Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Typografie II

PravidloPopis
Pomlčka (–) ALT + 0150, spojovník - není stejný znak
Závorky a uvozovky se neoddělují mezerou od textu uvnitř
Procento (%) odděluje pevnou mezerou, ale ve významu ...ntní se píše bez mezery
Jednotky a označení měny na stejném řádku s příslušnou číselnou hodnotou
Značka peněžní měny desetinné číslo – píše se před číslo, celé číslo – píše za číslo
Datum píše se mezera za každou část
Telefonní (faxová) čísla píší se ve skupinách po třech číslicích
Tečka – nadpisy nepíše se na konci
Tečka – celá věta v závorce píše se do závorky
Dvojtečka, středník, otazník, vykřičník píší se hned za slovo
Dvojtečka ve významu dělení mezera je před i za
Created by: sima.petr