Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Literatūros sąvokos

7 klasės literatūros sąvokų kartojimas

QuestionAnswer
Pastovus vientisos reikšmės vaizdingas žodžių junginys. Frazeologizmas
Trumpas įtaigus posakis. Aforizmas
Kūrinio baigiamoji dalis, kai viskas išsprendžiama. Atomazga
Vaizdavimo būdas, pagrįstas netikėtais priešpriešos deriniais. Groteskas
Žodžių žaismas, pagrįstas tik garsiniu jų panašumu. Kalambūras
Juokingumas, žaismingumas. Komizmas
Paslėpta sąmojinga pašaipa. Ironija
Didžiausio įtempimo, pakilimo momentas kūrinyje. Kulminacija
Tropas, kur negyvam suteikiami gyvo požymiai. Personifikacija
Savo paties gyvenimo aprašymas, atsiminimai. Memuarai
Kūrinys, kuriame smerkiami ir aštriai, piktai išjuokiami ydingi bruožai. Stayra
Dramos veikale autoriaus pastabos aktoriui. Remarkos
Reiškinio, daikto, kurio nors išorės arba ckarakterio bruožo pavaizdavimas karikatūriškai. Šaržas
Created by: 1148706305197822
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards