Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Tett inntil dagene

Leksjon 1: Fra Barn til Voksen (Klart det! B2)

OPPSLAGSORDNORSKENGELSKEksempel
å utvandre å flytte (for alltid) fra et land, emigrere to emigrate hele familien utvandret til Amerika
forundret overrasket, forbause suprised Forskere forundret over at blåskjellene forsvinner
å mestre å klare (en vanskelighet) to master, overcome han mestret ikke situasjonen
grenseløs uten grenser, uendelig boundless hans lojalitet mot moren var grenseløs
å våke over å passe på; å holde seg våken to watch over; to stay awake Barna våker over henne de siste månedene av hennes liv
å foreslå å komme med forslag (om), anbefale to propose, suggest tiltakene som er foreslått er ikke nok
å utspille seg å skje , å hende, å finne sted, å inntreffe to occur, to take place hendelsen utspilte seg i Hellas under krigen
å forestille å presentere to introduce, present kan jeg få forestille min kone?
å forestille seg å tenke seg, å danne seg et (mentalt) bilde av to imagine, to form a (mental) image of Kanskje forestilte jeg meg at hun var fornøyd
enten...eller valget mellom to ( eller flere) alternativer either...or enten du eller jeg
å svinne hen å forsvinne, å bli mindre, å bli borte to disappear, vanish Jeg sitter på rommet til bestemor og ser henne svinne langsomt hen
forsommerdag før summer before summer De stundene husker jeg alltid en vakker forsommerdag for to år siden
å avsløre å avdekke (en hemmelighet eller en nyhet), å fortelle noe som en person ikke vet to reveal (a secret or news), to tell something that a person does not know jeg vil ikke avsløre planene mine
en utflukt en tur an excursion Jeg tok med mor på en utflukt til byen
stygg som ikke er pen ugly stygg som et troll
å nyte å få/ha; å glede seg over to receive, benefit from, enjoy organisasjonen nyter stor respekt; han satt og nøt musikken; hun nøt maten
til tross for selv om despite hun kom til tross for at det regnet
å omslynge å gi mer en klem, grep tett to embrace, grip tightly Kjærestepar lå tett omslynget
øvre som er lenger eller høyere oppe upper, top den øvre av de to hyttene; øvre dekk (etasje på en båt)
å vinke å flytte hånden fram og tilbake i luften (som en hilsen) to wave å vinke farvel til noen på stasjonen
forbi ved siden av og foran av past gå forbi noen
å trone å ha en godt synlig plass (på en trone) to dominate Residens troner på en høyde
høyde et lite fjell hill Residens troner på en høyde
å få vite om å finne ut, å lære om find out, to learn about Da mor fikk vite at Sveriges trolig rikeste mann bodde der, nikket hun mot huset.
trolig nok , sannsynligvis likely Da mor fikk vite at Sveriges trolig rikeste mann bodde der, nikket hun mot huset og utbrøt
et nikk en lett bøy med hodet a nod Da mor fikk vite at Sveriges trolig rikeste mann bodde der, nikket hun mot huset og utbrøt
utbrøt plutselig si noe (med ettertrykk) exclaim, suddenly say something (with emphasis) Da mor fikk vite at Sveriges trolig rikeste mann bodde der, nikket hun mot huset og utbrøt
en strekning en distanse, et stykke vei eller område fra start til slutt a distance strekningen Oslo-Bergen
kjørestrekning distanse (må) som drives distance (to be) driven Kjørestrekning cirka 60 mil
bydel en del av en by district, neighbourhood de sentrale bydelene
å holde til å være, å oppholde seg be, stay, live vi holdt for det meste til på kjøkkenet
å skamme seg å føle seg skamfull to be (feel) ashamed fy skam deg!
minst like ... som ... i det minste lik at least as ... as ... Du er minst like klok som dem
en spøk moro a joke hun sa det bare på spøk
et blikk et øyekast look, glance å kaste et blikk oppover
å vende å ta en annen retning; å snu to face, turn soveromsvinduene vender mot vest
å iføre å kle i, å ha på seg to dress iføre seg sin nye kjole
fotsid som når føttene that when your feet (body length) kle seg i fotsidt
å rekke å ha nok tid til to have time, manage rakk hun å hviske før Britt skyndte seg frem
knapt nesten ikke hardly Hun rørte knapt maten
et kryp et lite, krypende dyr; også billedlig a small, creeping animals; also figuratively ikke visste jeg at de krypene smakte så godt
gjestfri som gjerne vil ha gjester hospitable et gjestfritt folk / et gjestfritt hjem
å forfine å gjøre noe finere enn det (kanskje) egentlig er, å forbedre to refine hun kan forfine en tradisjonell matrett
forfinet raffinert, aristokratisk sophisticated forfinet smak
å live opp å kvikke opp, å få noe (eller noen) til å se friskere eller lystigere ut to refresh up, to get something (or someone) to look fresher or merrier out å live opp gamle minner
overhodet ikke ikke i det hele tatt, absolutt ikke not at all Den gangen jeg overhodet ikke skjønne at korte timene hadde betydd så mye for mor
opprømt glad, oppstemt, i godt humør happy, excited, in a good mood Det gjøre henne så opprømt
å forsone seg å lære å leve med, å bli vant til at det er slik learning to live with, to get used to that it is so Jeg kan eller vil ikke forsone meg med tanken, for den gir meg angst
å anstrenge seg å gjøre en ekstra innsats for noe to make an extra effort for something Man burde anstrenge seg enda mer for en elsket forelder
øm kjærlig, varm tender Hun smilte ømt til meg
fortrolig som bygger på (gjensidig) tillit; det å kjenne godt til noe eller å kunne noe godt based on (mutual) trust; familiar with en fortrolig samtale; godt fortrolig med oppgaven
å ta avskjed av det å si adjø to say goodbye han tok avskjed med moren sin
å stråle se svært glad ut; sende ut stråler to look very happy øynene hennes strålte; sola strålte fra en skyfri himmel
å bli stum som ikke kan eller vil snakke to be speechless hun var stum av glede
merkelig merkverdig , rar , pussig strange, weird, odd en merkelig historie
å tilbrakte bli (på et sted), oppholde seg; bruke tid be (somewhere), reside; spend time tilbringe et år utenlands; Jeg ikke tilbrakte mer tid med bestemor
å betrakte å oppfatte , å anse to consider, perceive jeg betrakter saken som avsluttet
å sette av tid investerer tid to allocate time Man setter av tid til en nær venn
å gjenfortelle fortelle noe som andre har fortalt tidligere to retell gjenfortel for hverandre hva de gjorde sammen denne dagen
å stille opp ta (aktiv) del i noe to take part stille opp i en konkurranse
å avskaffe å få slutt på to abolish, get rid of avskaff karakterene i skolen!
tett som ikke har (store eller mange) hull, mellomrom tight, dense, thick tett trafikk; tett skodde (tåke); en tett skog; ei tett jakke; å være tett i nesa
å overleve å beholde livet (i en svært vanskelig situasjon) to survive Hun overlevde en ulykke
Created by: Abatka
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards