Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PSI pojmy

3. ročník

PojemDefinice
MAC address flooding Při tomto útoku útočník zaplaví switch falešnými adresami, čímž "vytěsní" z CAM tabulky switche reálné adresy stanic. Switch v tomto stavu začne odesílat data na všechny porty dané VLAN sítě, útočník tato data může zachytit
DHCP spoofing Útok kdy útočník zapojí do sítě svůj falešný server, který přiděluje stanicím kromě IP adres podvrženou adresu brány a DNS serveru. Potom bude veškerý provoz od klienta směřovaný ven ze sítě procházet přes útočníkův počítač
Port security Omezuje připojení zařízení s neznámou MAC adresou. Tato funkce vytváří v přepínači tabulku. Tabulka je vytvořena z odposlechu paketů, které procházejí daným portem, nebo můžeme zadat adresy staticky.
VLAN Slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Můžeme tedy naši síť segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury původní sítě.
Trunk mode Slouží primárně k tomu, abychom více switchů propojili mezi sebou a komunikace zůstala ve správné VLANě. Dnes se také často používá pro připojení některých serverů, které potřebují komunikovat do více VLAN.
Metrika Je číselným vyjádřením náročnosti dosažení předmětné sítě ve směrování v sítích s přepínáním paketů; sítí se v tomto případě rozumí část větší sítě. Čím je hodnota vyšší, tím k cílové síti vede náročnější trasa – pomalejší, s větší odezvou, nebo obojí
Administrative Distance Je vlastnost používaná na routrech k určení nejlepší cesty mezi více routovacími protokoly. Definuje spolehlivost protokolu a prioritizuje lepší nižším číslem.
interVLAN routing Umožňuje aby VLANy mohli mezi sebou komunikovat
RIP směrovací protokol umožňující routerům komunikovat mezi sebou a reagovat na změny topologie počítačové sítě. Má své uplatnění v menších sítích a to především pro svoji nenáročnou konfiguraci a jednoduchost
OSPF Je hierarchický interní směrovací protokol, fungující na bázi link-state, tzn. každý směrovač zná strukturu celé sítě. Je nejpoužívanějším směrovacím protokolem pro směrování uvnitř autonomních systémů.
ACL Je seznam pravidel, která řídí přístup k nějakému objektu. Pokud někdo požaduje přístup k nějakému objektu, tak se nejprve zkontroluje, zda je tato operace povolena (případně povolena komu).
Firewall Je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení.
DHCP Dynamické přidělování adres, je služba, která je součástí většiny dnešních dnešních verzí IOSu a také routerů. V defaultním nastavení je tato služba zapnuta, ale nemá nastaveny žádné parametry, takže adresy nepřiděluje.
DNS Je internetový standard zahrnutý v TCP/IP. Slouží k překladu jmen objektů na IP adresy či jiné zdrojové záznamy. Nabízí i obrácenou funkci a to je překlad IP adres na jména objektů.
NAT Způsob úpravy síťového provozu přes router přepisem zdrojové nebo cílové IP adresy, případně i hlaviček protokolů vyšší vrstvy (číslo portu u TCP, UDP). Používá se většinou pro přístup více počítačů z lokální sítě na Internet pod jedinou veřejnou adresou
Created by: vos_sps_sumperk