Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Her på Berget

Kapittel 1: Et land langt mot nord

NORSKFORKLARING
å gå mot slutten [går gikk gått] (about to end) nesten død, kommer til en slutt, er i ferd med å avslutte [i sammenligne med: "å være på hell" som betyr: å redusere gradvis, ikke så fort som å gå mot slutten], f.eks. Togstreiken kan gå mot slutten.
å slå ring om [slår slo slått] (stand up for) å beskytte, f.eks. å slå ring om fellesskapet.
Verneplikt (en/a) (compulsory military service) en plikt norske statsborgere i en viss alder har til å ta del i landets militære forsvar, f.eks. Verneplikt for kvinner er blitt obligatorisk.
å beskytte (-et) (shield, protect) verne mot fare eller skade, f.eks. å beskytte noen mot fare / leve i et beskyttet miljø / tiltak for å beskytte naturen.
å verne (-et) om/mot (defend, safeguard, protect) forsvare, trygge, å ta ansvar for, f.eks. vern naturen! / verne om: verne om helsa si / Trump vil verne om sine egne / verne mot: verne seg mot tap.
å bevare (-te) (preserve/maintain)1. å fortsette med å ha, beholde, f.eks. å bevare det gamle/å bevare sysselsettingen på samme nivå/bevare roen/å bevare tradisjoner, 2. (protect) å beskytte, verne, f.eks. å bevare kildens anonymitet.
å ta vare på [tar tok tatt] (take care of, protect) å passe på, f.eks. å ta vare på interessene til de ansatte / å ta vare på tradisjonene.
å ha rett i (noe) [har hadde hatt] (to be entitled/have right to) for å uttrykke samtykke, innrømmelse, f.eks. det kan du ha rett i, 2. med hensyn til, når det gjelder, f.eks. ha rett i noe, 3. å være riktig, f.eks. du har rett.
å regne med (-et) (count on, expect something) å ta med, inkludere, gå ut fra, ta hensyn til, f.eks. regne med at det blir bråk.
takket være (thanks to) på grunn av [det du har gjort], som følge av (as a result of), f.eks. bedriften overlever takket være statstilskuddet.
å komme fram [kommer kom kommet] (get there, arrive) 1. å ankomme (til et sted), f.eks. å komme fram i tide (time) 2) å finne, tenke ut, nye fakta har framkommet (emerged), f.eks. å komme fram til en avgjørelse (conclusion)/ å komme fram til en ordning (arrangement).
ei landsbygd (countryside) bygd, et område med spredt bebyggelse (building), f.eks. Den største gruppen innvandrere som kom til Oslo på 1950-tallet var folk fra landsbygda i Norge / uttrykk: flukten fra landsbygda (the escape from the village).
ei bygd (rural areas) område på landsbygda med spredt bebyggelse (building), f.eks. Det gode nabolag finnes mest på bygda.
en landsby (village - about foreign countries) om utenlandske forhold : tettsted der det særlig bor bønder som dyrker jorda omkring, f.eks. Jeg har ikke hørt om en eneste landsby i norge.
et godt stykke (a good distance) nokså langt, å ligge noen avstand/distanse/strekning fra, f.eks. å ligge et godt stykke fra hverandre.
et gårdsbruk (farm) et sted hvor man dyrker jorda, en gård, en bondegård, f.eks. Seks gårdsbruk blir lagt ned hver eneste dag her i landet.
en jernbane (railway) en bane med skinner for tog; også om virksomheten som har ansvaret for togtrafikken, f.eks. I 1854 fikk Norge sin første jernbane.
ei bro / bru (bridge) et byggverk som gir veiforbindelse over bl a elver, vann og veier, f.eks. Norges vakreste bru.
å mene (-te) (think, imagine) ha inntrykk av, tro, f.eks. Noen mener at ulven skal få bo der den vil, mens andre mener at ulven er til skade. Dette kalles en interessekonflikt.
å hevde (-et) (claim) å påstå, argumentere for, f.eks. Noen hevder at globalisering dreier seg om økende økonomisk handel mellom land ulike steder i verden.
et veinett / vegnett (road network) alle veiene i et område, f.eks. et godt utbygd veinett / veinettet i kommunen.
å redde (-et) (rescue, safe), få noen i sikkerhet; hjelpe , berge, f.eks. redde en fra å drukne.
ei fraflytting / fraflytning (depopulation) det at mange flytter fra et område, f.eks. bygda er truet av fraflytning.
å forlate [-later -lot -latt] 1. (abandon) å gå eller reise ifra, la bli igjen, f.eks. han forlot kone og barn, 2. (leave) dra bort fra noe, f.eks. å forlate landet.
å avfolke (-et) (become depopulated) å bli tom for folk, f.eks. mange utkantkommuner avfolkes.
å gå på trygd (to go on welfare) å gå på sosial penger, f.eks. I dag er systemet slik at det for noen lønner seg å gå på trygd fremfor å jobbe.
å ha nytte av (-et) (benefit by) noe som har god effekt (på lengre sikt), en fordel , f.eks. jeg har hatt stor nytte av bilen / Norge har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.
å frakte (carry, transport) å transportere, f.eks. bussen frakter folk til og fra byen / frakte med skip.
smal 1. (narrow) trang, f.eks. en smal gate, 2. (simple), bare i uttrykk: enkel, lett, f.eks. en smal sak.
å satse på (-et) 1. (to bet on) å sette inn, f.eks. satse alle pengene sine på bedriften, 2. (focus on, make an effort, commit) billedlig "sette inn energi eller midler for at noe skal lykkes", 3. (go in for, make a commitment to) gå inn for, f.eks. gå inn for studiene.
å satse på feil hest (-et) (betting on the wrong horse) å gjøre en feil vurdering, f.eks. Alt er usikkert, og jeg er redd for å satse på feil hest.
et transportforhold (transportation conditions) en transportsituasjon.
å være til nytte (-et) (be of benefit) å hjelpe, f.eks. være til nytte for menneskeslekten / Hyggelig å være til nytte! / Jeg ønsket bare å være til nytte, sa hun.
å by på [byr bød budt] 1. (offer, ask, invite) å be (noen) komme hjem til seg, invitere ; tilby (mat), f.eks. foreldrene hennes bød meg på middag, 2. (bid) på auksjon, f.eks. by på en ting, 3. uttrykk: by på problemer (være problematisk).
å boltre seg (-et) (to frolic) å bevege seg raskt hit og dit (i lek), f.eks. Om ett år kan barna boltre seg her!
"pluss ord" (buzzword) positivt ladet ord.
et forbruk (consumption) det å bruke (opp) noe, bruk av varer og tjenester, f.eks. et energiforbruk / Forbruket av grønnsaker og frukt har økt betydelig over tid.
rundt omkring i (all around) rundt til alle kanter, f.eks. rundt omkring i hele landet/Europa/by.
i eldre tider (in older times) i oldtiden, den eldste historiske tid, i gamle tider, f.eks. Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider.
kraftkrevende (power intensive) som trenger mye energi, f.eks. kraftkrevende industri.
å være med på (contribute/help, participate, be involved) å bidra til, ta del i, f.eks. å være med på å skape store øyeblikk på Viking Stadio / Noen som ønsker å være med på slike spørreundersøkelser?
å halvere (to halve) gjøre halv, dele i to like store deler; redusere til halvparten, f.eks. Nye regler vil halvere tiden det tar å planlegge en bolig.
i alle fall (in any case) i hvert fall, f.eks. Hun er i alle fall en ekstremt kompetent og drivende god leder for redaksjonsmiljøet.
i hvert fall (at least, certainly, in any case, at all events) i det minste, sikkert, i alle fall, f.eks. Den nyfødte gorillababyen smeltet i hvert fall våre hjerter. / Det har i hvert fall aldri vært kjedelig å følge deg, Anja!
av den grunn er det (for this reason) på grunn av, f.eks. Mange er i tvil i denne saken, og av den grunn er det fornuftig å ikke hastebehandle spørsmålet.
et pensjonsfond Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter, f.eks. Pensjonsfondet skal de neste fem årene kjøpe aksjer i utviklingsland.
flere beina å stå på å ha flere muligheter, f.eks. Vi trenger rett og slett flere bein å stå på.
et utslipp (discharge, emission) et avfallsprodukt som slippes ut (og gjør skade) i naturen, det å slippe(s) ut, utslipping f.eks. utslipp av avfall, oljeutslipp (oil spill).
viss (certain) 1. sikker , trygg , overbevist, f.eks. være viss på å lykkes, 2. bestemt, f.eks. til en viss grad (i noen grad), være til en viss hjelp (litt hjelp).
ei virksomhet (aktivitet når det gjelder næringsliv), 1 .arbeid; aktivitet, f.eks. å ha 50 mann i virksomhet / det er liten virksomhet i foreningen / sette ut av virksomhet / være i full virksomhet / oljevirksomhet, 2. bedrift, f.eks. starte nye virksomheter.
stort sett (mostly, in large) mer eller mindre, for det meste, i det hele tatt ("generelt"), f.eks. partiprogrammene er stort sett identiske.
å oppdage (-et) (to discover) finne (noe ukjent), å avdekke, f.eks. Columbus oppdaget Amerika.
uoppdagede (undiscovered) motsatt av oppdagelse, f.eks. Oljedirektoratet tror en tredjedel av de uoppdagede petroleumsressursene på norsk sokkel finnes nettopp i den norske delen av Barentshavet.
en oppfinnelse (invention) noe som er oppfunnet, f.eks. Sykkelen er menneskets mest perfekte oppfinnelse / Er dette Norges kjappeste oppfinnelse? (quickest innovation).
en oppdagelse (discovery) det å oppdage eller bli oppdaget, observasjon, f.eks. Sommeren 1853 gjorde Asbjørnsen sin mest sensasjonelle oppdagelse.
kommende generasjoner (future generations) neste generasjoner, f.eks. Kommende generasjoner vil dømme meg rettferdig.
vesentlig (essential) hovedsakelig, sentral, viktig, stor, betydningsfull, f.eks. et spørsmål av vesentlig betydning.
å følge i noens fotspor / å gå i noens fotspor (follow in someone's footsteps) å gjøre det samme som andre (f.eks. jobb), f.eks. dere skal følge i hans fotspor / datteren gikk i hans fotspor.
å opprette (-et) (establish, create) 1. å stifte, grunnlegge, danne, etablere, sette i gang, f.eks. opprette en bedrift, DNB opplyser at kundene betalte om lag 1500 amerikanske dollar for å opprette selskapene , 2. få i stand, f.eks. opprette en kontrakt, et testament.
ei gjødsel (fertilizer) stoff (ekskrementer eller kjemisk preparat) som blir tilført jorda på grunn av sitt høye næringsinnhold.
en vitenskapsmann (scientist) person, mann som driver med vitenskapelig arbeid; forsker, f.eks. De fleste sier at det er intellekt som skaper en stor vitenskapsmann.
en mengde (amount) stort antall, mål, masse, f.eks. det kom snø i store mengder / Vi har lange, mørke vintre og enorme mengder vannkraft, 2. i bestemt form : de fleste, folkemasse, allmennheten f.eks. skille seg ut fra mengden (stand out from the crowd).
å skaffe seg kontroll over (gain/obtain control over) å få kontroll over, f.eks. Norge forsøker å skaffe seg kontroll over Panamakanalen.
turistmål (tourist destination) målet for reisen, reisemål, f.eks. Vigelandsparken er et viktig turistmål, men Oslo har de siste årene markert seg som en by som også kan by på god arkitektur og kunst.
verdensarven (World Heritage) er kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste og er den mest utbredte miljøvernavtalen i verden for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.
nedbør (en) (precipitation) (egentlig 'noe som bæres ned') felles betegnelse for regn, snø og hagl, f.eks. Venter opp mot 40 millimeter nedbør på Sør- og Østlandet i løpet av det neste døgnet.
kjølig (cool, chilly) forholdsvis kald, sval, f.eks. en kjølig kveld, 2. (indifferent) billedlig "ikke hjertelig, reservert", likegyldig, f.eks. et kjølig intellekt / være kjølig vurderende.
en sjøfart (shipping) trafikk med båter, skipsfart, f.eks. Fra gammel tid har sjøfart og maritim virksomhet vært en hjørnesten for Norges velstand og identitet.
en nordlending (northerner) en person fra Nord Norge, f.eks. Er du en ekte nordlending?
fram til (until), f.eks. forhandle seg fram til en avtale.
nødvendig (necessary) 1. som trengs, som må gjøres, f.eks. nødvendige tiltak, 2. som ikke kan være annerledes, f.eks. en nødvendig slutning.
opprinnelig (original) opphavlig, fra starten av, som var i begynnelsen, f.eks. huset var opprinnelig en skole.
et stykke 1. (piece) en del av noe større, en bit, f.eks. et stykke kulturhistorie, 2. strekning, f.eks. hytta lå et stykke fra sjøen, 3. artikkel, fortelling, f.eks. skrive et stykke i avisen, 4. (each) for hvert eksemplar, f.eks. eplene koster to kroner stykket.
et tilskudd 1. (addition, contribution) et bidrag, tillegg, f.eks. boka er et viktig tilskudd til debatten om likestilling, 2. (grant, allowance) økonomisk støtte, f.eks. søke om offentlig tilskudd /121 av 142 søkere får tilskudd på under 1 mill. kroner.
å bevilge (allocate, grant) egentlig 'gå inn på ens vilje, 1. å tildele, yte, f.eks. kommunestyret bevilget 10 000 kr til ungdomsarbeid, 2. som adjektiv : Stortinget har bevilgende myndighet. 3 spøkefullt , refleksivt : jeg har bevilget meg et par nye sko.
å forutsette 1. (assume) å anta, gå ut fra, sette som vilkår, f.eks. jeg forutsetter at du blir med, 2. (due to, depend, rest) å være avhengig av, bero på, f.eks. et godt resultat forutsetter et visst forarbeid.
å hevde (-et) 1. (claim) å mene, påstå, argumentere for, f.eks. politiet hevdet at brannen var påsatt, 2. (uphold) forsvare, opprettholde, f.eks. å hevde sin rett.
I større grad (to a greater degree, greater extent, increasingly) forhøyet, økt, f.eks. Ambassaden begynte dermed i større grad å registrere mistenkte personer, biler og aktivitet rundt ambassaden.
et oppdrett oppforing av fisk (og andre sjødyr) i fangenskap; foring og stell av husdyr til de kan settes i produksjon eller slaktes, f.eks. Lakseprisene fra oppdretter mer enn doblet seg fra høsten 2014 til høsten 2016./ fiskeoppdrett, lakseoppdrett /oppdrettslaks.
å sysselsette (to employ) å holde i arbeid, gi lønnet arbeid til, f.eks bedriften sysselsetter 250 mann.
enkelte (some) bare i flertall: som, noen, f.eks. i enkelte tilfeller.
næring 1. (industri ) virksomhet som produserer varer eller tjenester, et yrkesområde/ 2. (nourishment) midler til livets opphold.
dyrkbar (mark ) (arable) mark som kan dyrkes, f.eks. dyrkbar jord er en begrenset ressurs.
ei mark 1. (land, ground, territory) et lende, et terreng, grense(land)/ 2. (worm).
Fører varmt vann -som driver
Slett ikke (not at all) ikke i det hele tatt, absolutt ikke, aldeles ikke, på ingen måte, ingenlunde, f.eks. Slett ikke så ille = ikke så dårlig.
Breddegrad og Lengdegrad (en) latitude and longitude.
Noen har ment at (some have argued that) ha inntrykk av, tro, f.eks. Men politireformen kommer fordi noen har ment at det er behov for endring.
å resultere i (resulting in) å føre til, få som resultat, ende med, munne ut i (conclude with), f.eks. Dette resulterer i at enkelte elever, flere ganger i uken, får bekreftet at de ikke mestrer.
DER DET + VERB (f.eks. er) where it (f.eks. is)
vi er kommet til et punkt der det er umulig å snu DER DET + er
et område der det er mest bønder DER DET + er
en butikk der det selges kjøtt DER DET + selges
en butikk der det lages og selges bakervarer DER DET + lages
der det bor mange mennesker DER DET + bor
jordbruk i tropiske strøk der det dyrkes bomull DER DET + dyrkes
å gi næring til 1. (give nourishment to, stimulate, contribute) å bidra til, f.eks. gi næring til et rykte (reputation) / Det står nok faktiske opplysninger tilbake til å gi næring til nye spørsmål og ny undring.
ei løyving (grant, approbation) mer formell enn: en bevilgning, det å bevilge penger til en spesiell sak, f.eks. regjeringen vil gi økte løyvinger til miljøvern.
i stil med (in keeping with, matching) på samme måte som, f.eks. en fabrikk også står i stil med kvaliteten på det som blir laget / Dette står ikke i stil med rettspraksis i Norge.
i alt vesentlig (substantially) i hovedsaken, stort sett, f.eks. Handlingen foregår i alt vesentlig i en liten landsby på Kreta/Dette er i alt vesentlig en positiv utvikling.
det er både sikkert og visst (it's dead certain) det er helt sikkert, f.eks. det er både sikkert og visst at dager med flere lyse timer er i vente.
med visshet om / i visshet om (with certainty/knowing) forvissning, sikker kunnskap; det å vite sikkert, sikkerhet, f.eks. Da kan jeg gå på jobb med visshet om at i dag blir det en bra dag/Jeg sover som en stein i visshet om at vi gjør det eneste riktige for Norge på lang sikt.
ulønnsom (unprofitable) som ikke gir fortjeneste, f.eks. en ulønnsom butikk.
ei lønnsomhet (profitability) det å være lønnsom, f.eks. I tillegg har marginpress bidratt til redusert lønnsomhet.
å lønne seg (-te) (be profitable, worthwile) være verd innsatsen; gi avkastning, gi (god) fortjeneste, gi rimelig vederlag, f.eks. det lønner seg ikke å vente.
fortjeneste (profit) den verdien man har når alle kostnader er trukket fra, motsatt av underskudd
ei avkastning (yield, profit) gevinst, fortjeneste
et underskudd (deficit) det som er for lite av noe, en manko (i en kasse eller et budsjett); motsatt av overskudd
lønnsom (adj) (profitable) som lønner seg (økonomisk), som gir inntekt
personlig forbruk (personal spending/consumption) penger som en bruker på seg selv
å bygge ut (f.eks. veiene) (to expand) å utvikle, utvide, forsterke, gjøre mer effektiv; nyttiggjøre
utbygging (expansion) det å bygge ut eller øke; en økning
rett og slett (quite simply) helt, fullkomment
å løyve (-de) mer formell enn å bevilge, f.eks. Stortinget vedtok å løyve to millioner til formålet
et løyve (permit) 1. tillatelse, samtykke, fullmakt, f.eks. å få, gi eller be om løyve til å gjøre noe
å forutse [-ser -så -sett] (foresee, anticipate) regne med, ane , vente (seg), f.eks. vi forutså tidlig hva som ville skje
en tillatelse (permission) et løyve, et samtykke
å samtykke (-et) (give one's consent, agree) gi et samtykke, gå med på, si ja til, f.eks. samtykke i noe
et samtykke (consent, approval) en tillatelse, et positivt svar, medhold, støtte
å medvirke (contribute; take part) å bidra , hjelpe til; være med (på), delta, f.eks. hun medvirket i en fjernsynsdebatt
en pekepinn (indication) antydning, f.eks. meningsmålingen gir en pekepinn om valgresultatet
velstående (wealthy) rik, f.eks. han vokste opp i en velstående familie
tilgang (en) til (access, get hold of) adgang til, mulighet til å få tak i, f.eks. ha tilgang til telefon / god tilgang på vann.
å få tak i (get hold of, obtain) å skaffe, f.eks. følge sporet etter noen for å få tak i dem / å få tak i en drosje.
basert på (based on) bygd på, grunnlagt på, f.eks. filmen er basert på virkeligheten.
et naturinngrep (encroachment into natural) regulering av eller utbygging i naturen, f.eks. Solceller gir oss kortreist, miljøvennlig strøm uten naturinngrep og vil kunne frigjøre elektrisitet til andre formål, som kraftkrevende norsk industri (...).
resterende (remaining) som er igjen /tilbake, f.eks. det resterende beløpet må betales snarest.
å ta initiativ til å sette i gang, starte, initiere, f.eks. Ta initiativ til en samtale hvis du tror at en kollega sliter / Hva skal jeg gjøre for å tørre og ta initiativ ?
riktignok / riktig nok (certainly, surely) sant nok, det er sant at, f.eks. riktig nok er jeg ung, men jeg har opplevd mye.
selv til og med
havne (-et) (land up, end up) å komme til, bli plassert, ende opp, f.eks. risikere å havne i en dårligere situasjon / hun havnet i Paris.
knapt (hardly; slightly less than, barely) nesten ikke, så vidt, f.eks. for knapt et år siden / jeg har knapt sett henne.
ytterst (farthest, outermost) superlativ av ^ytre^ og betyr: som er lengst ute, f.eks. Byens eldste kiosk er pusset opp fra innerst til ytterst.
fastland (et) (mainland, continent) Norge minus øyene utenfor kysten, f.eks. det norske fastlandet.
være innstilt på (be prepared) være forberedt på, f.eks. Jeg er veldig innstilt på fest.
overgang (en) #1 (crossing, transfer) 1. sted der en kan komme seg over en vei, en jernbane og annet, 2. fortsatt reise med annet tog, annen buss eller lignende uten å løse ny billett.
overgang (en) #2 (transition, transfer) forandring 3. det å gå over (til noe annet), f.eks. overgang fra skole til arbeidsliv, 4. mellomstadium, kortvarig, forbigående tilstand, f.eks. det er bare en overgang.
ta imot med åpne armer (accept with open arms) ønske velkommen på en varm og inkluderende måte, med stor glede, f.eks. Vi ble tatt imot med åpne armer, og fikk mange muligheter.
massevis [informal] (a lot) veldig mye, f.eks. massevis av folk.
om bord (on board) på et fartøy eller fly, f.eks. gå om bord / om bord på et fartøy / leve og sove i båten.
stille (-te) til valg (to stand for election) fortelle at man er kandidat til valget, f.eks. Jeg stiller offisielt til valg som USAs president.
et skikkelig sted (a proper place) et ordentlig sted, f.eks. Flere studenter mangler et skikkelig sted å bo.
langvarig (prolonged) som holder på lenge, som varer lenge, f.eks. en langvarig sykdom.
en beliggenhet (location) sted der noe ligger eller befinner seg, f.eks. huset har en vakker beliggenhet.
Stå på! (keep at it, work hard) Ikke gi opp, arbeide hardt, f.eks. han stod på hele helgen for å bli ferdig / stå på, folkens!
følge (fulgte - fulgt) opp (follow- up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, f.eks. følge opp en sak.
bero på [formelt] (due to, depend, rest) å forutsette, skyldes f.eks. dette må bero på en misforståelse.
et oljefelt (oil field) område med olje, f.eks. Oljeselskapene ser store oljefelt til en verdi av flere hundre milliarder kroner i havet mellom Røst og Vesterålen.
når det gjelder (when it comes to) når vi snakker om, f.eks. partiene er uenig når det gjelder kjernekraft.
å gjelde [gjelder gjaldt gjeldt] 1. (pertain to, apply, concern) å være aktuelt, angå, handle om, f.eks. det gjelder å handle raskt, 2. (be valid, be in effect) være gyldig, f.eks. fartsgrensen gjelder fortsatt.
å angå (concern, have reference to) å gjelde, f.eks. det angår meg ikke / hva meg angår, så er saken avsluttet (as far as I'm concerned, it's all over and done with).
en boring (boring, drilling) det å bore, f.eks. oljeboring.
å bore (bore, drill) lage hull (med et bor), f.eks. bore et hull.
å forvente (-et) (expect) å regne med, håpe på, f.eks. jeg forventer at du stiller opp! (show up)
å tilsvare (-te) (correspond to, be equivalent to) være lik, svare til, f.eks. 1 cm på kartet tilsvarer 1 km i terrenget.
tilsvarende (corresponding) som tilsvarer, (på) samme , identisk; lignende, f.eks. etterspørselen synker, og prisene faller tilsvarende.
en etterspørsel (demand) markedets interesse for å kjøpe noe, f.eks. etterspørselen etter småhus har økt.
en innsats 1. (effort, contribution) en handling; et krafttak, en prestasjon, arbeid (hardt) f.eks. gjøre en stor innsats for verdensfreden, 2. (stake, effort) det man setter på spill, satsing, f.eks. med livet som innsats (with one's life at stake).
å gjøre en innsats (make an effort) arbeide hardt, f.eks. vi må honorere dem som vil gjøre en innsats / gjøre en innsats for å løse et problem.
hovedsakelig (predominantly) i hovedsak, stort sett, for det meste, f.eks. befolkningen lever hovedsakelig av jordbruk.
en skipsreder (shipowner) person som eier skip og driver skipsfart, f.eks. John Fredriksen er verdens mektigste skipsreder.
verb: å etterligne (-et) / subst: etterligning -en/-a (mimic, imitate, copy) å imitere, kopiere, f.eks. å etterligne broren sin.
å innbefatte (-et) (include) å involvere, være med på, f.eks. et samlebegrep som innbefatter mange ting.
uenighet -en/-a (om) (disagreement) konflikt, strid om, f.eks.: Det er uenighet om hvorfor dette skjer.
å herske uenighet (-et) (to be disagreement) å være konflikt, strid om, f.eks. Finland vil satse mer på vannkraft, men det hersker stor uenighet om hvordan det skal gjøres. / Det vil alltid herske uenighet om hva som er sunt.
tatt ut (av) #1 1.(taken out, removed) som er fjernet fra, f.eks. Denne historien er basert på utdatert materiale som er tatt ut av kontekst.
tatt ut #2 2. (brought/picked out) "valgt, plukket ut", f.eks. Til deg som er tatt ut i streik / Taugbøl er tatt ut som reserve på sprintlaget.
et reiseliv / en turisme (tourism) vanlig samlebetegnelse for virksomheter som har tilknytning til ferie- og fritidsreiser.
en reiselivsnæring (tourism industry) f.eks. det er svært mange aktører som er involvert i reiselivsnæringen.
et vederlag (compensation) erstatning , betaling, godtgjørelse, gjengjeld, f.eks. Barnehjemsbarn som har opplevd omsorgssvikt får et vederlag på 300.000 kroner.
mot et vederlag (for a compensation), f.eks. Yrkestransportloven sier at man må ha løyve hvis man skal drive persontransport med motorvogn mot et vederlag.
Created by: skien.voks
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards