Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sakprosa

Definisjoner som går inn under sakprosaanalyse

TermDefinition
Sjanger Overordnet delt inn i funksjonell og litterær sakprosa, men kan defineres som hvordan teksten presenteres. (Eks: trontale, avisartikkel, blogginlegg etc.)
Funksjonell sakprosa Offentlige tekster skrevet av private eller offentlige institusjoner, eller av navngitte og ikke navngitte forfattere. Vil ofte ha en funksjon eller et mål bak teksten. (Eks: Veiskilt, bruksanvisninger, reklameplakater)
Litterær sakprosa Forlagspubliserte (som oftest) tekster med navngitte forfattere. (Eks: Artikler, biografier, lærebøker)
Kulturell kontekst De kulturelle omgivelsene teksten oppsto i og/eller de kulturelle omgivelsene teksten er en del av i ettertid.
Sakprosa Tekster som leser har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. (Ofte sett som motparten til skjønnlitteratur og dens fiksjon)
Tekstuell kontekst Tekstens samspill med andre tekster, hvilke andre tekster blir det henvist til i hovedteksten og hvilken hensikt har de. (Eks: En psykologisk studie vil kanskje henvise til forsøk gjort innenfor temaet i teksten for å styrke Ethos/Logos)
Situasjonskontekst Situasjonen teksten ble skapt i og hvordan denne situasjonen eventuelt skiller seg fra vår.
Ethos Hvordan avsenders troverdighet fremstår og om vekkes det tillit til han.
Logos Hvordan selve saken blir framstilt. Blir det brukt fornuft og saklige argumenter.
Pathos Følelser avsender vil vekke hos leser. (Hvor i teksten forekommer dette.)
Metafor Språklige bilder som blir brukt av avsender for å beskrive virkeligheten.
Medium/Medier Gjennom hva kommer teksten til live og hvordan er dette relevant for avsender og mottaker. (Eks: blir teksten formidlet gjennom radio, plakat, megafon etc. er det grunner for dette?)
Funksjon Hva avsender ønsker å oppnå med teksten. Tekstens formål. (Ofte samspill mellom funksjon og sjanger/medium.)
Stemmer Personer/grupper som kommer til ordet i teksten. Hvem blir representert og hvem blir utelatt?
Modelleser Lesere som finnes i teksten. Hvilke lesere prøver teksten å skape?
Created by: Yearhouse
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards