkopostia e-mail
toivottavasti hopefully
ymmärrät understand
hassua funny
Meidän our
kiva nice
uutiset news
töitä job / workplace
Joskus Sometimes
Soitan play
uusi new
lämmin warm
astetta degrees
aurinko paistaa/ on aurinkoista sunshine
kesä summer
kaunis beautiful
joskus sometimes
vaikea difficult
Nukkua- Nukun/ nukut/ nukkua/ nukumme/ nukutte/ nukkuvät to sleep
koska because
valoisa bright
sää weather
Paljon a lot
terveisin regards
täällä here
Tuolla there
Siellä over there
nyt now
vaan but
että that
myös also
yleensä usually
joskus sometimes
siksi because
koska because/ since
hyvä good
huono bad
Kuuma hot
kylmä cold
vikea difficult
helpoo easy
pieni small
iso/suuri big
uusi new
vanha old
kaunis beautiful
ruma ugly
lämmin warm
viilea cool
valoisa clear
pimeä dark
paljon a lot
vähän little
ilma air
millainen sää/ilma tänään on? What's the weather like today
hyvä ilma nice weather
huono ilma bad weather
kuinka monta astetta ulkona on? how many degrees is it outside?
helle heat
pakkasta frost/ freazing
on pilvista clowdy
on puolipilvistä partially clowdy
on selkeää clear (day)
on sumuista mist/ foggy
sataa/ on sateista rain/ raining
sataa räntää slush/ sleet
sataa lunta snowint
tuule/ on tuulista/ on myrsky wind/ storm
on ukkonen thunder
aamulla int he morning
aamupäivällä in the morning
päivällä by day/ mid day/ noon
iltapäivällä afternoon
illalla in the evening
yöllä at night
aamuyöllä dawn/ early hours
tammikuu / tammikuussa (oak) January / in january
helmikuu / helmikuussa (pearl) febuary
maaliskuu / maaliskuussa (see the earth) March
huhtikuu / huhtikuussa (burnt forest) april
toukokuu / toukokuussa (seeding) may
Kesäkuu / Kesäkuussa (summer) june
heinakuu / heinakuussa (grass) July
elokuu / elokuussa (harvest) August
syyskuu / syyskuussa (autumn) september
Lokakuu Lokakuussa (mud) october
marraskuu / marraskuussa (death) November
Joulukuu / Joulukuussa (chrismas) December
talvi/ talvella winter/ in winter
kevät/ heväällä spring/ in spring
kesä/ Kesällä summer/ in summer
syksy/ syksylla autumn/ in autumn
Valkoinen white
punainen red
sininen blue
keltainen yellow
vihreä green
musta black
ruskea brown
harmaa grey
oranssi orange
liila violet
Kivan opettajan nimi the nice teacher's name genetive
astetta degrees
ymmärtää- ymmärrän/ ymmärrät/ ymmärtää/ ymmärrämme/ ymmärrätte/ ymmärtävät understand