Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Termini 5

srpsko - madjarski (lekcije 7-8-9-10)

szerbülmagyarul
Koga tražite? Kit tetszik keresni?
Tamo je kod stepeništa. Ott van a lépcsőnél.
Nažalost lift ne radi. Sajnos a lift nem műkődik.
Nema veze. Nem baj.
Popeću se stepeništem. Felmegyek a lépcsőn.
Jelčić Milenu tražim. Jelcic Milenat keresem.
Ja sam Jelčić Marko. Én vagyok Jelcic Marko.
Jelčić Marko iz Kostolca. Jelcic Marko vagyok Kostolacből.
Hvala, ne pušim. Köszönöm, nem dohányzom.
Film je već gotov. A mozi már késen van.
Ali ja ću Vam u svemu pomoći. De én majd mindenben segétek önnek.
Gospodine direktore, predstavljam Vam gospodina Marka. Igazgató úr, bemutatom Marko urat.
Da, veoma je zanimljiv. Igen, nagyon érdekes.
Veoma lepa kuća, i blizu je centra grada. Nagyon szép a ház, és közel van a belvároshoz.
Onda doviđenja! Akkor a viszontlátásra!
Kati, predstavljam Pitera. Kati, bemutatom Pétert.
Dobro jutro želim, nastavnika Saba tražim. Jó napot kívánok, Szabó tanárt keresem.
Hvala, nisam žedan. Köszönom, nem vagyok szomjas.
Kome pišeš pismo? Kinek írsz levelet?
Gde stiže taksi? Hol érkezik a taxi?
Taksi stiže kod stanice. A taxi a pályaudvarhoz érkezik.
Ulazim kod mesara i kupujem kilogram piletine. Bemegyek a henteshez és veszek kiló csirkét.
Idem u kancelariju kod direktora. Megyek az irodába az igazgatóhoz.
Idem kod šefa. Megyek fönökömhöz.
Ulazim kod mog prijatelja. Bemegyek a barátómhoz.
Taksi čeka kod stanice. A taxi a pályaudvarnál vár.
Crveni kišobran je kod ogledala. A piros esernyő a tukornál van.
Taksi kreće od stanice. A taxi a pályaudvartől indul.
Marko Mileni nosi cveće. Marko Milenanak visz virágot.
Marko je već unutra? Marko már bent van?
Izvolite ući. Tessék bemenni.
Uvek si ovako tačan? Minidig ilyen pontos vagy?
Nažalost ne uvek. Sajnos nem mindig.
Nije daleko odavde. Nincs messze innen.
Naravno, ali po mom mišljenju kod svakoga je važno.  Persze, de szerintem mindenkinél fontos.
Radije pešaka idemo. Inkább gyalog megyünk.
U pola jedan se vraćamo ovde. Fél egykor visszajövünk ide.
Posle ručka si slobodan, vraćaš se u hotel. Ebéd után szabad vagy, visszamész a szállodában.
Večerašnji program je iznenađenje. A ma esti program meglepetés.
U šest sati se nalazimo u hotelu. Hat órakor talalkozunk a szállodában.
Pre podne 10 sati je. Délelőtt tíz óra van.
Kati silazi sa tramvaja i pešice ide dalje. Kati leszáll a villamosról, és gyalog megy tovább.
Nikolina majka otvara vrata. Nikola anyja nyit ajtót.
Na uglu desno skrećem i nastavljam. A sarkon jobb befordulok és továbbmegyek.
Marko leži unutra u svojoj sobi. Marko fekszik bent van a szobájában.
Zašto? Šta nije u redu? Miért? Mi bajod?
Zašto ne ideš kod doktora? Miért nem mész el az orvoshoz?
I vi kako ste? Šta ima novo? És ti hogy vagytok? Mi újság?
Šteta što sam bolestan. Kár, hogy beteg vagyok.
Veoma me boli glava i grlo. Nagyon fáj a fejem és a torkom.
Brz oporavak želimo. Jobbulást kívánunk.
I vama dobar provod. És nektek jó szórakozást.
Još uvek sam u krevetu. Még mindig ágyban vagyok.
Šta nije u redu? Mi bajod?
Šta ima novo? Mi újság?
Šteta što je vreme loše. Kár, hogy rosszul idó van.
Koliko para! (oduševljenje) Mennyi pénz!
Koliko ploča! (oduševljenje) Mennyi lemez!
Sedim na klupi i čekam. Ülök a padon és várok.
U čekaoni 5 bolesnih sede: dve devojke, jedan muškarac, jedna starica i Giza. A váróteremben öt beteg ül: két lány, egy férfi, egy öregasszony és Géza.
Napolju pada kiša. Kint esik az eső.
Ovde je previše vruće. Itt túl meleg van.
Giza ima novine, ali ne čita.  Gézanak van újságja, de nem olvas.
Lošeg sam raspoloženja, boli me glava i vruće mi je. Rossz kedv vagyok, fáj a fejem és melegem van.
Na šta se žalite? Mi a panasza?
Napolju je previše toplo, od prilike 38 stepeni. Kint túl meleg van, körülbelül harmincnyolc fok.
Izvolite se svući. Tessék levetkőzni.
Možete se obući. Felöltözhet.
Izvolite reći, šta nije u redu sa mnom? Tessék mondani, mi a bajom?
Kada ću moći da ustanem? Mikor kelhetek fel?
U petak možete ustati, i u ponedeljak već možete raditi. Pénteken felkelhet, és hétfőn már dolgozhat. 
Ko ima novi auto? Kinek van új autója?
Marko ima novi auto. Markonak van új atója.
Milena nema auto. Milenanak nincs autója.
Imam auto. Nekem van autóm.
Imam veliku kuću. Nekem van nagy hazám.
Ti nemaš auto. Neked nincs autód.
Od kada do kada prima doktor? Mettől meddig rendel az orvos?
Od četiri do osam prima doktor. Négytól nyolcig rendel az orvos.
Sada mogu krenuti. Most indulhatok.
Imam mađarski pasoš i sada mogu putovati. Nekem van magyar utlevélem és most utazhatok. 
Gladan sam, sada mogu da jedem. Éhes vagyok, most ehetek.
Sedimo u tišini. Ülünk csendben.
Created by: magyar84