Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Повторення вивченого

Пропоную вашій увазі тести з української мови для учнів 5 класу

ПитанняВідповідь
Продовжити речення: «Морфологія — це …»: а) словниковий склад мови; б) розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови; в) розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови. В Розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.
У якому рядку всі іменники належать до назв неістот? а) Птах, листя, дерева, листя, товариш; б) книга, хата, ніж, одяг, осінь; в) дощ, небо, ягоди, батько, мати. Б Книга, хата, ніж, одяг, осінь
Якими членами речення бувають прикметники? а) Обставинами; б) додатками; в) означеннями або частиною іменного складеного присудка. В Означеннями або частиною іменного складеного присудка
Замість яких частин мови вживаються займенники? а) Замість дієслів; б) замість прийменників; в) замість іменників, прикметників та числівників. В Замість іменників, прикметників та числівників
У якому рядку всі числівники — кількісні? а) Перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий; б) десять, одна десята, десятеро, сто двадцять, сорок один; в) одинадцятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, другий, шість. Б Десять, одна десята, десятеро, сто двадцять, сорок один
У якому рядку всі дієслова майбутнього часу? а) Читатимеш, заспіваю, буде малювати, лити, сумую; б) покличу, налякає, принесемо, буду кричати, ходжу; в) відвідаєш, сподіватимусь, будеш вірити, переможу, полечу. В Відвідаєш, сподіватимусь, будеш вірити, переможу, полечу
У якому рядку допущено орфографічну помилку? а) Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр; б) з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати; в) рум’яний, дзвякнути, цвях, моркв’яний, торф’яний. В Рум’яний, дзвякнути, цвях, моркв’яний, торф’яний
У якому рядку всі сполучники порівняльні? а) Немовбито, мов, немов, наче, ніби; б) начебто, хай, аби, для того щоб, якщо; в)Немовби, що, щоб, як, хоч . А Немовбито, мов, немов, наче, ніби
У якому рядку всі прислівники утворено від прикметників? а) Відмінно, прекрасно, чудесно, мирно, кисло; б) надовго, сухо, звисока, затемна, влітку; в)близько, зблизька, тьмяно, злегка, натроє . А Відмінно, прекрасно, чудесно, мирно, кисло
В якому рядку всі слова пишуться з -ь? а) Поділ..ський, домен..щик, черешень..ці, кул..ці, гіл..ці; б) приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці; в)Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся . Б Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці
Created by: TwiceRivers