Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kas ką parašė

Rašytojai, jų kūriniai ir veikėjai

KlausimasAtsakymas
Kas parašė pirmąją lietuvišką knygą? Martynas Mažvydas
Kas parašė pirmąjį istorinį romaną „Algimantas“? Vincas Pietaris
Kokiam istoriniam įvykiui skirtas Vinco Mykolaičio-Putino romanas „Sukilėliai“? 1864 metų sukilimui
B. Sruogos „Giesmėje apie Gedeminą“ minimo žynio vardas Lizdeika
Kas parašė eiliuotą pasaką „Grybų karas“? Justinas Marcinkevičius
Poemos „Anykščių šilelis“ autorius Antanas Baranauskas
Kas sukūrė baladę „Jūratė ir Kastytis“? Maironis
Kas yra pjesių „Mediniai balandžiai“, „Dilgėlių šilkas“ autorius? Kazys Saja
Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ pagrindinė veikėja Severija
V. Krėvės kūrinio „Skerdžius“ pagrindinis veikėjas Lapinas
Created by: Rima64