Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sakprosa

Definisjoner som går inn under sakprosaanalyse

TermDefinition
Sjanger Overordnet delt inn i funksjonell og litterær sakprosa, men kan defineres som hvordan teksten presenteres. (Eks: trontale, avisartikkel, blogginlegg etc.)
Funksjonell sakprosa Offentlige tekster skrevet av private eller offentlige institusjoner, eller av navngitte og ikke navngitte forfattere. Vil ofte ha en funksjon eller et mål bak teksten. (Eks: Veiskilt, bruksanvisninger, reklameplakater)
Litterær sakprosa Forlagspubliserte (som oftest) tekster med navngitte forfattere. (Eks: Artikler, biografier, lærebøker)
Kulturell kontekst De kulturelle omgivelsene teksten oppsto i og/eller de kulturelle omgivelsene teksten er en del av i ettertid.
Sakprosa Tekster som leser har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. (Ofte sett som motparten til skjønnlitteratur og dens fiksjon)
Tekstuell kontekst Tekstens samspill med andre tekster, hvilke andre tekster blir det henvist til i hovedteksten og hvilken hensikt har de. (Eks: En psykologisk studie vil kanskje henvise til forsøk gjort innenfor temaet i teksten for å styrke Ethos/Logos)
Situasjonskontekst Situasjonen teksten ble skapt i og hvordan denne situasjonen eventuelt skiller seg fra vår.
Ethos Hvordan avsenders troverdighet fremstår og om vekkes det tillit til han.
Logos Hvordan selve saken blir framstilt. Blir det brukt fornuft og saklige argumenter.
Pathos Følelser avsender vil vekke hos leser. (Hvor i teksten forekommer dette.)
Metafor Språklige bilder som blir brukt av avsender for å beskrive virkeligheten.
Medium/Medier Gjennom hva kommer teksten til live og hvordan er dette relevant for avsender og mottaker. (Eks: blir teksten formidlet gjennom radio, plakat, megafon etc. er det grunner for dette?)
Funksjon Hva avsender ønsker å oppnå med teksten. Tekstens formål. (Ofte samspill mellom funksjon og sjanger/medium.)
Stemmer Personer/grupper som kommer til ordet i teksten. Hvem blir representert og hvem blir utelatt?
Modelleser Lesere som finnes i teksten. Hvilke lesere prøver teksten å skape?
Created by: Yearhouse