Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

електронна скринька

QuestionAnswer
...це сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп’ютерної мережі. Електронна пошта
...це комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти. Поштовий сервер
...висока швидкість передавання повідомлень, невисока вартість послуг, обмін повідомленнями у зручний час. Переваги електронного листування
Цей символ називають «ет», «а комерційне», «равлик» тощо. @
...складається із двох частин, розділених символом @ Адреса електронної пошти
...сукупність логіна та пароля. Обліковий запис користувача
Щоб створити та надіслати нове повідомлення застосовують вказівку Написати листа
Є обов’язковим для заповнення для введення адреси електронної пошти одержувача поле Кому
...слід ввести зміст листа в стислій формі, зазнаючи його мету й використовуючи основні ключові слова. До поля Тема
...призначена для зберігання на поштовому сервері різних відомостей про адресатів. Адресна книга
Стандартні папки електронної скриньки: Вхідні, Надіслані, Чернетки, Видалені.
В інтернеті є неформальний кодекс поведінки, за яким певним чином регулюється спілкування користувачів між собою - етикет електронного листування.
Для передавання своїх емоцій у листах часто використовують смайлики
Created by: IrynaN