Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Familien (...)

Leksjon 1: Fra Barn til Voksen (Klart det! B2)

OPPSLAGSORDNORSK ENGELSK
å stifte grunnlegge, opprette, etablere to start, establish
å komme i gang med noe å starte med noe to start with something
å avhenge av å komme an på to depend on
altså derfor, dermed therefore, thus
neppe lite trolig, mest sannsynlig ikke hardly, probably not
å være opptatt av som har mye å gjøre, interessere seg for to be concerned with, absorbed
å sørge for å passe på, ta seg av to ensure, take care
et tiltak noe som krever ekstra vilje eller energi for å bli gjort; en behandling an initiative, a measure
igangsett å sette i gang, starte, begynne to start, initiate
å sikre å gjøre sikker, beskytte, verne to secure; guarantee; ensure
utvidelse av å gjøre større extension of
en strid en tvist, en uenighet a fight; a dispute
å herske uenighet om mange er uenige om noe prevails great disagreement
utformingen av gi form til design; shape; wording
en fordeling det å fordele, spredning a division; a distribution
å få luft under vingene å komme i gang med noe nytt og få anledning til å vise hva man kan get a chance to show what one can do
i overkant for mye in excess
oppfølging av det å følge med follow-up of
å havne i tidsklemma mange å gjøre, presse på tid ending up in a time squeezed
å havne komme til, ende opp, bli plassert to end, land up
å oppleve delta i, være med på; oppfatte , synes experience; think, feel
å oppfatte forstå, begripe, fatte to understand, grasp
et opprinnelsesland stedet hvor du kommer fra a country of origin
å nevne omtale, snakke om, fortelle to mention
å omtale snakke om, fortelle to talk about, mention
å gjennomgå oppleve , erfare undergo, experience
å vedta bestemme , avgjøre decide, resolve
betingelsen, vilkår, forutsetningen noe som er helt nødvendig for at noe skal kunne skje condition
en ramme en innfatning rundt et bilde, "en grense" a framework
å ramme treffe, ha (svært negativ) innvirkning på to affect, hit
innvirkning innflytelse (påvirkning) influence (impact)
et innhold det som er inne i noe a content
å etterfølge følge etter en annen eller overta en annens plass to follow or replace
å innføre begynne å bruke eller tilpasse introduce
en overgang en forandring, et skifte a changeover, transition
å markere vise , gjøre synlig eller merkbar, framheve , merke (ut) show, make visible or noticeable, highlight, mark, indicate
ei langsbygd et område med spredt bebyggelse a countryside (an area with scattered settlements)
en hjørnestein viktig grunnlag a cornerstone
Created by: Abatka
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards