Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

autonome ZS

stimulatie parasymp/symp ZS effecten op verschillende organen

QuestionAnswer
Geef een voorbeeld van een spier waarbij het parasympatisch en het sympatisch ZS afhankelijk (tegengestelde effecten bewerkstelligen) van elkaar werken? oog pupil; dilatatie sympatisch en constrictie is parasympatisch. Ook de musculus ciliaris, relaxatie sympatisch verzicht, constrictie parasympatisch bijzien
Geef een voorbeeld van een orgaan waarbij het sympatisch en parasympatisch ZS samenwerken in het bewerkstelligen van een effect? penis; ejaculatie sympatisch, erectie parasympatisch
Geef twee voorbeelden van organen waarbij het parasympatisch en het sympatisch ZS afhankelijk (tegengestelde effecten bewerkstelligen) van elkaar werken? lever; sympatisch afgifte van glucose, parasympatisch glycogeen synthese. Galblaas en galgang: sympatische stimulatie relaxatie, parasympatische stimulatie, contractie
Geef een voorbeeld van een stelsel waarbij het parasympatisch en het sympatisch ZS afhankelijk (tegengestelde effecten bewerkstelligen) van elkaar werken? verteringsstelsel; sympatische stimulatie lumen: over het algemeen afname peristaltis, afname tonus. sphincter: toengenomen tonus. Parasympatische stimulatie lumen: toegenomen peristaltis, toegenomen tonus. Sphincter: relaxatie
Geef een aantal voorbeelden van effecten die enkel worden bewerkstelligd door sympatische stimulatie onafhankelijk van parasympatische stimulatie bloed coagulatie, bloed glucose concentratie, bloed lipiden concentratie. Mentale activiteit, nierfunctioneren.
Geef een voorbeeld van een orgaan m.b.t. de circulatie waarbij enkel sympatische stimulatie effecten opleverd? bloedvaten, arteriolen
Hoe noemt men de zenuwen van het sympatisch ZS? Sympatische zenuwen, reizen mee met de ruggemerg zenuwen, 8 procent met de skeletspierzenuwen type C vezels
Hoe noemt men de zenuwen van het parasympatische ZS? Craniale zenuwen
Hoeveel procent van het parasympatisch ZS omvat de (twee) nervus vagus? 75 procent
Hoe snel kan het autonome ZS de hartslag verdubbelen? 3-5 seconde
Hoe snel kan het autonome ZS de bloeddruk verdubbelen? 10-15 seconden
Door welke delen wordt het autonome ZS geactiveerd? ruggmerg, hersenstam, hypothalamus, limbische cortex. ook door viscerale reflexen
Waaruit bestaat het sympatisch ZS grofweg? -twee paravertebrale kettingen van ganglia -twee prevertebrale ganglia
Welke twee prevertebrale ganglia zijn er en tot welk ZS behoren deze? -celiac (bovenste)-hypogastric (onderste)Behoren tot het sympatisch autonome ZS
De sympatische zenuwen hebben hun oorsprong in...? intermediolaterale hoorn
De sympatische zenuwen hebben hun oorsprong in segment ... tot .. van de wervelkolom? T1 tot en met L2
Waar eindigen de sympatische zenuwvezels van T1? het hoofd
Waar eindigen de sympatische zenuwvezels van T2? de nek
Waar eindigen de sympatische zenuwvezels van T3 tot en met 6? thorax
Waar eindigen de sympatische zenuwvezels van T7 tot en met 11? abdomen
Waar eindigen de sympatische zenuwvezels van T12, L1 en L2? benen
Afferente sympatische zenuwen gaan door de witte ramus of door de grijze ramus? witte ramus
Waar bevindt het cellichaam van de preganglionaire neuronen van het sympatisch ZS zich? in de intermediolaterale hoorn van het ruggenmerg
Zijn smalle vezels snelle vezels en waarom wel of juist niet? Smalle vezels zijn minder snel, vanwege hun kleine diameter
Geef de craniale zenuwen van het parasympatisch ZS en de organen die zij innerveren? III: pupil sphincter, musculus ciliaris van het oogVII: traanklier, neusklier, submandibulaire klierIX: parotide klier (oorspeekselklier)X: thoracale en abdominale regionen S2-S3: spinale zenuwen,blaas,rectum,onderste deel colon,genitaliƫn
Geef een groot verschil anatomie van de preganglionaire zenuwvezels van het parasympatisch ZS t.o.v. het sympatisch ZS? het preganglionair neuron van het parasympatische ZS loopt ononderbroken door tot aan het de effector cellen, is dus veel langer dan de sympatische zenuwen die synapsen in een van de prevertebrale ganglia, paravertebrale ketting van ganglia.
Created by: kristien