Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

autonome ZS II

effecten van parasymp/symp stimulatie op specifieke organen II

QuestionAnswer
Berust het verwijden van de pupil op contractie of op relaxatie van de meridionale vezels van de iris en door stimulatie van welk autonome ZS? Contractie, stimulatie van het sympatisch ZS
Berust het vernauwen van de pupil op contractie of op relaxatie van de circulaire spier van de iris en door stimulatie van welk autonome ZS? Contractie, stimulatie van het parasympatisch zenuwstelsel
Is het vernauwen of juist het verwijden van de pupil eerder een reflex en onder invloed van welk autonome ZS gebeurd dit? vernauwen, door contractie van de circulaire spier van de iris, o.i.v. het parasympatisch ZS
Berust het focussen van de lens op een object dichtbij op contractie of op relaxatie van de musculus ciliaris en o.i.v. welk Autonome ZS gebeurd dit? contractie door stimulatie door het parasympatisch ZS
Is 'far vision' een effect van sympatische stimulatie of parasympatische stimulatie en is er dan sprake van relaxatie of juist contractie van de musculus ciliaris? relaxatie door stimulatie door het sympatisch ZS
kliersecretie is staat voornamelijk onder invloed van het parasympatisch ZS. Welke klieren van het verteringsstelsel worden juist wel en welke juist niet door dit ZS aangestuurd? met name de bovenste delen van het verteringsstelsel zijn parasympatisch, de maag en de mond
waardoor wordt kliersecretie van de dikke en dunne darm gecontroleerd (twee zaken)? Door lokale factoren en door het enterisch ZS
Wat is het effect van sympatische stimulatie op het verteringsstelsel? secretie van enzymen en mucus maar ook vertraging van secretie door vasoconstrictie van de bloedvaten
Created by: kristien