Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HUtheoryIAD

Hoofdstuk 1 - What is interaction design

QuestionAnswer
Wat is een belangrijk doel van Interactie Design? (1.1 p2) Het design van de interactieve producten om de mensen te supporten/helpen in de communicatie en de interactie in het dagelijkse leven.\ Hoe een product moet worden gebruikt door mensen/gebruikers (in het dagelijks leven).\
Waar gaat Interaction Design in de kern om? (1.1, p2) Het interactieve product moet makkelijk te leren zijn, effectief te gebruiken zijn en plezierig zijn om mee te werken. Het moet een aangename user experience zijn.
Wanneer is iets een goed design? (1.2, p2) Als het duidelijk is voor de gebruiker hoe je het product moet gebruiken. (De user experience is duidelijk).
Waarom is de reguliere voice mail in een hotel slecht ontworpen? (1.2, p2-3) Het is verwarrend, moeilijk te gebruiken, het is niet duidelijk wat je moet doen. Er zijn veel stappen nodig om de voicemail daadwerkelijk te beluisteren.
Hoe werkt de marble voicemail (bekijk de video: (1.2, p2-4) Elk balletje is een ingesproken bericht. Je kan ze op je eigen volgorde laten afspelen.
Hoe heet het type interface van de marble voice mail? (mini-lectures) Physical Interface
Wat zijn de belangrijkste overwegingen als je een product ontwerpt (digitaal of analoog) (1.2.1, p6) Wie het gebruikt, hoe het wordt gebruikt, waar het wordt gebruikt.\
Op welke manier kun je zorgen dat de manier waarop je je app ontworpen hebt door gebruikers gewaardeerd wordt? (1.2.1, p7) • Rekening houden met de gebruikers, wat ze goed en slecht vinden. • Gelet op wat mensen zou kunnen helpen met de manier waarop ze dingen doen. • Goed nadenken over wat de kwaliteiten zijn van de gebruiker. • Goed luisteren naar wat de wensen zijn van geb
Wat is de definitie van interaction design in dit boek? (1.3, p8) Het design van de interactieve producten om de mensen te supporten/helpen in de communicatie en de interactie in het dagelijkse leven.\
Wat wordt bedoeld met User Experience volgens het boek? (1.4, p12) Hoe een product moet worden gebruikt door mensen/gebruikers (in het dagelijks leven).
Wat zijn de vier basis activiteiten van een interaction designer en hoe vaak voer je ze uit? (1.5, p 15) • Establishing requirements ( briefing/debriefing). • Designing alternatives (ontwerpen). • Prototyping (prototype). • Evaluating (evalueren).
Wat is Usability? En hoe verschilt Usability van User Experience? (1.6, p19) De gebruiksvriendelijkheid van een product. Hoe kan iets zo gemakkelijk mogelijk worden geproduceerd, zodat het effectief en efficiënt te gebruiken is. Daarnaast is het ook makkelijk te leren en te onthouden. Het verschil is bij user experience gaat h
Wat zijn de Usability Goals? (1.6,1, p19) • Effectief te gebruiken (effectiveness) • Efficiënt te gebruiken (efficiency) • Veilig in gebruik (safety) • Dat het nuttig is (utility) • Makkelijk te leren (lernability) • Makkelijk te onthouden hoe het wordt gebruikt (memorability)
Geef een definitie én een voorbeeld van de Usability Goal Effectiveness (p19-22) Is het concept effectief in gebruik? Doet het wat het moet doen? Kan de gebruiker toegang krijgen tot de info die hij/zij nodig heeft? Voorbeeld: Hoe lang duurt het voor de gebruiker weet hoe een smartwatch werkt?
Geef een definitie én een voorbeeld van de Usability Goal Efficiency (p19-22)
Geef een definitie én een voorbeeld van de Usability Goal Safety (p19-22)
Geef een definitie én een voorbeeld van de Usability Goal Utility (p19-22)
Geef een definitie én een voorbeeld van de Usability Goal Leanability (p19-22)
Geef een definitie én een voorbeeld van de Usability Goal Memorability (p19-22)
Wat zijn de User Experience Goals? (1.6.2, p22)
Wat zijn de eigenschappen van een goede interaction designer? (p 34, interview met Harry Brignull)
Wat is het verschil tussen User Experience Goals en Usability Goals? (1.6.2, maar vooral zelf even nadenken)
Wat zijn de vijf Design Principles? (1.6.3, p26-29)
Wat betekent het Desgn Principle Constraints? (1.6.3, p26-29)
Wat betekent het Desgn Principle Affordance? (1.6.3, p26-29)
Wat betekent het Desgn Principle Feedback? (1.6.3, p26-29)
Wat betekent het Desgn Principle Visiblity? (1.6.3, p26-29)
Wat betekent het Desgn Principle Consistency? (1.6.3, p26-29)
Wat is het probleem met het toepassen van alle vijf de Design Principles in een ontwerp? (1.6.3, p30)
Created by: HUtheoryIAD