Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Galvosūkiai

Galvosūkiai pamokoje 6-12 metų vaikams

QuestionAnswer
Aš esu aukštas kai jaunas ir žemas kai senas. Kas aš? Žvakė
Kas turi rankas, bet negali ploti? Laikrodis
Betės mama turi tris dukras. Pirmos dukters vardas yra Laura, antros dukters vardas yra Sara. Koks vardas trečiosios dukters? Betė
Pilnas skilių, bet vistiek sulaiko vandenį. Kas? Kempinė
Kas niekada neužduota klausimų, bet dažnai atsako Durų skambutis
Kas priklauso tau, bet kiti žmonės daugiau tai naudoja? Tavo vardas
Koks išradimas leidžia jums žiūrėti kiaurai sieną? Langas
Dalyvaujate bėgimo varžybose, aplenkiate žmogų, kuris bėga antras. Kokioje vietoje bėgate Antroje
Naktį ateina nekviečiami, o dieną dingsta. Kas tai Žvaigždės
Kas turi būti sulaužytas prieš pradedant naudoti? Kiaušinis
Gyvena žiemą, miršta vasarą ir auga žemyn. Kas tai Varveklis
Kas visada tik didėja, bet ne mažėja Tavo amžius
Kas turi nykštį ir keturis pirštus, bet yra negyvas? Pirštinė
Created by: 1472390726108465