Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

U of Wisc 1

University of Wisconsin Thai Lanugage Textbook 1

TermDefinition
การเตรียมการอ่าน Pre-reading activity
เครื่องหมาย Symbol
ต่อไปนี้ The following, Next
เดา to Guess
เลือกวงคำที่ถูกที่สุด Circle the best answer.
เลือกเขียนคำต่อไปนี้ลงในช่องว่าง Choose the right word to fill in the blanks.
ใจความ/ ข้อความสำคัญ Main idea
เรียง…ตามลำดับ to Put…into sequence
เติม to Put in; Fill in
ลอก to Copy
หัวข้อ Topic
ข้อมูล Information
เปรียบเทียบ to Compare
จับคู่ to Match, Pair (v)
วง to Circle
ขีดเส้นใต้ to Underline
ข้อความ Statement
พยางค์ Syllable
เสียงวรรณยุกต์ Tone
ตามเรื่องที่อ่าน According to the passage
โยง to Join
เหมาะสม Appropriate
กิจกรรมหลังอ่าน Post-reading activity
สัมภาษณ์ to interview
รายงาน to Report, Report (n)
ศูนย์ Center; Middle
ตึก Building (n)
สก. Abbreviation for “Queen Sirikit Building”
บรรยากาศ Atmosphere
สถานที่ Place
แผ่นพับ Pamphlet, Flier
แผ่นโฆษณา Advertisement
รายละเอียด Details
ป้าย Sign (n)
ท่องเที่ยว to Travel, Tourism
ชื่อเสียง Fame
โครงการหลวง Royal Project
แนะนำ to Introduce
ไปรษณียบัตร Post card
เพิ่ง to have Just
ก่อ to Build, Create
ปราสาท Castle
กล่อง Box (n)
สั่ง to Order (food, products, etc.)
ซอง Envelope
ติดต่อกัน Continually
จน Poor; Until
หมด Finished; to be Used up
บริโภค to Consume
ห้าม to Prohibit
ร่วม Together
อาการ Symptom
เคี้ยว to Chew
กลืน to Swallow
เก็บ to Keep, Put
เครื่องแบบ Uniform (n)
ประเภท Category, Kind
มี...ไว้ to Have… on hand
ขนาด Size, Such as
จำนวน Quantity
หลวง Government (al)
ครูประจำห้อง Homeroom teacher
เพื่อ to, for
สมัคร to apply
ผู้แทน representative
ประชุม to meet, meeting
อาชีพ occupation
รับจ้าง to take employment
กิจการ work, activity
ส่วนตัว private
ห้างสรรพสินค้า department store
ประกอบด้วย to consist of
หน้าที่ duty, function
ตั้งใจ to intend
ญาติ relative
ประโยชน์ benefit
มักจะ likely, usually
หลังจากนั้น afterwards
ภัตตาคาร restaurant (usage: elegant)
ต่อมา next, later
ชม to admire
ที่ classifier for places
เซ็นทรัล Central (Department Store)
สักครู่ for a moment
สวนสนุก amusement park
ภูมิใจ to be proud
สดชื่น is refreshing
ต่อจากนั้น after that
วิชา subject
ดนตรี music
สุดสัปดาห์ weekend
ต่างๆ various
เครื่อง/ เครื่องยนต์ implement / engine
สร้าง to build
ถีบ to push with the foot
ลาก to pull, draw
น้ำมัน gas, oil
ดัดแปลง to modify, convert
ร่มรื่น to be shady
หมวดหมู่ classification
ประกาศ announcement
อสังหาริมทรัพย์ real estate
ของตกแต่ง decorations
ตารางวา square waa
เป็นส่วนตัว private
ข้อมูล information
เจ้าของ owner
สะดวก to be convenient
ติดต่อ to contact
รายละเอียด details
แน่นอน to be certain
ตาราง table (timetable)
ปรับ to adjust
ด่วน express
พิเศษ special
ค่าธรรมเนียม fee
ขบวน classifer for railroad trains
อัตรา rate
สิทธิ rights
พาหนะ vehicle
โฆษณา to advertise
ชื่อเสียง reputation
นอกจาก besides
ส่วน as for
แทบ = เกือบ almost
ทดลอง to experiment
นานา various
ตลอด throughout
จึง therefore
ปั่น to spin
ย่อย to digest
ยาระบาย laxative
กำลังดี just about right (used after verbs)
หั่น to slice
แต่ but, only
อบเชย cinnamon
ป่น to grind, powdered
สะระแหน่ peppermint
ทันที immediately
ประโยชน์ usefulness
ปลูก to grow (of vegetables, flowers, etc.)
