Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Familien (...)

Leksjon 1: Fra Barn til Voksen (Klart det! B2)

OPPSLAGSORDNORSK ENGELSK
å stifte grunnlegge, opprette, etablere to start, establish
å komme i gang med noe å starte med noe to start with something
å avhenge av å komme an på to depend on
altså derfor, dermed therefore, thus
neppe lite trolig, mest sannsynlig ikke hardly, probably not
å være opptatt av som har mye å gjøre, interessere seg for to be concerned with, absorbed
å sørge for å passe på, ta seg av to ensure, take care
et tiltak noe som krever ekstra vilje eller energi for å bli gjort; en behandling an initiative, a measure
igangsett å sette i gang, starte, begynne to start, initiate
å sikre å gjøre sikker, beskytte, verne to secure; guarantee; ensure
utvidelse av å gjøre større extension of
en strid en tvist, en uenighet a fight; a dispute
å herske uenighet om mange er uenige om noe prevails great disagreement
utformingen av gi form til design; shape; wording
en fordeling det å fordele, spredning a division; a distribution
å få luft under vingene å komme i gang med noe nytt og få anledning til å vise hva man kan get a chance to show what one can do
i overkant for mye in excess
oppfølging av det å følge med follow-up of
å havne i tidsklemma mange å gjøre, presse på tid ending up in a time squeezed
å havne komme til, ende opp, bli plassert to end, land up
å oppleve delta i, være med på; oppfatte , synes experience; think, feel
å oppfatte forstå, begripe, fatte to understand, grasp
et opprinnelsesland stedet hvor du kommer fra a country of origin
å nevne omtale, snakke om, fortelle to mention
å omtale snakke om, fortelle to talk about, mention
å gjennomgå oppleve , erfare undergo, experience
å vedta bestemme , avgjøre decide, resolve
betingelsen, vilkår, forutsetningen noe som er helt nødvendig for at noe skal kunne skje condition
en ramme en innfatning rundt et bilde, "en grense" a framework
å ramme treffe, ha (svært negativ) innvirkning på to affect, hit
innvirkning innflytelse (påvirkning) influence (impact)
et innhold det som er inne i noe a content
å etterfølge følge etter en annen eller overta en annens plass to follow or replace
å innføre begynne å bruke eller tilpasse introduce
en overgang en forandring, et skifte a changeover, transition
å markere vise , gjøre synlig eller merkbar, framheve , merke (ut) show, make visible or noticeable, highlight, mark, indicate
ei langsbygd et område med spredt bebyggelse a countryside (an area with scattered settlements)
en hjørnestein viktig grunnlag a cornerstone
Created by: Abatka