Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kompiuterio sandara

Vidiniai ir išoriniai kompiuterio įtaisai

QuestionAnswer
Pagrindinis informacijos išvedimo įtaisas Monitorius
Populiariausias įvedimo įtaisas, kurio pagrindas - plokštė su laidininkais Klaviatūra
Informacijos įvedimo ir kompiuterio valdymo įtaisas, kurį pirmąkart sukonstravo Daglasas Engelbartas 1963 m. Pelė
Išveda vaizdą į didelį ekraną iš bet kokio įrenginio ar įtaiso Multimedijos projektorius
Įvedimo įtaisas naudojamas ne tik prie kompiuterio, bet ir parduotuvėje Skaitytuvas
Išvedimo įtaisas, gali būti rašalinis, lazerinis, terminis arba adatinis Spausdintuvas
Prietaisas, keičiantis garso virpesių energiją elektros signalais Mikrofonas
Būna ant galvos, bet dažnai kabo ant kaklo Ausinės
Pakeičia kintamosios elektros srovės energiją garso bangomis Garsiakalbis
Naudojama vaizdo konferencijose arba tiesioginiams vaizdams transliuoti internetu Internetinė vaizdo kamera
Atmintinės rūšis, skirta saugoti informacijai, kurios keisti negalima Pastovioji atmintinė
Atmintinės rūšis, kurioje duomenys laikomi tik tol, kol veikia kompiuteris Operatyvioji atmintinė
Kompiuterio „smegenys“ Procesorius
Daugialaidės linijos Magistralės
Pagrindinė duomenų laikymo kompiuteriuose priemonė Standusis diskas
Naudojama duomenims kaupti mobiliuosiuose telefonuose, skaitmeniniuose fotoaparatuose, vaizdo kamerose, kompiuteriuse Atminties kortelė
Laikmena, nereikalaujanti specialaus skaitymo/rašymo įtaiso kompiuteryje Atmintukas
Informacija į jį įrašoma ir nuskaitoma lazerio spinduliu spiraliniame takelyje Kompaktinis diskas
Created by: rimzemaityte