นักกีฬา athlete
ลอง to try
เถอะ let’s (used after verbs to indicate persuasion)
ลงมือทำ to start doing
กวน to stir
เตา stove
เรื่อยๆ continuously
เกาะ island, to hold, adhere
จน until
ทั่ว thoroughly
คำสั่ง order
บอกเล่า to state
เดา to guess
พอ to be enough, sufficient (as in พอดี: exactly at the right quantity or quality, พอควร: at a passable level)
สุขภาพ health
ปฏิบัติ(ตาม) to carry out; to follow (as directions)
หลัก principle
ครบ to be complete
หมู่ group
แต่ละ each
หลากหลาย to be diverse
หมั่น to keep on (doing)
ดูแล to care for
น้ำหนัก weight
สลับ to alternate
เป็นประจำ regularly
หลีกเลี่ยง to avoid
ปราศจาก = ไม่มี without
การปนเปื้อน contamination
กระทรวงสาธาณสุข Ministry of Public Health
ปรุงสำเร็จ pre
ดัดแปลง to adapt, alter
แพร่หลาย to spread
จำนวน number
มัก(จะ) often, tend to (preceding verbs)
กังวล to worry
สารอาหาร nutrients
ตามที่ according to
ร่างกาย human body
ต้องการ to need, want
แข็งแรง to be strong (physically)
ซึ่ง = ที่ relative pronoun
การที่ the fact that, the fact being that
ขึ้นอยู่กับ to depend on
ล่านี้ these
เพศผู้ male (for animals and plants)
แห่ to parade
มุง to crowd around
แถม to add to (as without cost)
ตี to interpret
เด็ด to be unquestionable
ทยอย a little at a time, in successive batches
จุด to light
ธูป incense, joss stick
โชค fortune, luck
ลาภ windfall
ร้าย to be bad, cruel
ชุมชน community
เหล่านี้ these
เพศผู้ male (for animals and plants)
แห่ to parade
มุง to crowd around
แถม to add to (as without cost)
ตี to interpret
เด็ด to be unquestionable
ทยอย a little at a time, in successive batches
จุด to light
ธูป incense, joss stick
โชค fortune, luck
ลาภ windfall
ร้าย to be bad, cruel
ชุมชน community
หาย to disappear, vanish, to be missing
อย่างถี่ถ้วน meticulously, carefully, thoroughly
หงุดหงิด to be irritable, bad
แม้กระทั่ง even, even when
น่ะ/ น่า particle expressing urging or insisting
ซี/ ซิ/ สิ particle indicating definiteness or emphasis
แค่นี้ merely, only this
ยื่น to stretch out
เขียน...ขยุกขยิก to be unsteady (of writing)
นิทาน tale, folklore
พื้นบ้าน to be indigenous, local
ตำนาน legend
พระธุดงค์ monk on pilgrimage
เนื่องจาก owing to, on account of, due to; owing to the fact that, because of the fact that, since
หารือ to consult, confer
สั่งเสีย to give parting instructions (before one dies)
รักษา to watch over, take care of, care for, keep
แทนคุณ to show gratitude to, repay an obligation to
กระโดด to jump
เทพยดา god, divine being; deity; divinity; angel
เห็นแก่ for the sake of
ความกตัญญู (กตเวที) gratitude
เตือนใจ to remind
อวยพร to bless
สาด to toss out, throw, splash, douse (as in สาดน้ำ􀄇)
รดน้ำ to pour water (as in certain ceremonies)
น้ำอบ perfume, toilet water
ลอย to float, drift
ลูบ to stroke, pat, pet
ศีรษะ head (usage: elegant)
พร้อมกับ together with, at the same time as
พร blessing
พร้อมกันนั้น meanwhile, at the same time
ลาย to be striped
สายการบิน airline, air route
สู่ to be directed toward; to, toward, into
ย้อน to retrace
อดีต the past
ก้าว to step, take a step
อนาคต the future
บริการ service
อบอุ่น to be warm, good natured
เอกลักษณ์ identity
ประทับใจ to impress, to be impressive
สัมผัส to touch
มัคคุเทศก์ tour guide
บรรยาย to describe, relate, narrate, explain
วิทยากร expert, lecturer
อุทยานแห่งชาติ national park
อัธยาศัย disposition, character
สุสาน cemetery
สัมพันธมิตร alliance
สิ้นสุด to end, expire, terminate
เมฆหมอก cloud
ปกคลุม to cover
โดดเด่น to be outstanding, prominent, striking
กลับเป็น to turn out to be (contrary to expectation)
บก land, terrestrial (usage: noun modifier)
สำรวจ to explore
น่าสนใจ to be interesting
ที่ตั้ง location
ทักทาย to greet
ทางหลวง public highway (literally “royal highway”)
ขนส่ง to transport
ค่าใช้จ่าย expenses
รวม to combine, add, add up, sum up, include
น้ำมัน gasoline, fuel oil
เพียง, แค่ only
ชำนาญ to be skillful
หาก if
ความจำเป็น necessity
ต่างหาก separately, on one’s own
บริการถึงที่ delivery service
จำกัด to limit
ค่าน้ำนม money given to the bride’s parents by the groom’s parents at the engagement ceremony
ผ่า to operate (as surgery)
พี่เลี้ยง nanny
ไต่ to crawl, climb
ชานบ้าน the premises (around a house)
ดัดฟัน to have teeth straightened by means of dental braces, retainers or other devices
ค่าทำขวัญ compensation, indemnity (for personal injury or damage)
คนจน the poor
เด็กอ่อน infant, baby
แลก to exchange for
ตาลาย to have blurred vision, or double vision
ค้น to search for, seek
แย่ง to struggle to take, scramble for, grab, snatch by force
เปลือก peel, skin, rind (of fruit)
ลัก to steal
ขุด to dig
บด to grind, pulverize, crush
หยอด to drop (something) into
อดเปรี้ยวกินหวาน to wait for the right time to get what one needs
ยางสติ๊ก rubber band
รัด to bind, tie, fasten (something) tightly
ท่าทาง to seem to be
รางวัล reward, award
สมทบทุน to join in donating
ล้อ to mock, tease
ยี่ห้อ brand, brandname, trademark
จระเข้ crocodile
แบบนี้ like this
วัยรุ่น teenage, adolescence
รายวัน daily (as of a newspaper)
หนี to escape
ผู้ประกอบการ entrepreneur, businessman
เพลิงไหม้ fire
เผา to burn; to cremate
วอดวาย to be ruined, destroyed
ภัยแล้ง drought
บุก to invade
อบต. = องค์การบริหารส่วนตำบล local administrative body
งบประมาณ funds
แพไม้ไผ่ bamboo raft
เรียงราย to align
ธรรมชาติ nature
ช่วง span, interval
เทศกาล celebration
คาด to anticipate, expect, speculate
หลั่งไหล to flow in, to roll in
องค์การ organization
เภสัชกรรม pharmacy
รักษา to cure, to care for
ชุ่มชื้น to be wet, soaked, moist, damp
ห่มผ้า to cover with a blanket or shawl
ปอดบวม pneumonia
สั่งน้ำมูก to blow the nose
แรง, อย่างแรง strength; strongly
ทุเลา to recover
สาเหตุ cause
สมุนไพร herb
กุญแจ key
พื้นที่ surface area, terrain
คูณ to multiply
เสา pole
แผง stall
ล่าสุด most recent, latest
ลูกบิด door knob, door handle
เผลอ to forget one’s self, do something without being conscious of it
ชัก to pull, draw out, pull at
โลหะ metal
แหย่ to stick in, poke in
เกี่ยว to hook, seize
ขยับ to move slightly, shift, adjust
ฝีมือ skill
สารวัตร (police) inspector
ติด to fasten; to get stuck
กุญแจมือ handcuffs
สับ to click on
ผลัก to push, shove
เช่นกัน = เหมือนกัน = ด้วย= เช่นเดียวกัน also, as well; too; likewise; alike
สัญญา to promise
ไว to be agile
นี่/ นี้แหละ That’s it!; this; here
หุบเขา valley
จำลอง to imitate, to duplicate
ไม่ลง unable to, not having the heart to
ยืนยัน to confirm
หน้าผา cliff
ชัน to be steep
รายงาน to report, inform
บรรยาย to describe
วิจัย to do research
หมู่บ้าน village
เป็นห่วง to feel concerned for, to be worried
เป็นไปได้ to be possible
ลด to reduce, discount, lower, decrease
จอง to reserve
ครั้งนี้ this time
บริเวณ area
ค่อนข้าง rather, tending toward (a given quality)
สาย line
เคารพ to respect
รับรอง to assure
วาด to draw
เหตุผล reason
ตัวเมีย = เพศเมีย female
ซน to be mischievous
คาบ to hold something between teeth
ขวางหน้า to block the way
ดื้อ to be stubborn
ซื่อสัตย์ to be honest
เอาใจใส่ to pay close attention to
ห้าม to forbid; forbidden
ด้วยเหตุนี้ for this reason
สามัคคี unity
แสดง to show, to express
เครื่องหมาย symbol
ความสัมพันธ์ relationship, involvement
ว่ากันว่า It’s been said that
ยุค = รุ่น period, age, generation, time
เฉลี่ย to average
พันธะ commitment , obligation
รับผิดชอบ to be responsible
ผูกพัน to tie, bind, be tied, bound
องค์ประกอบ component
อุปสรรค barrier, obstacle
คิดหน้าคิดหลัง to think carefully
ฉุก to happen suddenly, unexpectedly
นิยม to prefer, favor, like
เสรีภาพ freedom, liberty
ตามอำเภอใจ = ตามใจ arbitrarily, at will; willfully; as desired; as one wishes; without restraint
แน่วแน่ to be resolute, determined
ให้อภัย to forgive
ลงหลักปักฐาน to settle down
โต้วาที to debate
หย่าร้าง to divorce
กำแพง wall
กั้น = ป้องกัน to prevent, to protect
เชื้อโรค germ, microbe, bacteria
โรค disease, sickness
แพร่ to spread
เพื่อที่ว่า in order that
น้ำลาย saliva
น่าจะ ought to, might like to
ยิ่งกว่านั้น moreover
รังเกียจ to mind, dislike, be prejudiced against
น่าพิสมัย to be likable
อาการ symptoms
มัว to be busily engaged in
ยึดติด to cling to, stick to, adhere to
งานนิทรรศการ exhibition, exhibit; presentation
แหล่งน้ำ water source
เรียบง่าย simple, basic
ลาน courtyard, lawn
กิน....ไม่รู้หมด กินได้ตลอดเวลา เพราะมีมาก
ตลิ่ง bank , riverside
บาตร alms bowl of a Buddhist monk
พาย to paddle
ย่อม liable to, likely to, apt to, tend to (do something)
เร่, เร่ร่อน to wander, to roam
จวน almost
พอ when
วนเวียน around, in a roundabout manner
ทรัพยากร resource
เศรษฐกิจ economy
ขยาย to expand
มลพิษ pollution
เผชิญหน้า to confront
พึงประสงค์ to be desirable (usage: elegant)
ปะปน to be mixed, intermingled
คุณภาพ quality
ตัวทำละลาย solvent
ตัวกลาง medium (usage: in science)
อนุภาค particle
แขวนลอย to be suspended
สาร substance
บังเอิญ by chance, by accident, unexpectedly
จงใจ to intend, deliberately
พัฒนา to develop
ปฏิกูล waste, rubbish
กัมมันตรังสี radioactive
ตะกั่ว lead (metal)
ซักฟอก to launder, wash
ภูมิแพ้ allergy
นับถือ to believe in, profess; to respect, revere
ลักษณะ physical characteristics, appearance
พิธี observance, ritual
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ sacred item, holy object
เจริญรุ่งเรือง to prosper
เจ้าที่(เจ้าทาง) = พระภูมิ guardian spirit; local god of the land
ประทับ to stay, remain (usage: royal)
ปกป้อง = คุ้มครอง to protect, guard; to defend
ขับไล่ to drive away, chase away, repel
อัญเชิญ = เชิญ to invite respectfully or reverently
วิหาร temple building
ปูน(ซิเมนต์) cement
เดี่ยว to be single, sole
กำหนด to specify, determine
มุม corner
บูชา to worship, revere
พวงมาลัย garland
รื้อถอน to tear down (a house, building)
วิธี method, means
อ่าว gulf
บรรจบ to put together, join (usage: elegant)
คดเคี้ยว to be winding
ด้วยความที่ due to the fact that
สาขา tributary, branch
อำนวย to bestow, afford (usage: elegant)
ธัญญาหาร rice, cereals
อุดม = มาก to be abundant, plentiful
อารยธรรม civilization
ประเพณี tradition, custom
ราชธานี capital city (usage: elegant)
แลกเปลี่ยน to exchange
รณรงค์ to campaign
วางแผน to plan
เยาวชน youth
เหมา to buy or sell as a whole (rather than by the piece)
เสียว to feel a thrill of fear, horror
ปราสาท castle
น่าประทับใจ to be impressive
เผือก albino, to be white (in special senses)
ละครสัตว์ circus
สงคราม war
โจรกรรม robbery
ยอดเยี่ยม to be excellent
เพลีย to be tired out, worn out
อวด to show off, show, display, exhibit
ผสมพันธุ์ to breed
งอก to sprout
เมืองโบราณ The Ancient City (a tourist attraction east of Bangkok)
วิจิตร to be exquisite
ตระการตา eye appealing, gorgeously
ศิลปะ art
ประวัติ history, record
พิพิธภัณฑ์ museum
สืบทอด to inherit, succeed to; carry on
คติ moral precept, ethical teaching
ท้องถิ่น locality; local
ทำบุญ to make merit
ให้ทาน to give alms; to donate
อุทิศ to make an offering; to dedicate
ส่วนกุศล merit
ล่วงลับ to be deceased, pass away, die
บรรพบุรุษ ancestors, forebears (usage: elegant)
บุพการี parents (usage: elegant)
ตำบล district (political unit)
พลุ fireworks
ภัย อันตราย
ชนบท the countryside, rural area
คลาคล่ำ to crowd together, to mingle with
ฝุ่น dust
ขอบเขต boundary
เน่า to be rotten, decayed
อุตสาหกรรม industry
รบกวน to bother
ระมัดระวัง to be careful
ทน to bear, stand, tolerate, put up with
เกษตรกร agriculturist, farmer
บริโภค to consume
รังสี radiation
ยิ่งไปกว่านั้น in addition, moreover; besides
ความเคยชิน familiarity
กำจัด to eliminate, get rid of
ก่อให้ = ทำให้ to cause
ระบบ system
สภาพ/ สิ่งแวดล้อม environment, surroundings
Created by: dci2112
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards