Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Українські казки

Завдання для знаві українських народних казок

QuestionAnswer
Вже на радість діду й бабі неслась «золотом» ця ряба. Курочка
Не було в старих дитинки, Колихали деревинку. Народивсь малий Івась: Роботящий хлопець вдавсь. Телесик
Жив під Києвом величним Богатир один незвичний. Від велику силу мав: Двадцять шкур сам підіймав! Кирило
Усіх казочок не злічити у світі! Читають дорослі, читають і діти. Їх так багато, мов осінніх щедрот! Склав же їх мудрий вкраїнський… Народ
Їй табунець не мав чим помогти: Лишив одну, поранену пташину. А як вертав назад через степи, То кожен скинув качечці… Пір'їну
Голосистий співунець, На голівці – гребінець. Завжди втрапить у біду. Кукуріка: «Пропаду!» Півник
Півника вона украла, І в ведмедя кумувала, В Журавлика – гостювала Шани лиш ніде не мала! Лисичка
Цей поважний,товстий кіт Не сидить біля воріт. Має синій він кафтан І зоветься просто: «Пан!». Коцький
Стежкою собі котився. З горошинки народився. А який був сильний, дужий, та й до горя небайдужий! Котигорошко
На городі виростала. В сонця сили набирала. Як з землі тепер дістати? Треба всю сім’ю скликати! Ріпка
Цей гарненький третячок Має смоляний бочок. Бичок
В лісі тім, що біля річки Загубив дід невеличку. Звірів в ній жило чимало, Тільки місця було мало! Рукавичка
Ох, примхлива, вередлива, Неслухняна дереза! Що вертлява та брехлива Ця рогатая… Коза
На віконці не сиділось, Все йому тікать хотілось! У біду потрапив сам, Бо лисичка його «гам!» Колобок
Дівчинка та чепурненька, Тільки трошечки … Кривенька
Created by: 741901369298997